0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian labour inclusion of young people at risk: User pathways, street-level bureaucracies and interorganisational collaborations

Personer med funksjonshemming opplever mange utfordringer i forhold til arbeidsinkludering og for å finne meningsfylt arbeid. Selv om dette er tilfellet over hele verdenen, er ulikhetene i det norske arbeidssystemet overraskende gitt den omfattende støtten som er tilgjengelig. De nordiske landene...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Inkluderingspartnerskap

Prosjektet skal bidra til å gå fra undersøkelser av hvorfor noen er utenfor arbeid og utdanning over til hvordan flere skal komme i arbeid. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller for å utføre og oppskalere bruk av helsefremmende inkluderingskompetanse i programmet Flere i arbeid i Kristiansand ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Bærekraftig samhandling mellom brukere og ansatte ved tildelingskontor. Hvordan fremme ressurser og mestring i tjenestetildelingsprosesser?

Kommunal sektor har et stort ansvar i forhold til å gi gode og forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere i alle faser av livet. Det er en økning av antall brukere, gruppen av eldre vokser og det blir stadig flere yngre brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester etter Lov om He...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Livskvalitet for familier som lever i de mest utsatte livssituasjonene

Kan velferdstjenester forandres slik at mennesker som lever i de mest utsatte livssituasjonene får bedre livskvalitet? Blir tjenestene mer hjelpsomme om de profesjonelle lar seg “lede” av familiene? «Minst hjelp til de som trenger det mest» oppsummerer en av de største studiene om barnevernet. P...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Designing trust in a distrust evoking context - improving complex collaborations in child welfare.

Hovedmålet med denne studien er å utforske hvordan barnevernets praksis kan designes for å skape best mulig samarbeid med foreldre. Prosjektet er tverrfaglig, og gjennomføres i et samarbeid mellom Bærum kommune og Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo, der vi vil utforske potensialet for bruk av ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Child`s Right to Family Life and Stability in Foster Care

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har gjentatte ganger dømt Norge for brudd på retten til familieliv for barn i fosterhjem. I dommene fra EMD har Norge blitt kritisert for å ikke balansere hensynet til barnets beste med retten til familieliv. Stabilitet, det vil si, barnets tilgang...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare

NORWEL er den første forskerskolen i sitt slag til å tilby en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. Skolen har som mål å bli en betydelig kraft i arbeidet med å styrke forskningskapasiteten innen disse områdene. Skolen er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet,...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Et samarbeid om økt skoleinkludering med utgangspunkt i det intensive kunnskapsbaserte hjelpetiltaket Skolelos i kommunalt barnevern

Bufdir Skolelos er et hjelpetiltak i kommunalt barnevern rettet mot ungdom i alderen 12-18 år som bor hjemme og som har behov for støtte til å mestre skolehverdagen. For å få kunnskap om hvordan tiltaket fungerer i praksis, og om tilhørende verktøy og opplæringsplattform er formålstjenlige, ble d...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestfold og Telemark

KLIMAFORSK-Stort program klima

Oslo Orinoco Summit - Saving the Amazon Rainforest in Venezuela- 25 May 2022

Raise awareness and propose solutions in connection with the destruction of the Venezuelan Amazone rain forest. Crucial R&D challenges: Lack of official data and transparency from government sources Challenging conditions for on-site research Insufficient funding for local research and remediati...

Tildelt: kr 64 361

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Samarbeidsmodell for tidlig innsats, kvalifisering og inkludering i arbeidslivet

Kristiansand skiller seg ut både fra landssnittet og særlig fra andre storbyer når det gjelder svært stor andel unge voksne på arbeidsavklaringspenger. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjorde i 2019 6,8% av befolkningen mellom 18-66 år. Innovasjonsprosjektet skal utvikle en ny samhandlingsmodel...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nordisk konferanse: Sammen om medvirkning - en møteplass for brukere, praksisfelt, utdanning og forskning

Brukerperspektiv og brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av helse- og velferdstjenester. God kvalitet forutsetter at disse tjenestene oppleves som nyttige for brukerne, og derfor må erfaringer og synspunkter fra brukerne tas med i tjenesteutviklingen på alle nivåer. Økende forventninge...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tidlig intervensjon for barnefamilier

Det er stor interesse for å søke kunnskap om å være gode foreldre. Til tross for at det å være foreldre er noe menneskeheten har håndtert i årtusener, så føler mange foreldre seg usikre på hva som er den mest hensiktsmessige måten å forholde seg til barns behov og reaksjoner på. I dag er det vanl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Nærmiljøets betydning for overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Bergen kommune har siden 2008 arbeidet med levekårskartlegging, herunder barn og unges oppvekst og skolekvalitet. Dette prosjekt er et samarbeid mellom seksjon for samfunnsarbeid ved Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. Bystyret har vedtatt ekstraordinær innsats for å utjevne levekårsforskj...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young people transitioning from out-of-home care in Norway and Australia: Interrelationships between policies, pathways, and outcomes

Dette forskningsprosjektet vil fremskaffe ny kunnskap om hvilken policy, praksis og støtte som kan gi økt livskvalitet og bedre utfall i voksenlivet for unge som har vært under barnevernets omsorg. Internasjonal forskning finner at de som har vært under barnevernets omsorg har dårligere utfall i ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family Partner - Co-development, Implementation and Evaluation of a Child Maltreatment Prevention Intervention

Hvert år blir millioner av europeiske barn utsatt for mishandling i hjemmet, og dette kan true barns helse, verdighet, tillit og frihet. Når mishandling først har funnet sted, er det vanskelig å rette opp skadene. Dette gjør det desto viktigere å forhindre at mishandling finner sted gjennom foreb...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Barnevernet tek årleg over omsorga for meir enn tusen barn. Desse avgjerdene kviler ofte tungt på rapportar frå barnesakkunnige, som oftast psykologar. I 2010 vart Barnesakkyndig kommisjon etablert for å kvalitetssikre dei barnesakkunnige rapportane. Ein rapport kan ikkje brukast som avgjerdsgrun...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming. Offentlige dokumenter peker på behov for økt kunnskap og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Prosjektet utforsker traumebevisst forståelse (TBF) som miljøtera...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset beboere med alvorlige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) kategorisert i rød gruppe i det kommunale kartleggingsverktøyet Bruker Plan. Ved å bruke aksjonsforskning som tilnærming, involveres beboere, kommunalt ansatte og bruke...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds

Hovedhensikten med prosjektet er å fremme deltakelse og livskvalitet (wellbeing) for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem gjennom å produsere forskningsbasertkunnskap som politiske beslutningstakere og barnevernsarbeidere trenger for å implementere kultursensitive tjenester. For å oppnå dette...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Edusight - Personal Development in Education

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at bare 65.7% av studenter fullfører påbegynt høyere utdanning. Dette ser ut til å skyldes at flere elever som går ut av videregående mangler et grunnlag for å velge det studiet de vil trives best med. Edusight utvikler en løsning som vil fremme refleksjon o...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Når og hvordan kan barnevernet samarbeide med foreldre som utøver vold?

Forskningen handler om å utforske praksiser i barnevernet som ivaretar beskyttelse av barn mot vold, og samtidig muliggjør samarbeid med foreldrene. Til tross for omfattende utvikling av kunnskapsbaserte metoder i barnevernet blir det stadig påpekt at praksis er mangelfull. Et tydelig signal er...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester

«Samskaping i utforming av kunnskapsbaserte velferdstjenester» er et PhD-prosjekt med fokus på å undersøke hvordan samskaping kan bidra til å sikre samhandlende, kunnskapsbaserte og treffsikre tjenester og eventuell innvirkning av samskaping og vitenskapelig støttet innsats i utvikling av kommuna...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Har veiledning i barnevernet effekt på forebygging av jobbstress og turnover?

Det er bred enighet om at man skal satse på å styrke barnevernet i Norge (BLD, 2012-2013). Et viktig aspekt i arbeidet med å heve kompetansen i barnevernet er veiledning og ideen er å innføre veiledet førsteår for nye ansatte i barnevernet. Dette vil innebære at alle nyansatte skal få en veileder...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

HOMESIDE. A HOME-based Spousal caregiver-delivered music Intervention for people living with DEmentia: A Randomised Controlled Trial

HOMESIDE står for Home-based caregiver-delivered music and reading interventions for people living with dementia. Homeside er en studie som handler om musikk, lesing og demens. Studien er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som involverer fem land og nesten 1000 deltakere. De fem landene ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

NYE STEG – Samskapende innovativ praksis

Tema for prosjektet er stabilitet i fosterhjemsomsorgen innen barnevernet i Norge. Prosjektet er to-delt hvor første og andre fase vil svare ut de to målsettingene som blir beskrevet under. Problemstilling: Hvilke forståelser har tidligere fosterbarn om forhold som fremmet stabilitet i der...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner.

Det bor ca 600 barn/ungdom på statlige barnevernsinstitusjoner. Ca 3900 ansatte har ansvaret for å sikre at de får forsvarlig omsorg. Å skape gode oppvekstvilkår for barn/ungdom er ett viktig ansvarsområde for Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat). I tillegg er det et mål å skape helsefremmen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familie...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Brukers digitale ferdigheter i møte med NAVs digitale tjenester

I de fleste moderne samfunn blir møter mellom det offentlige og borgere gjennomført på datamaskiner. Borgere som ønsker å benytte seg av de tjenestene som offentlig sektor tilbyr gjør dette ofte på internett. Mange offentlige tjenestepersoner er også avhengige av datamaskiner i sitt arbeide. Poli...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Denne studien er av betydning i kraft av den store innvandringsstrømmen til landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og nødvendigheten av å støtte nykommernes integrering i vertssamfunnene, der det å lykkes med å få arbeid spiller en viktig rolle. Ettersom enkelte innv...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Barns reelle deltakelse i barnevernets beslutninger

Tema for prosjektet er barns deltakelse i barnevernets arbeidsprosesser, der vi har utforsket barnas deltakelse i de ulike aktivitetene og arbeidsprosessene som barnevernet utfører i kontakt med barn og familier. Hovedproblemstillingen for studien er; Hvordan blir deltakelse forstått i barnevern...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage