0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioBoard - våtformede trefiberbaserte byggeprodukter

BioBoard-prosjektet skal utvikle nye bærekraftige trefiberbaserte vindtettplater basert på våtformingsteknologi i Huntons fabrikk på Gjøvik. Platene skal bestå av resirkulert råvare, og styrker dermed Huntons bidrag til en sirkulær utnyttelse av Norges naturressurser. I tillegg til bruk av returm...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!521 ICD

Projektmål: Kutte CO2-utslipp på arbeidsplassen ved å ta tørking av betong inn i det 21. århundre Hjelp entreprenøren med å eliminere risikoen for tørkeprosessen. Vi skal bygge en løsning som er i stand til bestemme nødvendig bruk av varmeovner og avfukter for tørking betongen til nødvendig fukti...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry

Bygg- og anleggsnæringen har i mange år hatt en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre næringer. Det er derfor et stort behov for ny kunnskap og innovative metoder innen sikkerhetsstyring som kan bidra til å redusere antall ulykker samt økt bærekraft gjennom utvikling av trygge og sikre arbei...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fiberarmerte betongkonstruksjoner

Dr.techn. Olav Olsen AS har, sammen med et bredt sammensatt konsortium med aktører fra hele betongnæringen, etablert et forskningsprosjekt innen bruk av fiberarmert betong i bærende betongkonstruksjoner. Deltagelsen spenner fra fiberleverandører, via betongprodusenter og betongelementprodusenter...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små kan de likevel produsere mye røyk. Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skaden. Tradisjonelt h...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Wasteless - Sirkulær konkurransekraft i byggenæringen

Bygg- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har et enormt behov for omstilling i møte med det grønne skiftet. I Norge står byggeaktivitet for 24% av alt avfall, 15% av alle klimagassutslipp og 40% bruk av energi og naturressurser. I tillegg kommer avfall og utslipp fra produksjon av byggevarer og ann...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

POSI-red - Reduksjon av postoperative sårinfeksjoner gjennom utvikling av XR-verktøy

Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er et stort problem i Norge og resten av verden. Folkehelseinstituttets årsrapport for 2018 viste at insidensen for postoperative sårinfeksjoner varierte mellom 1,6-13,4 % avhengig av type operasjon [1]. POSI bidrar til store kostnader for samfunnet både gjenno...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Building design for At-risk groups

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IoT og sensorteknologi for deteksjon av lekkasje i vannrør.

Det er i Verden en rekke utfordringer knyttet til vann relatert infrastruktur, feks er Norge på toppen i Europa når det gjelder vanntap. I følge SSB er lekkasjetapet i snitt på 31%! I mange kommuner er tapet på over 70 %. I Nes er tapet på 73 %, dvs 73 % av vannet som pumpes opp og renses forsvin...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Sustainable plus energy neighbourhoods in Norway

LiveinPlus (akronym for Sustainable Plus Energy Neighbourhoods in Norway) er et kommunikasjonsprosjekt som skal formidle Horisont 2020-prosjektet syn.ikia til et norsk publikum. Syn.ikia ledes av NTNU og involverer 13 partnere fra syv europeiske land (Norge, Nederland, Belgia, Danmark, Spania, U...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøykasse for klimatilpasning av boliger

En av de viktigste nasjonale konsekvensene av de globale klimaendringene vil være høyere temperaturer, mer nedbør og mer intens nedbør (= mye regn på kort tid). Endringene vil ramme hele landet i større eller mindre grad, noe som kan forsterke de allerede store geografiske forskjellene i påkjenni...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Komplett konsept for smarte nabolag. Nabolag som bygges med fokus på digitalisering og teknologi, energi og miljø, og fellesskap og deling.

Et nabolag er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle løsningene. Vi har tro på alt starter i de små samfunnene og at vi ved å skape smarte nabolag er med på å skape et bedre storsamfunn og en bedre verden. Det snakkes en del om smarte byer ? men vår erfaring er ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Urbane fordrøyende tak - Verktøykasse for prosjektering og utførelse

Prosjektet vil gjøre det mulig å bidra til at tak kan benyttes både som et attraktivt uteareal og som et verktøy for overvannshåndtering. Prosjektets hovedmål er å utvikle og etablere en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak. Verktøykassen skal omfatte van...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Durable adhesive airtight solutions for energy efficient building envelopes - TightEN

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å oppnå energieffektive bygg. For å oppfylle dagens krav til lufttetthet i nybygg og for å oppnå bedre energieffektivitet ved oppgradering av eksisterende bygg har det blitt vanlig å benytte ulike klebeløsninger, som f.eks. tape, selvklebende mansje...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Condilight

I 2017 ble 2 millioner pasienter behandlet ved norske sykehus, og av disse ble ca 10 800 pasienter rammet av postoperative infeksjoner. Mange av disse infeksjonene skyldes forhold i operasjonsstuen. Det å designe en operasjonsstue, med alt nødvendig innhold er en komplisert oppgave. Mange forhold...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskapers effekt på reell varmeisoleringsevne i bygg

I dette prosjektet er det studert hvordan de hygrotermiske egenskapene til tre påvirker varmegjennomgangen i massive treelementer. All testing i dette forsøket har blitt utført i et klimakammer/klimarom i laboratorium. Det er blitt undersøkt hvor mye varme som går gjennom KLT-elementer (Kryss Lam...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Joint Programme on Hydropower in the European Energy Research Alliance (EERA)

-

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av personsikkerhet i komplekse bygg og anleggsprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen er preget av en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre sammenlignbare næringer. Bransjen preges også av økende organisatorisk kompleksitet, og sammen med et høyt antall grensesnitt og avhengigheter, øker dette sannsynligheten for ulykker. Næringen har de siste årene v...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PopCorn Søknad om støtte frå Horizon2020 LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020

PopCorn, this well-known delicacy, starts with hard seeds (kernels), which under enough heat pop out to a wonderfully delicious bigger ”clouds”, flavoured for different tastes according to the wishes of the user: sweet or salty, maybe covered with e.g. chocolate or chili. This is exactly the id...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

AIRY - Luftformede trefiberbaserte byggprodukter

I AIRY-prosjektet har det vært utviklet metoder og teknologi for å oppnå enda mer miljøvennlige produksjonsprosesser og bygg produkter basert på tre og trefiber. I prosjektet har det blitt analysert mulige plateformingsteknikker og mulige alternativer til dagens bindemiddel. Det er også utviklet ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nano TiO2 modified photocatalytic wood in urban architecture

The use of timber has a long tradition in Norwegian building design but has had its limitations in urban architecture due to technical deficiencies regarding biodegradation and fire safety. During the last years, however, Norwegian architects have been showing a strong interest to use wood as faç...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks - ExPOSe

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for langsiktig energiplanlegging av urbane bygningsmasser, fordi det ikke finnes et transparent verktøy eller metode for å utvikle krav til bygningens energiytelse i øyeblikket. For tiden er energipolitikk og nasjonale energikrav utviklet som et resultat ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project SIGHT

Byggeindustrien er en av verdens eldste, største og minst digitaliserte sektorer. Men mangel på moderne metoder for prosjektledelse koster bransjen anslagsvis $ 1,6 billioner årlig, og industrien bidrar til over 35% av unødvendig avfall og skadelige utslipp i Europa. De utdaterte manuelle og vis...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Suksessfaktorer i byggeprosesser - fra fire perspektiver til felles suksess i byggeprosjekter.

En systemtilnærming til gjensidig avhengig, tverrfaglig samarbeid i byggenæringen. Et betydelig antall aktører er avhengige av hverandres leveranser i byggeprosjekter. Krav om mykere eller relasjonelle ferdigheter vil derfor snarere øke enn avta, siden byggenæringen selv har formulert et behov...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverket Bygdin - Bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena

Bygdin er et 3-årig nettverk som delvis finansieres av Norges forskningsråd og ledes av SINTEF Community. Nettverket samler forskningsorganisasjoner (SINTEF, NTNU og BI) og bedrifter fra hele verdikjeden i byggebransjen: myndigheter, byggherrer og eiere, arkitekter og konsulenter, entreprenører, ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Quality and learning in construction production

Prosjektet har resultert i software og systemkomponenter for et kvalitetssystem basert på involverende planlegging, som får informasjonen til å flyte for en sikker og effektiv produksjon, der det ferdige byggverket oppfyller funksjonskrav og myndighetskrav. Antallet kvalitetsavvik både underve...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Avanced building skins with integrated technology - SkinTech

Et av hovedmålene med prosjektet har vært å knytte teoretiske og eksperimentelle studier med utvikling av metodikk, praktiske og robuste systemer og systemløsninger. Det er gjort samlede vurderinger av teknologier der energiaspekter er studert i sammenheng med menneskelige faktorer som opplevelse...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kortreist stein

Kortreist stein startet arbeidet i 2016, med mål om å utvikle løsninger for å øke bruken av lokale steinmasser i infrastrukturprosjekter. Fokus har vært på høy¬verdig bruk, det vil si knuste produkter til veg- og jernbaneoppbygging samt i asfalt og betong. Bakgrunnen for prosjektets mål er at økt...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Microproportioning with crushed sand

PhD studenten har ferdigstilt mikroproporsjoneringsmodellen og sendt inn to nye manuskripter til journalartikler i 2021 (PhD student førsteforfatter på begge) på dette arbeidet. Den første av disse to artiklene gir en relativt kompakt og brukervennlig beskrivelse av en regresjonsbasert modell for...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage