0 prosjekter

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Welfare across borders: Solidarity, Equality and Free Movement (LEVEL)

Velferdsstat uten landegrenser. EØS-borgeres rett til likebehandling og fri bevegelighet ("LEVVEL") Velferdstjenester og ytelser har en sterk nasjonal dimensjon – og er kjernen i «velferdsstaten». Slike tjenester og ytelser reguleres av EØS-avtalen med grunnprinsippene om fri bevegelighet, likebe...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks expanding role in financial markets

Dei siste to tiåra har sentralbankar fått ei større rolle i samband med handtering av økonomiske kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. I samband med desse krisene har for eksempel sentralb...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach.

Prosjektets hovedmål er å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser landområder tradisjonelt brukt av dem, står sentralt for utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det i...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er e...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childrens right to health

Hovedspørsmålet i prosjektet er hvordan barns rett til høyest oppnåelig helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), heretter kalt retten til helse, kan sikres og gjennomføres ved bruk av juridiske virkemidler. Det primære målet er å sikre barns rett til helse, ved å balansere deres rett til delt...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Political Power of European Case Law and the CJEU

Internasjonale domstoler er institusjoner som holder autoritet over tolkningen av mellomstatlige avtaler, og på denne måten spiller en sentral rolle i en rekke mellomstatlige samarbeid. Blant de mektigste internasjonale domstolene er EU-domstolen, som gjentatte ganger har vist seg å være en vikti...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. året - Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention

Hva slags beskyttelse får flyktninger i stater som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon? I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninggr...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vulnerability in the Robot Society (VIROS)

Roboter blir stadig mer «smart», ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utfører viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er trygge å bruke og at deres bruk ikke krenker perso...

Tildelt: kr 25,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

United in Madness? Towards a European model of criminal insanity

Prosjektet vil utvikle den strafferettslige doktrinen om utilregnelighet i et Europeisk rettslig perspektiv, med fokus på å klarlegge den rettslige relevansen av psykisk lidelse. For dette formål vil prosjektet utvikle et rettsvitenskapelig rammeverk som bringer sammen innsikter fra filosofi, jus...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk An Interdisciplinary analysis between the EU and the US

Syntetisk biologi (synbio) representerer en ny vitenskapelig disiplin i vekst, i skjæringspunktet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap. Den bygger på en teknologisk tilnærming til biologi og har som mål å utforme og utvikle biologiske systemer som ikke finnes i naturen, eller ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Critical Data Network

Bruk av data er grunnleggende for moderne samfunn, men er også noe som krever vår oppmerksomhet. Dette for å unngå uheldige virkninger som for eksempel overdreven bruk av overvåkning, filterbobler på nett (algoritmer som styrer nettsøk) og den påvirkning som stordata analyser har på det politiske...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Responses to the legitimacy crisis of international investment law

LEGINVEST undersøker hvordan land og investeringstribunaler har reagert på legitimitetskrisen i internasjonal investeringsrett. Denne krisen har i hovedsak sin bakgrunn i kritikk basert på negative virkninger av internasjonal investeringsrett for miljø, menneskerettigheter og utvikling. Disse tem...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Det innkjøpsfaglige skjønn

Det innkjøpsfaglige skjønn er en stor del av hverdagen for alle som praktiserer offentlige anskaffelser, både for offentlige oppdragsgivere som utøver skjønnet, leverandører som må forholde seg til skjønnsutøvelsen, og domstolene som må ta stilling til skjønnsutøvelsen. Til tross for dette er imi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions

Prosjektet tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Covid-19 pandemien har vist hvor relevant det er å stille slike spørsmål i dag. Prosjektet tar sikte på å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tid...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

State Consent to International Jurisdiction: Conferral, Modification and Termination

I 2018 ble to doktorgradsstipendiater ansatt på prosjektet. Stipendiat Emma Brandon fokuserer på Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og menneskerettighetsdomstoler fra tre forskjellige regioner. Stipendiat Nicola Strain undersøker Verdens Handelsorganisasjonen (WTO) og dets tvisteløsningsor...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk prosessrettsmøte Tromsø 2018

Nordisk prosessmøte er en konferanse i regi av Nordisk forening for prosessrett og har siden år 1981 blitt arrangert hvert tredje år i et nordisk land. Arrangementet samler først og fremst forskere, men også dommere, advokater og andre praktisk virksomme jurister interessert i prosessrett fra all...

