0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020: Rammebevilgning til NIVA for 2014

NIVAs søknadsarbeid mot siste utlysning i EUs FP7 ga god uttelling med 7 nye prosjekter og en suksessrate på over 30%. NIVA vil viderutvikle rollen som attraktiv kompetansepartner i forskningsprogrammene under Horizon 2020 og søker herved om 1,35 mill k r i støtte til søknadsarbeid mot EUs prog...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til EU/Horizon 2020

Simula Research Laboratory har en omfattende strategisk satsing for deltagese i Horizon 2020. Satsingen omfatter alle de sentrale instrumentene i rammeprogrammet. I den forbindelse forberedes et betydelig antall søknader med frister i 2014.

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud har de siste årene hatt økt fokus på EUs forskningsprogrammer - en satsing som har medført en klar økning i interesse og antall innsendte og bevilgede prosjekter til høgskolenes forskere. I en ny og større fusj onert høgskole (HBV) med universitets amb...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-øst RHF.

Henviser til vedlagte søknadsdokument PES2020-2014_OUS

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES-rammebevilgning for 2014 for Horisont 2020.

Støtte til egne aktiviteter som søknadsarbeid vi har til H2020, og som støtte til mobiliseringsarbeid i forbindelse med H2020.

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020 for Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet har ambisjoner om å opprettholde og fortrinnsvis øke søknadsaktiviteten fra året før. Vi ønsker å oppnå høy suksess rate på prosjektsøknadene. Vi har ett mål om å koordinere 3-4 prosjekter pr år og ta større roller innen prosjekt er hvor vi er partner. Vi har også større...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Satsing mot Horizon 2020

Formålet med prosjektet er å skrive søknader og å skaffe midler til ny forskning innenfor H2020. Dette vil være en løpend aktivitet for TI i 2014 der vi vil ta innitiativ til nye prosjekter sammen med aktuelle partnere. Arbeidet vil omfatte alle aktivite ter forbundet med søknadskriving og innse...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

10836 - PES 2014

PES midlene fra Forskningsrådet er viktig for å stimulere faggrupper til å ta en aktiv rolle i EU forskningen. Vi håper at PES midlene fra Forskningsrådet for 2014 i tillegg til å dekke deler av utgiftene til arbeid med søknader til Horisont 2020 også kan dekke søknadsarbeid til felles europeisk...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for prosjektetablering (PES2020)i 2014-TØI

Formål med prosjektet er å etablere, lede og delta i konsortier som skal utarbeide og sende søknader til utlysninger i EUs rammeprogram Horizon 2020 i perioden desember 2013 til og med desember 2014. Prosjektetableringene vil gjelde utlysninger under delp rogram 11. "Smart, green and integrated t...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2014 for SINTEF-konsernet

Målet for dette første året for H2020 vil være å få innvilget minst det samme antall prosjekter, men forhåpentligvis litt over tallet fra 2012 der SINTEF signerte 49 kontrakter. Vi planlegger derfor med 60 prosjekter og å bli koordinator for 12-15 av diss e. Klarer vi dette vil vi øke svakt fra 2...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

POS-KIC Raw Materials - posisjoneringsprosjekt for deltakelse i søknad om KIC innen råmaterialer.

...

Tildelt: kr 81 208

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GAME - Game to Advance Medical Efficiencies for people with Movement disorders.

Det finnes ingen kur for PD, men det finnes effektive behandlinger for å lindre symptomer. Det er allment anerkjent at mennesker med PD bør behandles med en tverrfaglig tilnærming der farmakologiske og kirurgiske behandlinger er kombinert med fysioterapi, ergoterapi, tale og språk terapi, psykol...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo