0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cascading recycling of organic N-sources with next-generation biochar fertilizer for Norwegian agriculture

Gjenvinning av nitrogen i avfall til bruk i gjødsling er en prioritet i bærekraftig og klimasmart landbruk. Et viktig nitrogentap i jordbruket skjer gjennom frigjøring av ammoniakk fra husdyrgjødsel og kompostering. Dette bidrar til luftveissykdommer, forsuring av jorda og forstyrrelser i økosyst...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Protecting agricultural lands from plastic pollution

Landbruksjord er mottakere av plastforurensninger. I Norge representerer fire prosesser sentrale kilder: bruk av avløpsslam som gjødsel, bruk av plastforurenset avfall fra biogassproduksjon, bruk og håndtering av landbruksplast og atmosfæriske avsetninger. Bidraget fra de ulike kildene vil varier...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio Value creation and ecosystem services of European seaweed industry by reducing and handling potentially toxic elements

Norsk bidrag til konsortiet for BlueBio-prosjektet "SeaSoil - Verdiskaping og økosystemtjenester av europeisk tang- og tarenæring ved å redusere og behandle potensielt giftige element" består av de tre FoU partnerne, Nofima, NMBU og NORSØK og taredyrkingsselskapet Ocean Forest. I tillegg vil prod...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PLAST i NOrsk LANDbruk

Plastprodukter er viktige i landbruket, og i EU benyttes ca. 2 million tonn plast årlig. I Norge er plastprodukter også en viktig del av landbruket, og sektoren har det tredje største forbruket etter emballasje fra husholdninger og industri. I det norske landbruket benyttes plastfolie blant annet...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

EJP-Soil First call: Understanding tradeoffs and interactions between SOC stocks and GHG emissions for climate-smart agri-soil management

Globalt sett holder jord mer karbon enn vegetasjonen. Mye av karbonet har imidlertid gått tapt gjennom dyrking med uheldig utslag for jordkvalitet og fruktbarhet. Dyrkingsmetoder som har til mål å øke karboninnhold i jord over tid kan motvirke denne trenden og samtidig binde klimagasser. Dyrkings...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smartgjødsler for karbonfangst og bærekraftige matsystemer

Smartsoil vil være med å utvikle framtidens globale bærekraftige matsystemer. Innovasjonen skal bedre jordhelse ved hjelp av nyttige mikroorganismer (mikrober). Mikrober utgjør om lag halvparten av biomassen på jorden og størsteparten av biodiversiteten vi kjenner til, og spiller sentrale roller ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Quantifying climate and land use effects on continental-scale coupling of water and carbon cycles

Klimaforandringer påvirker våre liv på forskjellige måter. En måte er gjennom intensivering av klimaet. Dette resulterer i hetebølger, tørke og flommer. Landoverflaten spiller en viktig rolle i å bestemme omfanget av det ekstreme klimaet. Samtidig mistenker vi at et klima i endring også endrer jo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable movement and restoration of natural and productive soils in important infrastructure projects

Presset for å bygge på landbruksjord er stadig økende. Selv om matjord er beskyttet av lover og de fleste politikere i prinsippet ønsker å beskytte matjorden ser vi stadig oftere at større arealer blir brukt spesielt I nærheten av store byer. En mulighet for å redusere tapet av matproduksjon er...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

BICEPS - Biochar Integration in Small-Holder Cropping Systems–Economy, Food Product Value Chains, Climate Change Resilience, Soil Fertility

Biokull i småskala landbruk kan forbedre avlinger med klimafordeler på grunn av karbonlagring i jorda. Dette prosjektet tar sikte på å måle biokullets bidrag som klimatiltak, bedre matsikkerhet og lønnsomhet. Vi vil studere den overordnede miljøeffekten av biokull ved hjelp av livsløpsanalyser. ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG emissions (PEATIMPROVE)

Myrjord er ein viktig ressurs, særleg i grovfôrproduksjonen på Vestlandet og i Nord Norge. Ein del eigenskapar ved myrjord er positive for jordbruksdrift, slik som høgt innhald av plantetilgjengeleg vatn, men andre eigenskapar er utfordrande. Myrjord er vanskeleg å drenere, blir lett vassmetta, e...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Perennial grassland mixtures: a novel approach to forage and food production, land restoration and climate resilience in Ethiopia

Etiopia har det høyeste husdyrtallet i Afrika, og en stor del av befolkningen er helt eller delvis avhengig av storfe for sitt levebrød. Landet har samtidig store problem med jorderosjon på grunn av forringelse av dyrket mark og utmark. Det er mangel på arealer, og en stor andel av fôropptaket fo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA NET ICT-AGRI-FOOD SoCoRisk Implementation of soil compaction risk assessment system – end-user's evaluation of potentials and barriers

Jorda er fundamentet for planteproduksjon. Jordpakking som skyldes kjøring med landbruksmaskiner er imidlertid en betydelig trussel for jordas kvalitet. Stadig økt størrelse og vekt på maskinene resulterer i en økt risiko for pakking spesielt av undergrunnsjorda, dvs. jorda under vanlig pløyedybd...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2021-2022

NORSØK søker om prosjektetableringsstøtte for å øke sin deltagelse i FoU-prosjekt finansiert av Horisont Europa. Målet er tre nye FoU-prosjekt finansiert av EU i løpet av 2021-2022. Dette skal nås gjennom å delta i ulike aktiviteter for å styrke strategiske nettverk og samarbeid for å komme i p...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chain

Tare har et stort potensial som kilde til mat og fôr, og blir dyrket i stadig større omfang. Tare inneholder mange essensielle mikronæringsstoffer, men kan også inneholde uønska mengder av visse elementer. I prosjektet studerer vi hva som skjer med innholdet av jod og arsen i verdikjedene fra dyr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimal utnyttelse av kompost og steinmel ved produksjon av vekstjord ulike typer grøntanlegg (OPTI-JORD)

Grønn Vekst AS produserer jordblandinger med kompost og steinmel som viktige bestanddeler. pH i de ferdige jordblandingene er ofte over 7,0 og ikke sjelden opp mot og over 8,0. For et jordprodukt anses dette som utfordrende, da pH-idealet er på den sure siden, 6 - 6,5 for en mineraljord og ofte l...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Soil steam - sustainable replacement of pesticides

The European Green Deal is the roadmap for making the EU's economy sustainable by turning environmental challenges into opportunities across all policy areas and making the transition inclusive for all. The SOILSTEAM project aims at the call; “restore biodiversity and cut pollution” and “Realisin...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av Invertapros Eurostars-prosjekt "Green fertilizer for sustainable agriculture and a circular economy".

Invertapro er ledende i Norge på å produsere insekter til mat og dyrefôr, og pionerer i Europa på å koble produksjonen til utnyttelse av matavfall. Vi har utviklet sterk kompetanse på insektenes produksjonsvilkår, og er nå i ferd med å automatisere produksjonen for å kunne levere i større skala o...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2020

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i tre søknader til H2020 og ERA-nett i 2020. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i uli...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avvei...

Tildelt: kr 50 566

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biologisk mangfold og bærekraft

Møtet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd. Formålet med møtet er å belyse i hvilken grad uthentingen av økosystemtjenester er bærekraftig bedømt ut fra bevaring av biologisk mangfold og rettferdig fordeling. Forskn...

Tildelt: kr 39 523

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Lystgassutslipp fra plasma-aktivert nitrogen-anriket digestat

N2 Applied utvikler teknologi for plasmabehandling av husdyrgjødsel og digestater fra biogassproduksjon. Dette forventes å bli en økonomisk konkurransedyktig prosess for nitrogenforsyning til planteproduksjon som samtidig eliminerer uønsket lukt og tap av ammoniakk ved spredning av husdyrgjødsel....

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

C-Cap - Karbonfangst fra cruise- og passasjerskip

Scanship leverer i dag systemer for avløpsrensing til cruise- og passasjerskip og ønsker å utvikle en ny teknologi som muliggjør å håndtere andre typer organisk avfall på cruiseskip som matavfall, slam, papir, tre, plast og spilloljer. Primærstrategi er å fremstille biokarbon fra restråstoffene b...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Quantification of fault-related leakage risk

FRISK prosjektet setter søkelys på risikoen relater til forkastninger i reservoarer som skal kvalifiseres for lagring av CO2. Alle FRISK partnerne har hatt god progresjon i arbeidet med å ta i bruk ny kunnskap om væskestrømning i forkastninger og bygge modeller som kan brukes for vurdering av for...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSØK prosjektetableringsstøtte PES 2019

Formålet med prosjektet er å være samarbeidspart i fire søknader til H2020 og ERA-nett i 2019. NORSØK er medlem av TP-organic, «European Technology Platform for organic food and farming research». Dette er en viktig arena for å markedsføre den enkelte forsker og organisasjon for å bli med i ulik...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Wise use of drained peatlands in a bio-based economy: Development of improved assessment practices and sustainable techniques for mitigation

Drenering av myrer for grasproduksjon i Norge er viktig for landbruket, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge, men øker utslippet av klimagasser betydelig og reduserer det biologiske mangfoldet. I det NFR-finansierte prosjektet PEATWISE samarbeidet NIBIO med partnere i Europa og New Zealand for ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

MAGGE Mitigating Agricultural Greenhouse Gas Emissions by improved pH management of soils

Direkte utslipp av lystgass (N2O) fra dyrket jord utgjør den største andel av planteproduksjonens klimapådriv. FACCE ERA-GAS prosjektet ?Mitigating Agricultural Greenhouse Gas Emissions by improved pH management of soils (MAGGE-pH)? utforsket muligheter til å redusere N2O utslipp fra dyrket jord ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Networking in Europe on soil carbon sequestration

Økt binding av organisk karbon i jord er et viktig tiltak for landbrukssektoren for å oppfylle de ambisiøse kutt i klimagassutslipp som er satt opp i Paris-avtalen. Behovet for økt forskning på jordkarbon blir understreket i melding til Stortinget : «Klimaplan for 2021-2030». Klimaendringer er et...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mitigation of greenhouse gas emission from cropped soils by mafic mineral applications

MIGMIN-prosjektets mål er å utforske muligheten for å redusere utslipp av lystgass (N2O) fra landbruket ved å heve pH i jorden (motvirke forsuring). Dette vil senke klima-pådrivet fra matproduksjon fordi N2O er en kraftig klimagass som svarer for en stor andel av landbrukets totale klima-pådriv. ...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Viken

NORGLOBAL-Norge - Global partner

How formalization closed the gender land gap in Peru and the impact on women's empowerment

The Special Land Titling and Cadastre Project (PETT) in Peru has over the last decade issued titles for over 5.8 million agricultural plots, unique in the world when it comes to the extent and speed of the process. Fifty-six per cent of all plots belongin g to households with couples became joint...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

INFRA-Infrastrukturtiltak

FoU for fjellregionen - Bioforsk avdeling Løken

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Viken