0 antall prosjekter

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Researchers night

Aktivitetene våre er knyttet opp mot fysisk aktivitet, psykisk helse, aktivitet for barn og unge og tema matkultur. Enkelte prosjekter samarbeider avdelingene om på tvers, andre arrangeres kun på enkeltavdelinger på Helgeland. Målet vårt er å skape innholdsrike og varierte aktiviteter, både i de ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

RIPARAGRO: Restoring riparian zones on agricultural lands

I RIPARAGRO vil vi undersøke strukturelle, praktiske og kulturelle barrierer og muligheter knyttet til å restaurere kantsoner for å redusere avrenning fra jordbruksarealer. Kantsoner, stripen langs med vassdrag som grenser både til vann og land, er essensielle for biomangfold og flombesky...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Democratic Innovations for the Age of Climate Change

The 2024 Arne Næss symposium features David Van Reybrouck, one of the most exciting Belgian historians, writers and climate activists. Van Reybrouck is an internationally acclaimed author of Congo: The Epic History of a People, which won 19 prizes and has been translated into a dozen languages. ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From the Radical to the Norm: The Construction of Normalcy Through Aesthetics in Far-Right Culture

Mye forskning er blitt viet spørsmålet om hvorfor folk støtter og til slutt blir medlemmer av høyreekstreme bevegelser. Folk tiltrekkes av mange grunner: en av de viktigste er en tiltrekning til subkulturen rundt den høyreekstreme bevegelsen, snarere enn ideologiene i seg selv. Dette betyr at fol...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Tana basin as a confluence and a Living Lab

Prosjektet tar sikte på å gjenoppbygge laksebestandene i Tanavassdraget gjennom populasjonsspesifikke og målbaserte vurderinger, og gjennom en flerkulturell setting som inkluderer og verdsetter lokal kunnskap og urfolks rettigheter. En hierarkisk Bayesiansk livshistoriemodell vil bli utviklet for...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å gjøre samisk innhold i Den kulturelle skolesekken

I dette doktorgradsprosjektet skal jeg undersøke samisk innhold i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan samiske produksjoner formes, vises og virker, fra perspektivene til både utøvere og mottakere. Kunst- og kulturproduksjoner sees i dette prosjektet som gjøringer/enactmen...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

BEYOND BARCODE

Beyond Barcode (BARCODE) er et utstillingsprosjekt organisert av CoFUTURES’ forskningsgruppe og Interkulturelt Museum i Oslo. Hovedformålet til prosjektet er utstillingen BEYOND, som har som mål å vise frem resultatene og innovasjonene til det ERC-finansierte forskningsprosjektet CoFUTURES: Pathw...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

IMAGINE: Contested Futures of Sustainability

Hva ser du for deg når du tenker på fremtiden? Flygende biler, mat på tube, eller høyteknologisk bekledning kan være blant bildene som dukker opp. IMAGINE skal studere disse bildene som fremtidsforestillinger. Det er de måtene vi tenker om fremtiden på og hvordan de kan virkeliggjøres. Spesielt s...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

At the Crossroad between Green and Black: The role of Oil & Gas in Norwegian Sustainability Transition Research & Innovation

I Norge som i andre land har vi et sterkt og fruktbart samarbeid mellom industri og akademia for å styrke kunnskapsdrevet industriutvikling og for å sikre konkurranseevne og produktivitet. Olje- og gassektoren skiller seg ikke ut i så måte. Som et eksempel på dette står Akademiaavtalen der Equino...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972

QUEERDOM vil undersøke hvordan skeivhet ble tenkt omkring - og levd - i perioden mellom 1842 og 1972. Disse to årstallene er hentet ut fra lovverkets befatning med sammekjønnsseksualitet. I 1842 ble dødsstraff for ?omgang mot naturen? avskaffet, og fullstendig avkriminaliseringen skjedde i 1972 d...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Cultures in conflict? How islamists cope with football

I dette prosjektet søker vi mot å inkludere men gå lenger enn det vi kan kalle "det politiske barometerparadigmet", som er et perspektiv som har dominert studier av fotball i Midt-Østen. Fokuset her er gjerne på å studere den rollen fotball har som en av få arenaer der ungdommer samles, tabuer br...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Buskerud

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitale formidlingsmuligheter for kulturarven – et FOU nettverk

det har blitt avholdt to seminar i perioden der begge delte best practice og satte aktører i kontakt med hverandre. Det har også blitt etablert en styringsgruppe som skal fortsette arbeidet videre.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mythopolitics in South Asia: The Lifetimes of Powerful Stories

Prosjektmedlemmene undersøker hvordan myter - i hellige skrifter og i samtiden - påvirker folks politiske holdninger i og utenfor Sør Asia. Med India som kasus har prosjektgruppen funnet at mytiske og religiøse narrativ ser ut til å påvirke velgeratferd. Gruppens forskningsresultater viser at fol...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past

Vikingar er meir populære enn nokon gong før. "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past" (BTB)/ "Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid" vil finna ut korfor. Hypotesen vår er at framstillinga av kulturelle og spirituelle produkt relatert til vikingar og norrøn fortid, ha...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltp...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning 2020 for forskningsinstitutter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som er klare for å delta i større forskningssamarbeid også internasjonalt. Selv om vi er gode på mye, er v...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible Research and Innovation in Norway

AFINO er et virtuelt, tverrfaglig senter for ansvarlig forskning, innovasjon og forretningsdrift i Norge. Senteret knytter en rekke norske forskningsinstitusjoner sammen i utforskningen av hvordan forskning, innovasjon og forretningsdrift i større grad kan rettes mot å virkeliggjøre en ønsket sam...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Curatorial Strategies and Methodologies: Momentum for Rethinking Sámi Art

Hva er et statsfinansiert kunstmuseum i Norge i dag? I forlengelsen av det spørsmålet er det mange problemstillinger som dukker opp. For eksempel hva museets rolle og funksjon er i samfunnet? Hvorfor finnes museet og hvem er det for? Hvordan er offentlige kunstinstitusjoner organisert? Hvordan op...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden

Med utgangspunkt i klimahistorisk kildemateriale skal ”Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden” stimulere til refleksjon om klimaendringer og konsekvensene av disse. Prosjektet kombinerer nye digitale teknologier som 3D-grafikk og spillteknologi med fysiske kunst- og utstillingsform...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate

#LoVeSeSDG-prosjektet trekker sammen troverdighet, legitimitet og fremtredende behov for bærekraftig kystutvikling ved å jobbe konkret med en sak på Andøya i Vesterålen. Vi er ferdige med feltarbeidet for Q-sort-analysen som samler et mangfold av synspunkter på temaet bærekraft i kommunehovedstad...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (IMMKven)

Vandreutstillingen som har fått navnet Tuulessa-I vinden tar utgangspunkt i forskningsprosjektet IMMKven. IMMKven-prosjektet er opptatt av hvordan kvensk kulturarv kommer til uttrykk i dag, og vandreutstillingen vil vise fram forskningsfunn og inspirere til dialog med utgangspunkt i feltarbeidet....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i kulturforskning: Naturens kulturer

Fagkonferansen "Naturens kulturer" er et nasjonalt arrangement for kulturforskere, kulturhistorikere, etnologer, folklorister og museologer ved norske universitet og høgskoler, og ansatte i kulturarvs- og museumssektoren som driver forskning og faglig arbeid. Konferansen er berammet til 31.01.201...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning 2019 for forskningsinstitutter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for kulturminner. NIKUs forskning spenner vidt over mange fagfelt, og vi har mange dyktige forskere som er klare for å delta i større forskningssamarbeid også internasjonalt. Selv om vi er gode på mye, er v...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reise for å bli kjent med Horizon 2020 og etablere kontakter

Tidvis utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre historie på. Vi mener historie er viktig fordi det danner utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden. Vår målsetning er å ta i bruk ny teknologi som skaper nye måter å oppleve historie på, s...

Tildelt: kr 28 073

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with extinct and threatened species

Utryddelse er et presserende problem i verden i dag. Et økende antall arter går tapt til utryddelse hvert år, et fenomen som ofte kalles 'den sjette masseutryddelsen'. Det er nødvendig med større innsats fra humanistisk forskning som kan jobbe tett på naturvitenskapelige funn og etiske utfordring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten (formidling av SAMKUL-prosjektet NeRoNE)

Reiser til Tadmor: Historie og kulturarv i Palmyra og Midtøsten var et formidlingsprosjekt om Midtøstens historie og kulturarv i et nettverksperspektiv. Prosjektet hadde utgangspunkt i forskningsprosjektet Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near-East (NeRoNe), som var...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk museumstidsskrift (etabl. 2015) årgang 2017. Fagfellevurdert nettidsskrift for forskningsartikler og annet faglig relevant stoff.

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2016

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet ble opprettet og utga sitt første nummer i 2013. Tidsskriftet søker om midler til å utgi 2 temanummer i 2017. Det søkes om midler til redaksjonssekretær, teknisk støtte og spr...

Tildelt: kr 32 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2017

Utgivelse av Tidsskrift for kulturforskning 2017

Tildelt: kr 82 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo