0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

DRIP - DRought ending in Intensified Precipitation

Tørkeperioder kan gjøre bakken hardere og frastøte seg vann, dette fører til økt fare for flom og jorderosjon hvis det skulle komme styrtregn. Sammenfallende hendelser hvor en tørkeperiode ender i styrtregn kan derfor forårsake større skader på infrastruktur og avlinger enn enkelthendelser med ku...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Isotope-aided assessment and forecasting of hydroclimatic extremes in Scandinavia through stakeholder co-design

Flommer og tørke kan har store konsekvenser for samfunnet og økonomien i Norden. Kunnskap om hvordan nøyaktig slike ekstreme hendelser er påvirket av snø på bakken er ufullstendig. Dette begrenser vår evne til å forutsi hvor mye vann som vil renne gjennom elver og bli lagret i demninger ved hjelp...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Snowdrift at the solar park of Isfjord Radio, RiS ID 12308

The adaptation of renewable energy in the Arctic requires knowledge of the Arctic climate's influence on energy installations such as solar panels. Therefore, snowdrift is investigated at the recently installed solar photovoltaic array at Isfjord Radio. For this, observations from a weather stati...

Tildelt: kr 77 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of temperature inversion and lapse rates on Beerenberg, Jan Mayen, RiS 12336

This project investigates temperature inversion and lapse rates on the flanks of the glacier-covered volcano, Beerenberg (2277 m a.s.l.), on the remote island of Jan Mayen. The high humidity often leads to cloud formation, non-linear lapse rates, and temperature inversion. However, little is know...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Digital Twin for the Catchment-to-Shelf Continuum

The project addresses the critical importance of shelf seas for global societies by proposing the development of DT-Coast infrastructure. Shelf seas face various anthropogenic pressures and climate change impacts, necessitating adaptive observation and simulation strategies. The DT-Coast will inc...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

WeatherGenerator

This project will build the WeatherGenerator – the world’s best Generative Foundation Machine Learning Model of the Earth system – that will serve as Digital Twin for Destination Earth. Similar to the leap in quality that was achieved when foundation models were replacing conventional machine lea...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Maximising the Impact of New EuRopean Satellites

The next generation EUMETSAT missions, Meteosat Third Generation (MTG) and Metop Second Generation (Metop-SG) will host sensors with major innovations for the detection of clouds and precipitation. Lightning observations from the LI onboard MTG will provide frequent measurements, with information...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad til HORIZON Europe Inland Ice

Til info: Konsortiet ledes av NORCE, som har PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24. PES-søknaden som leveres her gjelder kun for MET sitt bidrag til EU-søknaden. Andre norske partnere i konsortiet som også har rammebevilgning er UiB og NUPI. Om EU-prosjektet: Prosjektet evner å styrke ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

AMMONIA: Climate and environmental impacts of green ammonia (NH3)

Det er nødvendig med kraftige og vedvarende reduksjoner i utslipp av drivhusgasser for å oppfylle målene satt i Parisavtalen fra 2015. Politikerne og industrien mener at en overgang fra fossile brensler til hydrogen og hydrogenbaserte energibærere kan være en del av løsningen. Grønn ammoniakk pro...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate Action Transdisciplinarity in Education and Research

I en verden der konsekvensene av klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende for alvor, anerkjenner CATER-initiativet en kritisk mangel: eksisterende klimatjenester er altfor sjelden tuftet på sosialt engasjement. For å bøte på dette er CATER et samarbeids mellom afrikanske og europeiske fagmi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning CICERO 2023-2024

Prosjektets formål er å bidra til å etablere og delta i konsortier som utarbeider søknader til EUs rammeprogram i Horisont Europa med frist i 2023 og 2024. CICERO har økt antall EU-prosjekter betydelig fra fire prosjekter i 2015 til 19 aktive prosjekter i løpet av 2022. CICERO koordinerer to pros...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2023 CAMAERA

MET Norway contributes extensively to a proposal for EU Horizon funding (TOPIC ID: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31) with 10-12 other institutions. MET Norway co-leads one of the WPs and contribute to several others. The project, if successful, will run over 3 years and will have a price tag of 3 Mil...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Planetary Health

Meteorologisk institutt vil lede arbeidspakke 2 (WP2) 'Measure, model, and predict the impact of global climate change to local weather events, mediated by environmental degradation, on surface and drinking water quality and quantity'. Vår rolle vil dreie seg om simulering og analyse av klimaforh...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Mechanism and prediction of the new Arctic climate system (MAPARC)

FNs klimapanels sjette hovedrapport fra august i 2021, slo fast at forskningen rundt koblingen mellom oppvarming i Arktis og værsystemer over det europeiske og asiatiske kontinentet er uklar. For å bedre forstå og varsle endringer i Arktis, samt sammenhengen med klimasystemene på midlere og høye ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accelerated Arctic and Tibetan Plateau Warming: Processes and Combined Impact on Eurasian Climate

Oppvarmingen i Arktis og på Tibetplatået – de to polene – har vært 2-3 ganger raskere enn det globale gjennomsnittet siden slutten av det tjuende århundre. Utfordringene og mulighetene er to sider av samme sak. Utfordringen er at de to varmemotorene som nylig har oppstått driver bølger i jetstrøm...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Network For meteORologiCal Expertise in Svalbard

Numerous sectors in Svalbard, such as transportation, tourism, search and rescue operations and scientific fieldwork, are dependent on accurate and reliable weather predictions in high spatial and temporal resolution. The network project N-FORCES will meet this need by examining the feasibility o...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Valley sea breeze in Adventdalen, RIS ID 11839

Renewable energy research is a developing field in the Arctic and especially at UNIS. The environmental and meteorological conditions are different from lower latitudes. In my PhD, I investigate meteorological phenomena which are relevant to renewable energy. One aspect of this are local wind cir...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Climate change drives fluctuations of glacier lakes in Svalbard - Crammebreane case study, RiS ID 11620

Since the 1990's, the number and size of glacial lakes have been observed to increase as a consequence of climate warming. Most research on glacial lakes has focused on high mountain areas such as the Himalayas or along the margin of the Greenland Ice Sheet. To date little is known about the deve...

Tildelt: kr 77 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES EU Best modelling strategy for including effects of wind farms on the atmosphere

-

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Atmosphere-Ocean Interactions over Key Regions of the Arctic and Their Linkages to Midlatitudes

Dagens vær- og klimamodeller lider av betydelige feil på grunn av atmosfære-hav vekselvirkninger og atmosfæriske værmønstre som ikke er godt nok representert. Vi tar sikte på å forbedre modellene ved å identifisere prosesser og værsituasjoner som fører til betydelige prognosefeil. Funnene våre vi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of anthropogenic dust in the present and future climate system

Antropogent støv i klimasystemet Hvilken rolle spiller støvpartikler fra jordsmonn i klimasystemet? Og kan denne rollen bli viktigere fremover dersom menneskelige aktiviteter og klimaendringer fører til store endringer av landjorda? Dette er hovedspørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Isotopic Transfer Rates During Water Phase Changes

Hvilken innsikt vil vi få ved direkte å observere prosessene som regulerer atmosfærisk vanndamp? iTRANSFER-prosjektet er klar til å gi oss et presist og nøyaktig middel for å oppnå dette. Vann, i sine ulike former, er ikke et homogent stoff. Den består av distinkte typer vannmolekyler, noen med ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Constraining future precipitation changes in Europe and the Arctic from historical observations of the atmospheric energy budget

Den nyeste IPCC-rapporten, publisert i august 2021, knyttet økning i ekstremvær til menneskelig aktivitet. I enkelte områder og sesonger er det spesielt stor usikkerhet i fremtidige nedbørsmengder fra klimamodellberegninger. Dette inkluderer fremtidige sommernedbørsmengder i nordlige Europa, hvor...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate response to a Bluer Arctic with increased newly-formed winter Sea ICe (BASIC)

Prosjektet BASIC har som mål å forbedre forståelsen av hvordan klimaet endrer seg som følge av endringer i Arktis, med særlig fokus på det nye Arktis som kjennetegnes ved mer åpent (altså blåere) hav om sommeren og mer nyformet havis om vinteren. Sistnevnte blir ofte oversett, men har potensielt ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Bias Attribution Linking Moist Dynamics of Cyclones and Storm Tracks

Vi bruker ofte vær- og klimamodeller til å forutsi den atmosfæriske tilstanden på kort og lang sikt. Disse modellene er avhengige av en god beskrivelse av fysiske prosesser, særlig de som er relatert til sky- og regndannelse, som påvirker den atmosfæriske utviklingen. Slike beskrivelsene er ofte ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Aerosols, Cloud Changes and Energy transport into the Polar domain: The role of feedbacks to the local climate response

Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden, med drastiske reduksjoner i havis og snødekke. Denne forsterkningen av global oppvarming skyldes menneskeskapte klimaendringer og tilbakekoblinger i klimasystemet. Oppvarmingen i Arktis skjer gjennom et komplekst samspill mellom lok...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Extreme Precipitation In Cleaner air (EPIC)

Hendelser med kraftig nedbør skjer oftere nå enn tidligere og de er mer alvorlige. Vi forsker på om små partikler i luftforurensning endrer ekstremnedbøren. Målet med prosjektet er å få bedre forståelse av hva som styrer dagens ekstremnedbør og kunne si mer om hvordan denne kommer til å se ut i f...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Understanding Temporal aerosol Radiative forcing - Implications for Climate Sensitivity and future warming (UTRICS)

Den globale temperaturen øker fordi drivhusgasser hoper seg opp i atmosfæren. Menneskelig aktivitet har også endret mengden partikler i atmosfæren, også kalt aerosoler. Disse har maskert noe av oppvarmingen fra drivhusgassene. Hvor stor er denne avkjølende effekten, og hvordan har den endret seg ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo