0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Providing person-centred healthcare - by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education

Prosjektets hensikt var å utvikle nye arbeidsmodeller for avanserte kliniske sykepleiere i akuttmottak og i kommunehelsetjenesten som skal medvirke til en personsentrert helsetjeneste, samt å evaluere det nye masterprogrammet i avansert klinisk sykepleie med fokus på utviklingen av avansert klini...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Vestfold

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving clinical practice and national guidelines: A comparative effectiveness study of prevention strategies for HPV-related conditions

Humant Papilloma Virus (HPV) er en virustype som kan forårsake kreft i livmorhalsen, skjeden, skjedeåpningen, penis og svelget. HPV kan også gi vorter på hud og slimhinner. Viruset blir overført ved seksuell kontakt og hudkontakt, og man tror at ca 80% får seksuelt overført HPV minst én gang i lø...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Making user participation work - from policy to practice.

Prosjektets overordnede målsetting med prosjektet er å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper: Eldre, funksjonshemmede og perso...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Innlandet

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving valuation methods for the 15D instrument to estimate a value algorithm for use in Norwegian healthcare priority settings

Det overordnede målet til dette prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kan brukes for å prioritere tiltak i helsesektoren. Hvordan kan myndigheter bestemme at en ny medisin skal være på blå resept eller at en ny kirurgisk metode skal innføres? Hvorfor burde vi prioritere nettopp disse tilt...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

Prosjektet undersøkte hvilken betydning støtte fra fagfolk har i rehabiliteringsprosesser etter alvorlig skade. Datamaterialet var intervjuer med mennesker i en slik rehabiliteringsprosess, og observasjon og intervjuer med fagfolk i spesialisthelsetjenesten, kommunal rehabiliteringstjeneste og i ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Comparative effectiveness analyses of coordinated care initiativs in three Nordic countries

Bidrar ekspansjon av kommunenes helse- og omsorgstjenester til redusert bruk av spesialisthelsetjenester? Hvilke effekter har nivå og sammensetning av helse- og omsorgstjenestene på kostnader, ressursbruk og pasientenes overlevelse? Målsettingen med prosjektet er å evaluere effektene av de tre h...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Dementia: Use of health-care resources and carer burden over time

Dette prosjektet har undersøkt bruken av helseressurser og pårørende belastning blant personer med Alzheimers sykdom og Lewylegeme demens. Det er blant annet belyst hvilke faktorer som er kostnadsdrivende, hvordan pårørende belastningen er og hvor langt tid etter diagnosen pasientene får fast syk...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utilization of health care services at the end of life

Målsettingen med prosjektet har vært å beskrive bruken av helse- og omsorgstjenester, og tilhørende kostnader i de siste leveårene, og å identifisere faktorer som påvirker forbruksmønsteret både på individ- og systemnivå. Forutsetningene for kvalitativ god terminalomsorg utenfor sykehus er også b...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region vest, Høgskulen på Vestlandet

Senter for omsorgsforskning er etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Senterets overordnede mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Ved Senter for omsorgsforskning, vest, er det særlig søkelys på kontekstuelle betingelser for utøvelse av de kommun...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region sør, Universitet i Agder

Senter for omsorgsforskning (SOF), sør, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Sørøst-Norge. Senteret har 8 ansatte i ulike stillingsstørrelser, samt forskere tilknyttet på prosjektbasis. Vi har 10 PhD stipendiater og en postdoktor stilling. I rapporteringsperiod...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2024

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region nord, UiT Norges arktiske universitet

SOF nord er ett av fem regionale sentre for omsorgsforskning i Norge. Senter for omsorgsforskning (SOF) ble etablert av Helse og omsorgsdepartementet i 2008. Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Vi driver forsknings- og utviklingsarbeid for og...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region Midt-Norge, Nord Universitet

Senter for omsorgsforskning (SOF), midt, er en integrert del av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet. I rapporteringsperioden (2021–2022) har SOF midt videreutviklet FoU-arbeidet gjennom ulike prosjekter, interne oppgaver og eksterne oppdrag. Sammen med de andre regionale se...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nasjonal koordineringsrolle for Senter for omsorgsforskning NTNU Gjøvik

Senter for omsorgsforskning (SOF) er utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og har som mandat å styrke kunnskapsgrunnlaget i kommunenes helse- og omsorgstjenester. SOF består av fem regionale sentre som utgjør et nasjonalt nettverk. De regionale sentrene er etablert ved universiteter og høgsko...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2024

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Senter for omsorgsforskning i region øst, Høgskolen i Gjøvik

Senter for omsorgsforskning Øst har fått sitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet, og skal bidra til økt kunnskap for og om de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrets kjerneaktiviteter speiler mandatet og omfatter forskning- og utviklings arbeid samt forvaltning og formidling av kun...

Tildelt: kr 28,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2024

Sted: Innlandet