0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia

Hva er sammenhengene mellom statsborgerskapslovgivning og menneskers opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) prosjektet har utforsket sammenhenger mellom statsborgerskap og integrering. Dette både ovenfra og ned: ved å ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making

Crowdsourcing is the process of getting ideas, data or services from a large group of people, and especially from an online community and through information and communication technologies (ICTs). The iResponse project followed a case-based approach to address societal-environmental challenges in...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Anthropogenic Heat Islands in the Arctic - Windows to the Future of the Regional Climates, Ecosystems and Societies

The final period of the project was devoted to preparation of the project data sets, reports and cross-disciplinary publications. We published or submitted three papers combining expertise and results of the partners from Norway, US and Russia. These studies emphasize impact of the urban climate ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

Urban passenger mode shift and cross modal demand effects

Trafikanters valg av reisemiddel er sentralt for utviklingen av bærekraftig transport i byer over hele verden. Prosjektet Crossmodal har fokusert på persontransport i by og studert etterspørselsvirkninger på tvers av transportmidlene, eksempelvis hvordan trafikanter på ett transportmiddel reagere...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Klima 2050 | Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte klimaendringer trolig vil vedvare i mange hundre år framover. Scenarier for klimaendringer i Norge indikerer en ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climatic changes in short duration extreme precipitation and rapid onset flooding - implications for design values

Prosjektets mål er en økt forståelse av ekstremer i korttidsnedbør, hvordan de påvirker raske men kortvarige intense flommer (som f.eks. styrtflom og urbanflom) og hvordan forandringer i klima kan forandre intensiteten og hyppigheten av denne type fenomener. Spesielt fokus er på utvikling av met...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ageing population and social reforms in China: Consequences for economic growth and global climate

Populærvitenskapelig sammendrag I 2014 rangerte tidsskriftet The Economist 1-barnspolitikken I Kina som verdens tredje viktigste tiltak når det gjaldt å unngå utslippet av klimagasser, etter Montreal-protokollen mot ozon-skadelige kjemikalier og framveksten av kjernekraft og vannkraft. Dette ill...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Åpen tjenesteplattform for offentlig transport

ÅTOT (OpenSP) har levert nye metoder og løsninger som vil gjøre det enklere for kollektivtransportselskaper å ta i bruk «tjenesteleveranser» («as-a-service») ved implementering av nye IT-løsninger. Prosjektet har laget og demonstrert løsninger på hvordan man kan overvinne kjente hindringer og loc...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and everyday mobility - social impacts, adaptation and mitigation strategies

I CLIMAMOB-prosjektet har vi studert koblingen mellom dagens reiseadferd sett i lys av værvarianter og mulige klimavariasjoners påvirkning på reiseadferd. Disse mekanismene er skissert gjennom forskjellige arbeidspakker med følgende tematiske orienteringer: 1) Forståelse av hvordan vær påvirker d...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for bedriftsintegrerte H2020-prosjekter

ENIT skal være en tankesmie, kompetanseformidler og støttetjeneste for bedrifter som søker nye markedsmuligheter gjennom forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Nettverkets utgangspunkt er H2020s utfordringer innenfor området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger". Nettverke...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From Fragmented to Integrated Landscape Management. Values of Green Cultural Heritage and implications for future policies and practises

Prosjektet "Fra fragmentert til integrert landskapsforvaltning. Betydningen av grønn kulturarv og følger for framtidig politikk og praksis" (FRAGLA) startet i januar 2015 og ble avsluttet I oktober 2018. Prosjektet ble ledet av professor Annegreth Dietze-Schirdewahn fra Institutt for landskapsark...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Bruk av grønne tak for reduksjon av overvannsavrenning i kaldt klima.

Formålet med studien har vært å finne ut hvilken rolle ekstensive grønne tak kan ha som en del av overvannshåndteringen i vått og kaldt klima. Den hydrologiske effekten har blitt studert for å finne muligheter og begrensninger ved dette overvannstiltaket. Videre har ulike verktøy for design og es...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Development of Smart Thermal Grids

Halvparten av bygningenes energibehov er knyttet til oppvarming og kjøling. Samtidig er mengden av industriell spillvarme tilgjengelig i Europa anslått til å være i samme størrelsesorden som det totale oppvarmingsbehovet. Fjernvarme er en betydelig teknologi i det at den muliggjør effektiv og øko...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Simulations for innovative mechanisms for the selforganizing City: testing new tools for valuecapturing

Om prosjektet SimsCity prosjektet studerer potensialet for egenorganisering og samarbeid i byutviklingsprosesser. Det er designet for å utforske grunnsteinene i samarbeidsrelasjoner, det vil si omfang av tillit, villighet til å ta risiko samt forståelsen av hva som er rettferdig fordeling i mel...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CILS-NOR: Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (Module I)

Målet med CILS-NOR Modul I var å etablere et datasett for å studere økonomiske, kulturelle og sosiale integrasjonsprosesser blant ungdom, som på sikt skal kunne brukes til komparative studier med andre Europeiske land og utvides til et longitudinelt design der ungdommene følges inn i voksenlivet....

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics

BAKGRUNN I prosjektsøknaden skrev vi følgende: Etnisk segregering i nabolag og skoler involverer enkeltpersoner og familier, og deres preferanser og beslutninger om hvor de skal bo og hvilke skoler de skal sende barna til. Dette prosjektet tar sikte på å gi nye forståelser av dynamikken i etnis...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Dwelling and Crossing: The socio-cultural dynamics of religious spaces in Mumbai

Mumbai, tidligere kjent som Bombay, er en av verdens mest folkerike byer og er karakterisert av en imponerende kulturell rikdom. Byen er for mange kjent for sin filmindustri (Bollywood), sin økonomiske betydning, og for de ekstreme kontrastene mellom stor slått glamour og dyp fattigdom. Det som i...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes?

Sosial ulikhet har betydning for hvilke valgmuligheter ulike familier har på boligmarkedet og hvor man ender opp med å bo. Ulike tilpasninger på boligmarkedet fører til ulikhet når det gjelder nabolagskvaliteter, sosial kapital og tilgang til offentlige tjenester. De boligpolitiske rammebetingels...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cultural Conflict 2.0: The Dynamics of Religion, Media and Locality in North European Cities

Cultural Conflict 2.0 (2014-18) undersøkte sosiale mediers effekter på sosiale relasjoner i byer i Norge, Danmark og Nederland. Vi fokuserte på Instagram-plattformen fordi dette (frem til juni 2016, da plattformens nye eiere, Facebook, begrenset adgangen) var den mest tilgjengelige plattformen me...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Agder

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Climate change and urban water governance: pathways to social transformation

CLIMWAYS er et tverrfaglig forskningsprosjekt som analyserer institusjonelle begrensninger og muligheter i klimatilpasning og flom/vannforvaltning i byene Durban og Cape Town i et styrings- og planleggingsperspektiv. Prosjektet har pågått fra juli 2014 til august 2017. Prosjektet har vært et sama...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks

GOVRISK har sammenlignet institusjonelle forhold rundt klimatilpasningspolitikken i Tyskland, Norge og Sverige. Et komparativt perspektiv er interessant for å se særtrekk ved hvordan feltet har institusjonalisert seg. For det første har Norge og Sverige valgt å ha et relativt fragmentert ansvarsf...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating three complex issues regarding effects of land use- and transport-systems developments on traffic volumes and GHG emissions

I prosjektet URBANEFF ville vi undersøke og dokumentere effekter på trafikkmengder og klimagassutslipp av tre spesielt relevante og komplekse problemstillinger: 1) lokalisering av arbeidsplasser, 2) relokalisering av godsvirksomheter til ytre deler av byområdene for å gi plass til fortetting og t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior

Prosjektet har undersøkt hvordan boligens beliggenhet og egenskaper ved nabolaget påvirker transportaktivitet, fysisk aktivitetsnivå og helse blant innbyggere i norske storbyområder. Internasjonalt har en rent kvantitativ tilnærming dominert forskningen på dette feltet, ofte uten teoretisk reflek...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Coping with Climate: Assessing Policies for Climate Change Adoption and Transport Sector Mitigation in Indian Cities

CLIMATRANS-prosjektet er et multi-teoretisk og tverrfaglig prosjekt innen samfunnsvitenskap (økonomi, statsvitenskap, sosiologi og planlegging) og naturvitenskap (meteorologi og ingeniørfag). Prosjektets utforming har vært å svare på prosjektets mål; å vurdere klimaendringer og miljøpåvirkning kn...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

An urban future for Sápmi? Sámi youth organizing and networking in a context of indigenous urbanization.

NUORGAV: En urban framtid for Sápmi? Som de fleste andre av verdens folkeslag blir Nord-Europas urfolk, samene, i økende grad urbanisert. Den yngre generasjonen er spesielt prega av denne prosessen - stadig flere unge samer flytter til eller vokser opp i byer. Dette gjelder både byer innenfor...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities

Store byer i rask vekst setter søkelyset på hvordan den økende urbaniseringen blir oppfattet og taklet - i politikk og planlegging. Urbanisering som en betydelig samfunnstrend og -utfordring blir forstått og håndtert ganske forskjellig på tvers av ulike sektor- og fagtradisjoner. Kunnskap synes s...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SAMFUNN: Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

Denne studien handler om mangfoldet av aktiviteter som foregår i byens kirkegårder og om holdninger som fins til bruk av slike områder. Ettersom byer vokser og fortettes, kan også omfanget av grønne områder i by bli redusert. Mangel på grønne byrom samt internasjonal påvirkning kan føre til at an...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo