0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish.

Vindkraftanlegg er en ny bruk av areal i norske havområder og dette kan føre til konflikter mellom energiselskaper og fiskerier om hvordan havområdene skal brukes og hvordan slik bruk påvirker økosystemet. For en bærekraftig bruk av havet må alle brukerinteresser og økosystemeffektene vurderes. I...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Electro-Optics Meeting 2022

The Norwegian Electro-Optics Meeting is the main Norwegian forum for scientific and technical optics, uniting basic research, innovation and industry applications. It's 2022 edition is to take place in Røros, Trondelag, and is organized by a committee consisting of 6 members: 3 from academia (NTN...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Radar and Ultrasonic Sensor for Inspection of Concrete Structures - Contect

En kombinasjon av radar- og ultralydmålinger kan gi betydelig forbedrede verktøy for inspeksjon av betongkonstruksjoner som veier, broer, bygninger, energi og transportnettverk. En multimodal sensor vil dra nytte av styrkene til begge teknologiene for deteksjon og kvantifisering av forringelse i ...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New principle for production of layered three-dimensional multi-material products

Prosjektet har som mål å utvikle en multimaterial produksjonsprosess for produksjon av geometrisk komplekse deler. Delene kan da bygges med de ønskede materialene på riktig sted i delen, slik som f.eks. et kneimplantat. Kneimplantatet kommer delvis i kontakt med bein og delvis med vev, hvor ett ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utarbeidelse av søknad for prosjekt S34I SECURE AND SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS FOR EU INDUSTRY - HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08

Ecotone er invitert med som deltaker i et større europeisk konsortium som utarbeider en søknad til EU Programmet Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), utlysning A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY 2022 (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01), topic HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Stand Alone Subsea Instrumentation System for hydrocarbon leak detection

Prosjektet vil skape en frittstående undervannsinstrumenteringsplattform for lekkasjedeteksjon og miljøovervåking med en innledende målimplementering av offshore olje- og gassindustrien i både Norge og Brasil. Dette systemet vil overvinne eksisterende begrensninger. Nåværende utfordring som skal...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Ultra-Wideband Foundry Platforms for PICs based on III-V Semiconductors for highly versatile multi-industry application cases

The ULTRAPICS project aims to research, design, manufacture and test a new family of ultra-fast, ultra-wideband photonic integrated circuits (PICs). This new PIC platform will be based on a new material that both (1) allows a level of functional integration that is currently not possible in curre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of Real Volumetric Microscopy through Single Objective Light-Sheet Imaging System (SOLIS)

I dette prosjektet blir det utviklet en helt ny type optisk mikroskop som kombinerer de beste sidene ved tradisjonell konfokal med lysarkmikroskopi. Konfokalmikroskopi er en av de mest brukte fotografimetodene innen biomedisin og er egnet til å visualisere strukturen til celler og vev i tre dimen...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

Tilgang på elektroniske komponenter er vanskelig verden over i disse dager. Dette er en kritisk tidsfaktor som kan forsinke prosjektet noe dersom uforutsette forhold skulle inntreffe på leveransesiden. Vi har imidlertid bestillinger inne og er optimistiske med hensyn på leveranser så langt. Plan...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EKSE - Elementkalibrering av sonarer og ekkolodd

Menneskehetens bruk av havet er økende. Derfor øker også behovet for kunnskap om havet, havbunnen og det som lever der. Noen bruksområder er sjøkart, kartlegging av bunntyper og habitater, og grunnlag for strømningsmodeller som brukes i modellering av klimaendringene. Vi ønsker naturligvis at sli...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt sikkerhet i dype brønner - Ultralyd for å differensiere fluider og faste materialer bak stålrør

Hovedmålet i doktorgradsarbeidet er prosessering på feltdata fra dypshavsbrønner, hvor Ph.D. kandidaten vil arbeidet med å teste og utvikle nye algoritmer som skal betydelig forbedre identifiseringen og verifisering av sementeringen som en sikker barriere for CO2 lagring. Løsningen vil gi svar på...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Universal Non-Linear Optical Crystal based intense laser light systems (UNLOCK)

Målet med prosjektet er å utvikle avanserte aktivt ion-dopet og passive ulineære optiske materialer basert på II-VI enkrystallinske lag for bruk i spesielt kompakte integrerte og robuste lasersystemer som opererer i det midtinfrarøde bølgelengdeområdet mellom 2 og 18 mikron. Denne nye typen lase...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subsea gas energy and quality measurement using ultrasonic flow meters

Internasjonal handel av naturgass er basert på høg-presisjons-, sporbare og akkrediterte fiskale strømningsmålesystem og internasjonal rørleidnings-infrastruktur. Norsk O&G-industri siktar i dag mot "subsea"-løysingar for fiskal allokeringsmåling. Desse skal erstatte dagens "topside"-målesystem. ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning f...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Laser Radar for Safe and Clean Seas

Sikkerhet til sjøs og i oljeindustrien avhenger av avanserte IT løsninger og ikke minst teknologier som radar, satellitt-overvåkning, GPS og integrerte softwareløsninger. Det samme forholdet gjelder innen miljøovervåkning og innen maritime næringer, så som fiskeri og opprett. Dette prosjektet i...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Yttrium oxyhydride for hydrogen generation by solar water splitting

Materials development for solar energy conversion for water splitting by photoelectrochemical cells (PEC) is an important problem. Although TiO2 is the most promising material because of its oxidative stability, energy band position, and abundance, it is a wide band gap material that absorbs ~3% ...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Spotics AS

Spotics AS utvikler et trådløst mikrofonsystem for å ta opp objektbasert romlig lyd. Systemet inkluderer opptak og automatisert postproduksjon av audio som er kompatibel med Audio Description Model (ADM). Prosjektet vil bidra til å utvikle trådløs teknologi for mikrofonsystemet.

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel Failure Monitoring System for Marine Applications by including Acoustic Emission

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE). Målet er å fange opp svært svake lydsignaler i mat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fotonikk forskning for økt vekst og innovasjon

Målet med forsknings- og innovasjonsaktiviteter på generisk IKT-teknologi adressert i Horizon 2020 sin pilar "Industrial Leadership" er å fremskynde utviklingen av de teknologiene og innovasjonene som skal understøtte morgendagens virksomheter og hjelpe innovative europeiske små og mellomstore be...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Direct acoustic sizing of pelagic fishes for improved catch selectivity

Prosjektet har utvikla kunnskap og metodar for å måla lengda på middels stor pelagisk fisk ved hjelp av akustikk. Breibandsekkolodd vart nytta til å måla delar av ekkoet til individuell fisk, og ved hjelp av dette estimera lengda. Metoden vart utvikla og testa ved hjelp av kunstige mål, fisk i me...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Proof-of-concept: dSTORM - the first entry-level super-resolution nanoscopy solution

Lys består av lyspartikkler som beveger seg som lysbølger. Disse bølgebevegelsene setter begrensninger for hvor små strukturer det er mulig å observere ved hjelp av lys, f.eks i optisk mikroskop. Den nedre grensen for hvor små strykturer det er mulig å observere i optiske mikroskoper betegnes som...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HYBRID METHOD FOR CALCULATING THE RADIATED SOUND FROM VIBRATING STRUCTURES

I vår hverdag utsettes vi for mange typer av lyder. Det kan være alt fra behagelige lyder fra høyttaler eller musikkinstrument, til irriterende eller skadelig støy fra maskiner. De fleste lyder genereres av mekaniske vibrasjoner i et objekt (et membran, en plate, en struktur), som gir opphav til ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High force piezo aktuator

Den kraften man kan få ut av en piezo aktuator (muskel) avhenger av flere faktorer: - Kjemisk sammensetning (Noen materialer har høyere piezo koeffisient enn andre.) - Utformingen av metallelektrodene har også betydning. - Plassering av piezo elementet i forhold til hvor man ønsker kraften ti...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold og Telemark

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Laser-induced break-up of helium and lithium

The study of fundamental breakup processes in nature is important and paves the way for further investigation of the role of correlation in few- and multiphoton multiple ionization processes in atoms and molecules. The investigation of multiphoton double ionization processes by first principles ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Ground or sea based validation of Earth Care aerosol information for atmospheric correction over coastal waters.

Remote sensing is used more and more to provide information about water constituents (chlorophyll, sediments, detritus). The major component of the satellite signal is due to atmospheric scattering and absorption. Atmospheric correction is therefore a key issue. Particularly in coastal regions, ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Dynamics and entanglement in quantum optical systems

Quantum optics deals with the quantum nature of light and its interaction with matter. Substantial experimental progress has been made in this field during the last thirty years, including demonstrations of quantum entanglement, squeezed states and single photon emitters. Quantum optical systems...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hybrid Integrated Components For Optical Display Systems

NCE microsystem/HVE (HVE) has identified optoelectronic components as one main focus area. HVE has also signed strategic research and development contracts with industry in this area. As a part of this cooperation HVE want to establish a project related to hynrid integration of optical microsyst...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High resolution imaging and beamforming

This project aims at providing new knowledge in the field of imaging and beamforming for acoustic applications. The research shall be firmly established in real world data and thus based on measurements in the laboratory and on data from field experiments . The main contributing partner in the pr...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Polarized radiative transfer in media with non-uniform refractive-index distributions

The oceans are home to most of the animal and plant life on Earth and therefore very important for the food supply. To avoid overharvesting of oceanic resources it is necessary to have a solid understanding of the marine environment. Optical remote sensi ng is becoming a very important tool to o...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland