0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

EUI - Visions of Europe in Scandinavia 1900 - 1939: The Media, Intellectuals, and Politics

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Ukjent Fylke

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Words and violence. Literary intellectuals between democracy and dictatorship 1933-1952

Forskergruppen Ord og vold analyserer kulturlivets demokratiske robusthet og sårbarhet på 1930- og 40-tallet. Dette gjøres ved å bruke statistiske og kvalitative tilnærminger hentet fra en rekke disipliner, og ved å sammenligne norske erfaringer med tilsvarende fra andre land som ble okkupert und...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Nordland - Nordlánnda

SSF-Svalbard Science Forum

Projects on Cultural Heritage in Svalbard – synergies, pan-Arctic perspectives, solving the pressing challenges, and sustainable development

The workshop will be dedicated to obtaining synergies between three ongoing projects on cultural heritage in Svalbard, to facilitation of placing findings of the projects in a pan-Arctic perspective, to discussing pressing philosophical and methodological issues in the domain of practical managem...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Historical Registers

Prosjektet skal utvikle en infrastruktur med tre deler: 1. et historisk befolkningsregister fra 1801, 2. et fullstendig nasjonalt register over alle eiendommer og boliger fra 1820 og 3. et system for kobling på tvers av tematiske historiske registre ved hjelp av befolknings- og eiendomsregisteret...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plantevernmiddel i jærsk jordbruk, kunnskapsproduksjon, normdanningsprosessar og personlege erfaringar, 1930 til 2010

«Fyll jorden og legg den under dere» Jordbruk, gift og natur i Norge frå 1875 til 1995 Det er gjort ein historisk analyse av førestillingar om gift, om natur og om interaksjonar mellom dei to fenomena. Det er ein miljøhistorisk studie og undersøker idear om natur og forholdet mellom kunnskapar ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

In a World of Total War: Norway 1939-1945

Det NRF-finansierte forskningsprosjektet «I en verden i total krig: Norge 1939–1945» har representert et ambisiøst forsøk på å nytolke Norge under andre verdenskrig og å bevege forskningen inn i uutforskede områder. Forskningen har vært preget av komparative og transnasjonale perspektiver og bruk...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Den norske speiderbevegelsen

Boken er delt i tre. I første del analyserer forfatteren ulike aspekter ved Baden-Powells speiderfilosofi, mens han i annen del tar for seg denne filosofiens implementering i Norge, fra de første omtalene av den i 1909 fram til i dag, med hovedvekt på perioden fram til forbudet av speiderbevegels...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 i Oppland. Bønder, øvrighet og soldater.

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. For et par år siden vedtok Opplandsarkivets fagråd å lage en fagbok om det som kalles 1814-prosessen i Oppland. Et hovedspørsmål er hvilke sosiale grupper deltok i denne pro sessen. Historikerne har ment mye om dett...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens betydning for norsk utenrikshandel på nett

Prosjektet er et interaktivt formidlingsprosjekt på nett med utgangspunkt i datamateriale samlet av ett av delprosjektene i forbindelse med grunnlovsjubileet. Nettstedet vil gi publikum mulighet til selv å utforske hvordan sentrale deler av norsk utenrik shandel endret seg som konsekvens av grun...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet

-

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Experiences of War and Nationality in Denmark-Norway, 1807-1815

Manuskriptet er fordelt på følgende kapitler: Prologue: Denmark-Norway and the Ideology of Patriotism Chapter 1: The Bombardment of Copenhagen Chapter 2: Denmark-Norway's War with Sweden Chapter 3: Naval and Economic Warfare Chapter 4: Internal Changes an d External Threats Chapter 5: End Games C...

Tildelt: kr 96 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det lokale, 1814 Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Prosjektet skal bidra med lokale og regionale perspektiv i forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven og 1814. Prosjektet er eit samarbeid mellom historiemiljøa ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Telemark. Prosjektet v il munne ut i ein antologi med lokale og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Telemark

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Skilsmissen. Dansk og norsk identitet før og efter 1814

Denne bog fortæller historien om den måske største omvæltning i norsk og dansk historie - adskillelsen af "tvillingerigerne". Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malmstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev de to lande eft er stormagternes vilje skilt fra hinanden...

Tildelt: kr 48 632

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814 - Historien nedenfra

Historikeren Odd A. Storsveen etterlyser "nærmere forskning omkring den folkelige opplevelsen av begivenhetene både sentralt og lokalt, og endelig forskning i hvordan og hvorfor en fredelig, demokratisk prosess med valg og beslutninger faktisk kunne funge re i et folk som ikke hadde opplevd annet...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUI - 4. år - Shakos, slouch hats, and zouves

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

THE RIF WAR IN SCANDINAVIA: HUMANITARIAN ACTORS, DEBATES AND INITIATIVES (1925-1926)

The so-called Rif War was a harsh conflict that involved Morocco, Spain and France between 1921 and 1927. This conflict had a terrible human cost for all belligerents involved in it, especially for the northern Moroccan tribes of the Rif region. The estim ated total death toll amounted to several...

Tildelt: kr 51 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd.

Prosjektet vil undersøke hvordan den norske regionen i det dansk-norske eneveldet ved inngangen til 1814 kan forstås som en territoriell enhet med betydelig autonomi i forhold til de andre regionene i Norge. Utgangspunktet er en oppfatning om at den enkel te regionen fungerte som en administrativ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring

Det nordiske perspektivet har hele tiden stått sentralt i prosjektet. Våre åpne konferanser har hatt som mål å belyse ulike samfunnsgruppers relasjoner til konstitusjon, rettsorden og politisk kultur, herunder både kritikk og misnøye. I november 2012 avholdt vi en konferanse med tittel "Frihe...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Early Modern Cultural Change

The EMRG (Early Modern Research Group) in the Department of Modern Languages and Translation herewith proposes a joint exchange programme between Philipps-Universität, Marburg and The University of Agder (Norway) in the field of Early Modern Studies, but with possibility for expansion into other...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Merchants and Missionaries. Norwegian encounters with China in a transnational perspective, 1890-1937

Prosjektets hovedmål var å skaffe ny kunnskap om en nærmest ukjent periode av Kina og Norges felles fortid. Både Norge og Kina var del av det som blir omtalt som verdens første globale økonomi. Det var likevel fremdeles langt mellom Norge og Kina. Hvordan kunne det ha seg at et lite land som Norg...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI - Early modern industry in Norway at the end of the 18th century? - 4. år utenlandsstipend

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The Single Woman Abroad: Female Missionaries from Scotland, Denmark and Ireland in Manchuria at the turn of the Nineteenth Century

My project concerns the lives and work of Scottish, Danish and Irish female missionaries in Manchuria at the turn of the 19th century. I would like to investigate the changes of female missionaries' status in the mission society and their independence, th eir relations with male missionaries and ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The impact of the Anatomy Act in Ireland: Body supply, medical education and professionalisation in Ireland:1832 to 1921

This project studies the history of anatomy in Ireland (1832 to 1921), a much-neglected topic compared to the level and intensity of research on England. The Anatomy Act determined which poor bodies, and in what numbers, could be used for medical research purposes. This study will examine Irish ...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hansteen and the Observatory: The New Place for the Science of Space in Nineteenth Century Norway

Within Norwegian historiography, the role of the natural sciences has not been sufficiently taken into account when analyzing 1814 and the process of state-formation during the nineteenth century. This project will challenge such interpretations by focusi ng, first, on Christopher Hansteen, the m...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

EUI - Shakos, slouch hats, and zouves - A comparative study of the transfer of military thought and practise between Britain, Canada and Aus

The main aim of this study is to focus on the transfer of military thoughts and practices within the British empire c.1870-1918. These thoughts and practices emanated, in large parts, from discussions within the British army concerning their own grappling and interpretation of the emerging profe...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI - Early modern industry in Norway at the end of the 18th century?

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Komintern og Norge 1919-1923

...

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norwegian Missionaries. Practice and Representation in the Formation of "Self" and "Other"

The aim of this project is to explore cultural and social transformations following the encounter between Norwegian protestant missions and the local communities where they worked. Much research done in the field of colonialism and post-colonialism mainly focus on the consequences of the Europea...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Ukjent Fylke