Tildelt: kr 63 417

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i rettsvitenskap, UiB

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The Effectiveness of Non-Pecuniary Remedy Orders. A comparative study of the European and Inter-American Human Rights Systems

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Colloquium on the United Nations Convention on the Rights of the Child Implementation Project (CRC-IP)

Arrangementet som det søkes VAM-støtte til er det fjerde kollokviumet i serien "United Nations Convention on the Rights of the Child Implementation Project (CRC-IP)". Kollokviumet arrangeres av professor Marit Skivenes og professor Karl Harald Søvig ved henholdsvis Institutt for Administrasjon og...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

Ukjent-Ukjent

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet?

Hva innebærer rettssikkerhet for ofre for kriminalitet og hvordan kan den ivaretas av strafferettssystemet? Denne doktorgradsavhandlingen vil undersøke hvilket ansvar straffesakskjedens ulike aktører har for å ivareta kriminalitetsofrenes rettssikkerhet og hvorledes dette ansvaret har endret s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Oslo Law Review 2017 og teknisk og grafisk arbeid på tidsskriftets nettside.

Oslo Law Review er Det juridiske fakultet ved UiOs Open Access-tidsskrift. Tidsskriftet favner alle juridiske disipliner så vel som tverrfaglige disipliner med skjæringspunkt mot juss. Tidsskriftet ble opprettet fordi fakultetet har sett et nasjonalt behov for et engelskspråklig, generalistisk, i...

Tildelt: kr 74 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til e-tidsskrift: "Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice" (BJCLCJ)

Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice er et open access, elektronisk tidsskrift som tar sikte på å styrke kommunikasjonen av norsk og nordisk strafferettsforskning internasjonalt (https://boap.uib.no/index.php/BJCLCJ/index). Tidsskriftet skal også bidra til at internasjonal forsknin...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hovedytelseslæren i norsk avgiftsrett

Behandlingen av ytelser som omsettes samlet i norsk merverdiavgiftsrett Utgangspunktet i norsk merverdiavgiftsrett er at det skal beregnes merverdiavgift av all omsetning av varer og tjenester. Ytelsene som omsettes kan imidlertid være omfattet av ulike merverdiavgiftssatser, være fritatt for ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority

Tittelen på prosjektet er 'Legitimate authority without a duty to obey: The power-liability approach as a conceptual framework to understand practical authority' og er et forskningsprosjekt innenfor området juridisk teori/filosofi. Temaet for prosjektet er legitim statlig myndighet\autoritet, hov...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Ukjent Fylke

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

Prosjektet har hatt to målsetninger, der en målsetning har vært å studere hvilke regler som regulerer relasjonen mellom tradisjonelle samiske næringer (særs samisk reindrift) og konkurrerende industrielle aktiviteter (særs mineralutvinning). Den andre målsetningen har vært å studere innholdet i o...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transnationalism from above and below: Migration management and how migrants manage (MIGMA)

Det overordnede målet til Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) er å skape ny kunnskap om migrasjonskontrollens effekter og effektivitet, samt å utforske utfordringene som hefter ved det å skulle styre adferden til migranter ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Solidarity and the common interest in the European Union

Is the notion of a Common European Interest best understood as a political or as a legal notion and how does its evolution mirror the competences or lack thereof allocated to the European Union? The very first Article of the Treaty on the European Union (TEU) stipulates that “[t]he Member States ...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke