0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Laser Drill for Arctic Snowpack Stratigraphy Study, RiS ID 12098

The proposed project ‘Laser Drill for Arctic Snowpack Stratigraphy Study’ (LASER ARCS) will test a new device for measuring snowpack stratigraphy under Arctic conditions. The SnowLaserDrill (SLD), consists of two lasers. The drilling laser is used to melt a hole into the snow; the second laser is...

Tildelt: kr 59 481

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Svalbard

ENERGIX-Stort program energi

Industri møter akademia: Matchmaking for utrulling av geotermiske anlegg for sterke konsortier og gode Forsknings og Utviklingsprosjekt

Vi skal planlegge, arrangere en matchmaking-workshop i Oslo 4. november 2022 hvor industrien, som designer, bygger og drifter geotermiske anlegg, møter forskningsmiljøer som utvikler nye teknologier og konsepter. Det er mange store anlegg i Norge, men potensialet for videre strømbesparelser ved d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sustainable Stable Ground

Bløt jord, som marin leire, gir utfordrende forhold for infrastrukturutvikling mange steder i verden. Som eksempel er det anslått at mer enn 80 prosent av all dyrket mark, tettsteder og infrastruktur i Trøndelag og på Østlandet (sør for Mjøsa) ligger under marin grense. Derfor krever store infras...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Rehabilitation of cableway posts, cultural herritage in Longyearbyen as a part of PCCH-Artic, Ris ID 11866

Rehabilitation of cableway posts in Longyearbyen. Find a better and more economical solution for the rehabilitation that may be used on more than one structure. Do temperature measurement and soil investigations for design of the foundation. For further information see the project description (...

Tildelt: kr 20 995

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Green sOil stAbiLisation (GOAL)

Tenk deg en fremtid hvor vi stabiliserer grunnforhold ved å bruke restprodukter fra industrien i stedet for karbontung sement og betong. Etter at grunnen er stabilisert, vil overvåkingsteknologi i all fremtid gi deg kontinuerlige oppdateringer om tilstanden i grunnen. Denne visjonen er kjernen i ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tolkning av geotekniske feltundersøkelser ved bruk av maskinlæring

Geoteknikk omhandler hvordan jord og stein kan brukes som byggeteknisk materiale. Kunnskap om grunnens mekaniske egenskaper danner grunnlaget for forebygging mot jordskred samt prosjektering av fundamentering av alle typer konstruksjoner. For å kartlegge stedlige grunnforhold i enkeltprosjekt utf...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Miljøgifter i vei avrenning og renseeffekt av grøfter i Ås kommune

Dekkslitasjepartikler (DSP) er en viktig kilde til mikroplast, som hovedsakelig transporteres med overvann til miljøet. Likevel er risikoen ved DSP ikke tilstrekkelig evaluert, hovedsakelig på grunn av utilstrekkelige analytiske metoder for å identifisere og måle konsentrasjoner i miljøet. Toksis...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NORWEGIAN GEOTEST SITES

Forskningsprosjektet GEOTESTING - NASJONALE FORSØKSFELT, med midler fra Norsk Forskningsråd, har etablert fem nasjonale forsøksfelt. Forsøksfeltene er blitt etablert nær Oslo og Trondheim og på Svalbard. Forskningskonsortiet ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvese...

Tildelt: kr 40,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FOUNDATIONS FOR TOMORROWs INFRASTRUCTURE - INDUSTRYs INNOVATION ARENA

GeoFuture prosjektet har utviklet løsninger for tre-dimensjonale (3D) analyser av geotekniske dimensjoneringsproblemstillinger, som for eksempel bæreevne og setninger av konstruksjoner, pelefundamenter, stabilitet og sikring av utgravninger, samt et nytt og unikt verktøy for tolkning av jordparam...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

REDWIN - Reducing cost of offshore wind by integrated structural and geotechnical design

REDWIN - Reduserte kostnader for offshore vindkraft med integrert struktur og geoteknisk design. Utvikling av offshore vindkraft er avgjørende for en fremtid uten fossile brensler. Produksjonen av denne typen av fornybar energi øker for hvert år, men de totale kostnadene må reduseres for å gjør...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av lagringstid på prøvekvalitet på finkornede jordprøver

Problematikken rundt jordprøveforstyrrelser er viktig å vurdere når man skal bestemme representative geotekniske egenskaper, spesielt for lavplastiske sensitive leirprøver. Disse leirene er ofte inhomogene, noe som gjør problemet enda mer komplisert og utfordrende. Prøveforstyrrelser er relatert ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Begrensning av skader som følge av grunnarbeider

BegrensSkade har hatt som mål å utvikle nye utførelsesmetoder og forbedre samhandlingsprosesser, for å begrense skader som kan tilbakeføres til grunn- og fundamenteringsarbeider innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Prosjektet har hatt en bred tilslutning fra den norske BAE-bransjen med 2...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Hydro-thermal coupling in rough fractures using lattice Boltzmann (LB) methods

In a context where developing carbon-free energies answers a very important societal and environmental demand, the present development of the so called "Enhanced Geothermal Systems'', like the one developed over a 30-year-long European project in Soultz-s ous-Forêts (France) or in the Cooper Basi...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Active: Active materials for the in-situ stabilization of contaminated soil

We aim at developing and thoroughly evaluating an alternative, practical and cost-effective in situ method for reducing the risks of contaminants in soils. The proposed method involves the addition of materials that actively bind contaminants in such a wa y that they, in a durable manner, are imm...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Sigtryggsdottir, Fjola Gudrun Island stp 07/08

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GEOSUITE 2

GEOSUITE 2 will develop a unique commercial software for the solution of geotechnical design problems, with fully integrated databases for the management of geological and geotechnical data. Such product is not available today. GEOSUITE 2 has a high comme rcial potential, both in Scandinavia and ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Akershus

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

SMACC - Split Moulding Aluminium Corner Connectors

Den overordnede ideen for prosjektet er å utvikle et nytt og fleksibelt byggesystem i aluminium med mål om å industrialisere produksjonen av boliger med kortere byggetid, stor fleksibilitet og lavere byggekostnad enn tradisjonelle plassbygde boliger. Bygg esystemet vil innebære at bygningselement...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

GeoSuite - A Geotechnical Toolbox

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Innovative control technologies for vibration sensitive civil engineering structures (CONVIB)

The research activity will focus on emerging concepts like semi-active or hybrid control of civil engineering and industrial structures. In Europe, structural control is moving the first steps towards civil engineering applications. From its creation the European Association for the Control of S...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo