55 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Beyond Worst-Case Analysis in Algorithms

Moderne teoretisk informatikk står overfor en grunnleggende utfordring: dagens metoder klarer ikke å forklare effektiviteten til moderne maskinlæringsalgoritmer. For å forene den algoritmiske intraktabiliteten med maskinlæring skal vi utvikle nye algoritmiske og kompleksitetsmetoder. En vellykket...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AIforScreening: Robust and trustworthy AI for breast cancer screening with mammography

AIforScreening: Robust og pålitelig AI for brystkreftscreening Dette forskningsprosjektet skal se på metoder og tilnærminger for å oppnå robust og pålitelig kunstig intelligens (AI) til bruk for analyse av mammogrammer i brystkreftscreening. Prosjektet ledes av Norsk Regnesentral, med eksperter ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks

Bane NOR har ansvaret for den norske jernbanenettinfrastrukturen som består av over 4000 km spor. Å opprettholde en så stor infrastruktur og samtidig opprettholde et høyt punktlighetsnivå er en betydelig utfordring. Dagens standardpraksis for å oppdage skade på skinnene er avhengig av ressurskrev...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

Over 240 millioner kirurgiske inngrep foregår verden over hvert år. Det er et vedvarende problem at ca. 30% av pasientene opplever alvorlig eller ekstrem smerte i forbindelse med inngrep. Dårlig behandlede akutte smerter gir økt risiko for komplikasjoner som infeksjoner og hjerteinfarkt, sein reh...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart, scalable and agnostic IoT device management platform to bridge the competence gap in the industry 4.0 revolution

Our company has developed the qbee.io platform, a unique platform that is vendor agnostic and does not require software development or containers, thus saving time and costs to IoT companies and ensuring IoT devices are secured, updated, connected and remotely accessible. The solution provides cl...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Preventiv helse - bedre bruk av helsedata

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å utvikle og tilgjengeliggjøre ny forebyggende helsetjeneste for prediksjon av risiko for hjerte- og karsykdom, samt gi pasient og hel...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hjertesvikt AI – klinisk beslutningsstøtteverktøy

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å øke kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen av hjertesviktpasienter. Det overordnede målet er å utvikle et beslutningsstøttever...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

I alle kraftmarkeder er den beste - eller optimale - bruken av tilgjengelige produksjonsressurser viktig for å oppnå de beste resultatene for bodde markedsaktørene og for samfunnet som helhet. I markeder med store mengder vannkraft, som i det nordiske markedet, er en slik optimalisering spesielt ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitets-egenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Decentralized Energy Prediction

Intro to event: Where we once had to passively listen to mass media, today we can have active conversations through social media. Where we once had to go to a central location to manage money, today the bank is always at our fingertips. The rise of decentralized distributed energy systems is pro...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integrated Intelligent Condition Monitoring (ICM) System for offshore and onshore wind farms

The skAI-Wind project aim is to mature, pilot and commercialise a revolutionary condition monitoring system for the wind power industry. The project will include activities to: (a) mature our technology, (b) test and validate the matured technology by piloting skAI-Wind in a wind farm, and (c) pl...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DEVISE - Smart integrated edge device management platform for the IoT industry with added focus on security

Our company has developed the qbee.io platform, a unique platform that is vendor agnostic and does not require software development or containers, thus saving time and costs to IoT companies and ensuring IoT devices are secured, updated, connected and remotely accessible. The solution provides cl...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

STUD: Sensorita - Data-Driven Waste Management

Vi har lite informasjon om avfallet vårt, og bransjen etterspør mer informasjon. Sensorita utvikler et sensorsystem for avfallsbransjen og har et særlig fokus på smart datafangst. Ved å plassere en sensor på baksiden av renovasjonsbilene, kan man måle informasjon om avfallet samtidig som det tømm...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Well Internvention

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av ek...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Enabling Graph Neural Networks at Exascale

Hvor vil det være trafikkork i morgen? Hvilke bivirkninger vil du få av medisinen? Hvor kommer falske nyheter fra, og hvordan spres de? Mange avgjørende spørsmål krever prediksjoner i en tilkoblet verden, og Graf Nervale Nettverk («GNN») lar oss komme med slike prediksjoner. Mens nåværende AI-sys...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Prosjektet har som formål å utvikle og teste ut algoritmer/søkemotor som gjør det mulig kartlegge strukturer for sjeldne jordmetaller

En søkemotor som tilhører og er patentert av Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har selskapet Compressed Data Technology (CDT) de globale kommersielle rettigheter til. CDT er et heleiet datterselskap av Technology Venture, som har inngått avtale om å benytte denne søkemotor teknologien i dette...

Tildelt: kr 94 249

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OPTIPLAN: Enabling next-generation maintenance processes by adding optimal scheduling support to VISAVI LivePlan

Vedlikehold er en essensiell aktivitet for å opprettholde sikkerhet og produktivitet i alle industrier. Det er typisk snakk om komplekse aktivitetssett med stort antall oppgaver med ulike begrensninger og avhengigheter som må tas hensyn til. Skedulering, eller detaljert tidsplanlegging, av slike ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Iris.ai - the AI Chemist

Iris.ai bygger et sett med innovative verktøy for kjemi-, material- og farmasøytisk forskning, basert på kunstig intelligens. Vi benytter oss av de nyeste gjennombruddene på fagfeltet Natural Language Processing (NLP) - maskinforståelse av menneskelig tekst - og disse verktøyene vil la forskere g...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter Schools 2021-2025

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfari...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: IdentiPhy - In Silico Tools for Improved Drug Testing in Microphysiological Systems

Medikamenter er en helt sentral del av moderne medisin som har gitt samfunnet muligheten til å behandle eller begrense en rekke vanlige lidelser. Utviklingen av nye medisiner er lovende og legemiddelindustrien ønsker å utvikle medisiner mot blant annet Alzheimers, kreft, hjertesvikt og diabetes. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development and application of key big data technologies for mineral processing

Digital bearbeiding av data er en pådriver i utvikling av forandringer i verden. Digitalisering vil være en drivkraft i endring av bedrifter og deres vekselvirkning med sine ansatte, med kommuner og regjering og hvert trinn i verdikjeden innenfor gruvedrift og metallindustrien. Imidlertid krever ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion

Komplekse systemer finnes i mange domener og en bedre forståelse av hvordan slike systemer oppfører seg og utvikler seg over tid kan gi oss økt forståelse av viktige mekanismer som f.eks. hjernedynamikk og det menneskelige metabolomet. Bedre forståelse av hjernedynamikk kan hjelpe oss å forutsi ...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital wells for optimal production and drainage

Prosjekt «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klima-handling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbe...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Kollektiv for Balansetjenester

Elektrisitet er ferskvare og må forbrukes i samme øyeblikk som den produseres, og det er systemoperatør for transmisjon (TSO) som har ansvaret for at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk. Spotmarkedet for kraft er organisert som et klareringsmarked, hvor aktører leverer sine...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated Well Intervention Planning and Method Selection

Hydrokarbonproduserende felt er avhengig av høy oppetid for å levere verdi i henhold til plan. Brønner er avhengig av vedlikehold under hele levetiden for å sikre en ønsket oppetid, noe som gir sikker og pålitelig produksjon. Det finnes mange varianter av brønnintervensjonsmetoder for å øke eller...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Research Exchange in Combinatorial Scientific Computing

This proposal seeks funding for one PhD student from from Simula Research Laboratory, and for Johannes Langguth from Simula Research Laboratory to travel to ENS Lyon for collaboration in the area of algorithms for high performance computing. The first component of the collaboration will be a re...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Algorithmic Automata Theory: A multivariate approach

Automata theory (and more generally speaking, formal languages) is one of the most traditional areas in (theoretical) computer science. Hence, this field has found applications in quite diverse areas of science, as linguistics, biology, and clearly many more applied areas of computer science, suc...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

AVO og inversjon ved modellering av det komplette elastiske bølgefetltet

Maskinlæring er det nye buzz-ordet i informasjonsvitenskapens verden. Selv om det er basert på en gammel idé, med røtter tilbake på 1950-tallet, kom denne teknologien først nylig frem i lyset med tilgjengeligheten av kraftige GPU-er og open source-programvare. I løpet av de siste årene har forskj...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Blockchain-teknologier vil åpne nye muligheter for design av elektrisitetsmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYOND prosj...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage