0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Smart Larval Rearing System: enhancing control in early-stage marine aquaculture

Produksjon av frisk og robust yngel er en av de største flaskehalsene i marin oppdrett. De første ukene av marine fiskelarvers liv er ofte preget av høy dødelighet og feilutvikling. Marine fiskelarver er små og sårbare når de klekker, og deres fordøyelsessystem er lite utviklet. I motsetning til...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Higher homological algebra and tilting theory

Representasjonsteori handler om å forstå matematiske konsepter ved å se på de på riktig måte. Tenk på de komplekse tallene. William Rowan Hamilton beskrev de som ordnede par av reelle tall, noe som gjorde beregninger enklere. Så forsøkte han å gi tilsvarende strukturer til tuppler av vilkårli...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Categorical methods for algebra

Prosjektet dreier seg om triangulerte kategorier. Disse strukturene er uunnværlige i moderne matematikk, og gir et felles rammeverk for homologisk algebra i for eksempel algebraisk geometri, stabil homotopiteori, og representasjonsteori. For å videreutvikle teorien, og noen ganger av praktiske...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Orthogonal gauge duality & non-commutative geometry

Dette prosjektet arbeider mot ny teoretisk forståelse innen det matematiske feltet algebraisk geometri. Hovedmålet er å konstruerere og analysere nye eksempler av ikke-kommutative algebraiske varieteter. I algebraisk geometri studerer man algebraiske varieteter. Disse er geometriske objekter s...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An Analysts Path to Quantum Symmetry

Ordet "symmetri" er av eldgammel gresk opprinnelse. Grekerne brukte dette ordet for å uttrykke et harmonisk forhold mellom forskjellige deler av en gjenstand, de gode proporsjonene mellom dens bestanddeler. I våre dager brukes ordet symmetri i formell forstand om invarians av et objekt under en s...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Real Algebraic Geometry and Optimization

Real algebraic geometry is concerned with the real solutions of equations and inequalities defined over the real numbers and has both a distinguished history (for example, Hilbert’s 17th problem) and many applications in the natural sciences and engineering. An important modern branch connects re...

Tildelt: kr 98 000

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Arithmetic of Derived Categories

Dette er et prosjekt i algebraisk geometri, grenen i matematikk som studerer geometriske objekter som kan beskrives ved hjelp av polynomielle ligninger. Disse kalles (algebraiske) varieteter. Hovedmålet er å utvikle nye teknikker for å studere geometrien til varieteter definert over kropper av po...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Positivity and geometry of higher codimension subvarieties

Mange fenomener i matematikk og naturvitenskap kan beskrives ved systemer av polynomlikninger, og algebraisk geometri er fagfeltet som studerer geometrien til løsningene til slike systemer. Disse løsningsmengdene kalles 'algebraiske varieteter'. Et enkelt eksempel er likningen x^2+y^2+z^2-1=0 der...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

C*-Algebraic Facets of Irreversible Dynamical Systems

Overraskende jevnlig skjer det at arbeid med å gi sofistikerte svar på et grunnleggende spørsmål fører til viktige utviklinger: Hvorfor puster vi? Hva skjer det inne i en vannstrøm? Hvordan kan vi modellere fysiske systemer hvor rekkefølgen på to etterfølgende målinger har innflytelse på svaret? ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Matroids in tropical geometry

Mange problemer i matematikk og dens anvendelser dreier seg om å forstå mengder av løsninger på polynomielle likninger. Disse mengdene kalles "algebraiske varieteter", og studiet av disse er en rik gren av matematikken som kalles "algebraisk geometri". De siste årene har en ny tilnærming til stud...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure of C*-algebras arising from groups

Dynamiske systemer i sin enkleste form beskriver hvordan et punkt i et geometrisk rom avhenger av tiden. For ethvert tidspunkt har systemet en tilstand og man betrakter virkningen av tiden på tilstandsrommet som transformasjoner av rommet. Dermed vil en naturlig generalisering være å se på virkni...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coherent sheaves on abelian varieties: moduli, derived categories and stability conditions

I teoretisk fysikk opptrer en spekulativ modell for universet der det firedimensjonale tid-rommet er beriket med flere "ørsmå" dimensjoner, i form av en kompleks tredimensjonal mangfoldighet av samme størrelsesorden som Planck-lengden. Prosjektet er et rent matematisk studium av spørsmål som opps...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Clusters, combinatorics and computations in algebra

Elementær algebra, studiet av likninger og polynomer, er opphavet til utviklingen av moderne algebraiske strukturer som grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer. Lineæralgebra, teorien om vektorrom og lineærtransformasjoner, er sentral innen de fleste deler av grunnleggende og anvendt matematik...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structure Preserving Integrators, Discrete Integrable Systems and Algebraic Combinatorics

Prosjektets hovedmål er å utvikle og analysere spesialiserte numeriske metoder for å finne tilnærmede løsninger til differensialligninger. Slike ligninger er de mest vanlige matematiske verktøyene for å beskrive dynamiske prosesser i naturvitenskap og ingeniørfag. Alle løsninger man finner er al...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Triangulated Categories in Algebra

Formålet med dette prosjektet er grunnforskning på triangulerte kategorier i algebra og delvis i algebraisk topologi. Disse kategoriene ble introdusert i algebraisk geometri av Verdier, basert på ideer av Grothendieck, og i algebraisk topologi av Puppe. De har siden spilt en meget viktig rolle i ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Operator algebras

The operator algebra group is a national network with members from the University of Oslo (UiO), Oslo University College (HiO) and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The present project aims at conducting research in leading are as of operator algebras, strengthening a...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Support varieties

The aim is for Petter Andreas Bergh to spend six months at the Department of Mathematics, University of Nebraska, one of the leading research centres within homological algebra and commutative algebra, thereby giving him the opportunity to discuss his id eas with other researchers and to increas...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein-varieteter

Hvis f er et homogent polynom i n+1 variable av grad d med komplekse koeffisienter, ønsker vi å skrive f som en sum av s potenser av lineære former, f=1_1^d+...+1_s^d, det s er minimal. Nullpunktsmengden til 1_i er et hyperplan i et n-dimensjonalt projekt iv rom P^n, og dermed et punkt i dualromm...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Hereditary Abelian Categories

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Approaching challenges in finite group theory using homological algebra

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Length categories and algebraic D-modules

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Infinitesimale fenomener rundt undervarieteter i algebraisk geometri og i ikke-kommutativ geometri

I algebraisk geometri er infinitesimal informasjon rundt undervarieteter kodet i ikke-reduserte skjemastrukturer. I dette Post.doc.-prosjektet vil jeg videreføre studiet av slike strukturer, som jeg har arbeidet med også under doktorgraden. Særlig vil jeg arbeide med å forstå hvordan disse multi...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Non-commutative algebraic geometry applied to geometric invariant theory

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Homological methods in non-commutative algebra

This is a project in abstract algebra. It deals mainly with homological methods in non-commutative algebra, in particular related to representation theory, derived categories and A-infinity algebras. Below the main topics are listed: 1. Infinite length mo dules and (co)tilting. 2. Varieties of mo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Qviverrepresentasjoner og deres geometri

Doktorgradsstipendiaten skal arbeide med problemer innen representasjonsteorier for artinske algebra og relaterte områder, spesielt med hensyn på geometriske problemstillinger knyttet til representasjoner av quiver med og uten relasjoner. Sammenhengen mel lom geometriske egenskaper og homologiske...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Symplektiske kvotient singularitet

Hovedproblemet i prosjektet kan formuleres som: Gitt et vektorrom V med en symplektisk form og en endelig undergruppe G av den symplektiske gruppen Sp(V). Finn tilstrekkelige betingelser på gruppevirkningen for at kvotienten V/G skal ha en symplektisk opp løsning. Dette er å betrakte som et ramme...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein varieteter

Når et homogent polynom (form) f er skrevet som en sum av potenser av lineære former, sier vi at dette er en potenssumpresentasjon av f. En form f er sokkelgrad generatoren eller den apolare formen til en gradert Artinsk Gorenstein algebra. Til den aritme tiske Gorenstein varietet X av dimension ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Noncommutative Geometry (ESF-program)

Recent developments in physics related to quantum groups had an immense impact on Algebra, bringing now deep problems and meaning to noncommutative algebra. The geometric background present in most phenomena transpires in the mathematical formalism. Howev er, this geometry remained "virtual" beca...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo