0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Snow D-excess OriGin Study

Vann husker klimaforholdene på sin vei gjennom vannsyklusen, og når vann fryser til snø og is, blir denne informasjonen bevart gjennom tidene. Så enhver snø- og isprøve har en klimahistorie å fortelle, og forskere lærer å knytte det kjemiske signalet i vannet til det tilsvarende klimasignalet. Sn...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

TRACKING RISKS IN FUTURE EMISSIONS, CLIMATE AND TECHNOLOGICAL ASSUMPTIONS

Siden Parisavtalen har klimapolitikken dominert den politiske og sosiale samtalen. Men hvor store fremskritt har vi gjort? Hvor er utslippene og globale temperaturer på vei, og hvor risikable er planene for å nå netto null? TRIFECTA er et prosjekt som vil bidra til forståelsen av disse problems...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A 100 Myr paleomagnetic data gap: Investigating anomalous behaviour of Earth’s magnetic field in the middle Paleozoic

Jordens magnetfelt er avgjørende for utviklingen av liv på jorden, og i dag beskytter det oss mot solstormer som kan skade moderne teknologi. Jordens magnetfelt dannes dypt inne i planeten vår, i den ytre kjernen, av varmt flytende jern. Vi kan forestille oss magnetfeltet som en stangmagnet inne ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing risk management & resilience to natural hazards in India, Brazil, & Norway through collaborative education, research, & innovation

NATRISK er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med mål om å forbedre risikostyring og motstandsdyktighet mot ulike naturfarer gjennom samarbeid i forskning, utdanning og innovasjon. Samarbeidet samler ekspertise fra Brasil, India og Norge, og fokuserer på å øke kvaliteten på utdanning og forskni...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Nitrate mobilization during the melt season in Central Spitsbergen

Although Arctic soils store approximately half of the global nitrogen stock, research on nitrogen and its integration into active biochemical cycles is limited. Climate warming, which is amplified in the polar regions and particularly on Svalbard, is leading to a deepening of the active layer of ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Impact-Model intercomparison of PErmafrost dynamics in Climate-change overshoot Trajectories

This project aims to investigate the robustness of results obtained in IMPOSE by considering a wider frame of model simulations from different sources, explicitly focusing on the representation and simulation of permafrost dynamics in land surface models under overshoot and negative emission scen...

Tildelt: kr 90 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Norwegian Planetary Health Alliance

The interconnectedness of climate, the earth’s natural systems, human activity, and the health of humans and our planet is increasingly evident. Planetary Health addresses these interconnections, with particular attention to the relationship between the health of humans, animals and the health of...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Research in Svalbard: An APECS workshop 2021

Numerous international and interdisciplinary research projects are carried out in Svalbard every year. Furthermore, such research projects involve both senior and early career researchers (ECRs), some of whom may have never previously set foot on the archipelago. The Association of Polar Early Ca...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

On the modernization of geodetic reference frames

Geodesy is the science of determining the shape of the Earth and its gravity field and provides the basis for many applications in mapping, engineering, navigation and monitoring of the Earth system. Integral to these activities, geodetic reference frames basically consist of a list of coordinate...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Vi må snakke om i morgen 2022

Om i Morgen stiftelsen skal for tredje gang arrangere «Vi må snakke om i morgen»-konferansen i Bergen. 7. september 2022 vil vi nok en gang samle akademia, næringslivet og politikken for å komme sammen og snakke om vår tids største utfordring, klimakrisen og ikke minst løsningene som må til. Med ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er sløsing med verdifulle ressurser, deponivolum og areal...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating Macroeconomics, Climate Physics and Game Theory for Innovative Education and Research

IMAGINE prosjektet bygger på den nylig utviklede muligheten til å fremskrive klimaendringer og forutsi deres økonomiske konsekvenser ved hjelp av innovative og mer dynamiske modell-verktøy. Spesifikt vil vi i IMAGINE prosjektet bruke modellen NorESM2-DIAM, som har blitt utviklet innenfor et tidli...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2019

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2019 fra Nansensenteret.

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Rapid Response Communication for Greenhouse Gas Budget Verification

Horizon 2020-prosjektet "Observation-based system for monitoring and verification of greenhouse gases" (VERIFY) tok sikte på å utvikle vitenskapelig robuste metoder for å vurdere nøyaktighet og potensielle skjevheter i nasjonale klimagassutslipp som rapporteres av land gjennom et uavhengig preope...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

SVALHOLA (Svalbard Holocene Assembly on glaciers and climate history) workshop following the Svalbard Science Conference 2019

Climate change is one of the most serious challenges facing society today. Reconstructing past climate and environmental conditions is important for establishing natural reference values, which better our understanding of the causes and consequences of current and future changes. Previous investi...

Tildelt: kr 61 785

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Nansensenteret i 2018

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2018 fra Nansensenteret.

Tildelt: kr 73 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innan strategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Caprock integrity evaluation of the lower Agardhfjellet Formation for CO2 sequestration purposes at Deltaneset, Svalbard (RiS-ID: 11145)

The shale of the Agardhfjellet Formation is the time-equivalent to Hekkingen Formation in the Barents Sea and Draupne Formation in the North Sea. It is therefor interesting to perform a complete integrity evaluation of the Agardhfjellet Formation as a potential caprock for future CO2 sequestratio...

Tildelt: kr 49 391

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Svalbard

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs - DSA's participation

CONFIDENCE var eit stort treårig prosjekt (2017 - 2019) med 31 partnarinstitutt frå 17 europeiske land. Prosjektet hadde som mål å redusere usikkerheiter og forbetre avgjerder om strålerisiko for menneske og miljø både i samband med atomulykker og i situasjonar med eksisterande eksponering. Ei mu...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innanstrategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

YSSP-opphold ved IIASA i 2018

YSSP

Tildelt: kr 21 012

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs – NRPA’s participation

CONFIDENCE er eit stort europeisk prosjekt med 31 partnarinstitutt frå 17 land. Prosjektet har som mål å redusere usikkerheiter og forbetre avgjerder om strålerisiko for menneske og miljø både i samband med atomulykker og i situasjonar med eksisterande eksponering. Ei multidisiplinær tilnærming e...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Satellite-based Permafrost Modeling across a Range of Scales

Permafrost er permanent frossen grunn, hvor kun det øverste laget tiner hver sommer og fyser igjen om høsten. Permafrost er et viktig element i det globale klimasystemet, dermed er det inkludert som en essensiell klima variabel (ECV) i det globale klima overføringssystemet (GCOS) operert av verd...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dynamics of Igneous Plumbing Systems in Sedimentary Basins

Alle kjenner til vulkanske utbrudd, men hvilke mekanismer som fører magmaen fra dypt nede i jordas indre og opp til overflaten derimot er ikke kjent. I flere tiår har én teori hovedsakelig vært den dominerende og bredt aksepterte, blant vulkanologer. Denne teorien tar utgangspunkt i at magmaen be...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ocean-atmosphere-ice sheet interactions in the polar north, 50-150 ka BP: Implications for climate system processes

Resultater fra driv-responsanalyser (Convergent Cross Mapping, CCM) gjort på 800 000 år lange tidsserier av fortidsklima (globalt isvolum, havoveflatetemperatur og solinnstråling) viser at CCM analyse er en lovende teknikk som kan gi innsikt i hvordan informasjon blir overført i komplekse kaoti...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Shifting Climate States of the Polar Regions

Prosjektet «Shifting Climate States of the Polar Regions» er no formelt over og alle PhD prosjekta er avslutta. Vi har hatt nokre fantastiske år der vi har innhenta mykje nye paleoklimatiske tidsseriar frå polare område både i sør og i nord. Siste innspurt består no i å publisere eit spesial num...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian validation and exploitation of GOCE gravity data

The Nordic countries constitute a key study region for Earth system sciences. The climate is strongly depending on ocean currents in the North Atlantic. A detailed description of the currents is a key to a better understanding of regional and global clima te mechanisms. A crucial quantity for rel...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Baskar, Sushmitha, India, statsstipendiat 2008/09

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Search for reliable signals of catastrophic failure

A sudden catastrophic failure causes enormous damage in terms of properties and lives. However a reliable precursor of such failures can save a lot, by allowing evacuation and other precautionary measures. From this motivation, the main goal of our projec t is to identify reliable precursors of ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage