0 antall prosjekter

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Translatability of Oil: Critical Petro-Aesthetics at Work

Det tverrfaglige prosjektet Translatability of Oil (TOIL) – Oljens oversettbarhet – undersøker hvordan petroleumsolje har blitt framstilt og fortolket gjennom fiksjon, lærebøker, media og religiøs praksis det siste århundret. Med særlig vekt på utviklingen i Norge etter 1970 vil prosjektet drøfte...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Made Abroad: Producing Norwegian World Literature in a Time of Rupture, 1900-50

MAP kartlegger veiene norsk litteratur tok for å bli ‘verdenslitteratur’ i den første dramatiske halvdelen av 1900-tallet. Etter at Ibsen og Bjørnson hadde åpnet verdensmarkedet for norsk litteratur, endret vilkårene seg på bokmarkedet betydelig. Norges tilslutning til internasjonale copyrightavt...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

ES713590 STIM2022 - STIM-OA Koordinerings- og støtteaktivitet - Publiseringsstøtte

ES713590 STIM2022 - STIM-OA Koordinerings- og støtteaktivitet - Publiseringsstøtte

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ImagiNation. Mapping the Imagined Geographies of Norwegian Literature from 1814 to 1905

Se for deg et digitalt verdenskart som visualiserer hvilke steder, land og regioner som har blitt nevnt fra år til år i norsk litteratur mellom 1814 og 1905. Hvilke bilder av Norge og verden vil avtegne seg? Og hvordan kan en slik digital litteraturgeografi brukes til å fornye norsk litteraturhis...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Unashamed Citizenship: Minority Literary Voices in Contemporary Scandinavia

Prosjektet fremmer kunnskap om minoritetskvinners litterære aktivisme for medborgerskap. Om prosjektet: I dette prosjektet utforsker vi hvordan unge, kvinnelige forfattere med minoritetsbakgrunn krever medborgerskap i et Skandinavia hvor innvandring har utfordret nasjonal identitet og mekanis...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nature and Culture in Medieval Towns

Konferansens Call for Papers: The current focus on climate and changing environment requires of the world immediate and sustainable solutions that look beyond the world of economics and politics into the world of humanities and ethics. A historical long-term perspective can give us new insight in...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conference on Diversity in Nordic Literature (DINO)

DINO (Diversity in Nordic Literature) is a network and biannual conference series that was established in 2009 to bring together researchers and doctoral students to discuss and develop Nordic research on literature and diversity. In an age of globalization we question hegemonic notions of nation...

Tildelt: kr 96 037

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The XIV International Ibsen Conference

The International Ibsen Conferences (IIC) organized by the International Ibsen Committee at regular intervals, normally triennially. The theme of the XIV International Ibsen Conference will be -Ibsen and Power-, since in some basic sense all of Ibsen's plays can be seen as investigations of pow...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Skilling Ballads, 1550-1950: recovering a cultural heritage

Dette prosjektet er det første i sitt slag til å ha avdekket hvilken betydning skillingsvisene har hatt for norsk litteraturhistorie i perioden 1550-1950. Vi har undersøkt hvordan og hvorfor skillingsviser var en viktig kanal for nyhetsformidling forut for etableringen av den trykte avisen i Norg...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt: The narrator and magnate, his life, works and environment at Reykholt in Iceland" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson på Museum Tusculanum Press medio 2017.

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Reality of the Fantastic. The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts

Boka er en analyse av flere senmiddelalderske islandske manuskripter, med hovedvekt på manuskriptet AM 343a 4to fra Nord-Island fra midten av 1400-tallet. Manuskriptene inneholder hovedsakelig fornaldersagaer - sagaer med sterkt eventyrlig innhold. Boka er skrevet av en historiker som anvender en...

Tildelt: kr 84 362

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2016

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 3 370

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Ph. D.-prosjekt: Fiktive verdener i Jan Erik Volds poetiske verker 1965-1995 Mobile researcher: Ondrej Buddeus. Czech Republic

Hensikten med prosjektet er å peke på oppbygningen av fiktive verdener, formale mønstre og diskursive spilleregler ved konstruering av det språk- og tekstbundne imaginære universet i Jan Erik Volds poetiske verker fra debuten "mellom speil og speil" (1965 ) til "Kalenderdikt" (1995). Denne analyt...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Innlandet

PUBL-Publisering/prosjektinform

"bak angen frå vår stutte dag". Ein studie i Tarjei Vesaas forfattarskap

Forfatterens egen beskrivelse: Dette bokprosjektet er eit resultat av eit mangeårig lærarliv og skrivarliv med Tarjei Vesaas sine tekstar. Det har ei tolkande tilnærming til Vesaas sine tekstar, med intensjon om at tekstane skal vere primære og i stor gr ad bestemme tolkinga, i eit håp om å nå f...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890-1940

Boken er en historisk anlagt undersøkelse av og en analytisk drøfting av et felt i norsk kunst, litteratur og idéhistorie som kan samles under betegnelser som vitalisme eller livsdyrking. Boken studerer ulike former for rasjonalismekritisk og irrasjonalis tisk tankegods i den nordeuropeiske tidli...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om trykkestøtte til bok (humaniora): Erik Bjerck Hagen (red.) «Ibsens Brand (antologi)».

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Figurative Space in the Novels of Cora Sandel

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The human, the language, the world. On language and world concepts in the contemporary Scandinavian literature

Language has always been a subject for rhetorical or poetical discussions that reach back to Plato and Aristotle. A logical-philosophical tradition grew in tandem with the rhetorical tradition and from the former many intellectual conflicts arose that are still debated today. Novels also discove...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

The lost paradise? Images of Childhood in 20th Century's Norwegian Children's Literature.

The project deals with the change of childhood in 20th century's Norway and with the images of childhood reflected in Norwegian children's literature of this time. Do the literary pictures correspond with "reality" or do they differ from it? Which images of childhood can be found in Norwegian ch...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kilden til Jeppe paa Bierget (utgivelse av avhandling)

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering

Ved at prosjektet har analysert litteraturkritikkens historie som en autonom publisistisk praksis, har vi kunnet tydeliggjøre aspekter ved vårt skriftliv og vår offentlighetshistorie som ikke har kommet godt nok fram i tidligere litteratur-, medie-, idé- og sakprosahistorieverk. Vi har observert ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The XII International Ibsen Conference

Ved den ellevte internasjonale Ibsen-konferansen i Oslo, august 2006, deltok over 200 forskere, fra over førti land. Ved denne konferanse var Kina det land med flest deltakere etter Norge. På konferansens avsluttende møte ble det bestemt at neste internas jonale Ibsen-konferanse skulle arrangeres...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Solarek, Magdalena Polen 08(09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Andrasi, Katinka Ungarn 08/09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Wolf, Erika Italia 08/09 Kulturavtalestipend

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Literary discursive strategies in non-fictional or semi-fictional accounts of the Arctic or northern world.

Polar literature has been very popular and widely read, as well as examined by historians, ethnograpers and antropologists, but it is not included in any Norwegian literary histories. Therefore the question remains: what are its literary qualities? My pro ject is to examine Norwegian Polar litera...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPHUM-ISP - Humaniora

Transkulturell estetikk. Samtidslitteratur og mediekultur

Kulturelle forflytninger og sammensmeltinger som foregår på tvers av nasjonale og kulturelle grenser (transculturation), har ført til en økende grad av hybridisering, dvs. en tiltagende blanding av kommunikative teknikker og av kommunikative og kulturelle uttrykksformer. Denne kulturelle situasj...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

ISPHUM-ISP - Humaniora

Dialektendringsprosessar

Våren 2014 blei masteroppgåver med analysar av språkendringar på Molde og av situasjonsvariasjon i Hå levert. Ei masteroppgåve frå Ytre Arna i Bergen er påbegynt og mykje av materialet er alt koda. Frekvensordboka over norsk talemål er ferdig med tilrette legging av koeffisientar for jamførande k...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Vestland og 2 andre

ISPHUM-ISP - Humaniora

Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere nordisk litteratur og kultur

Mobiliseringen av samfunnet i et demokratisk, selvbestemmende fellesskap forutsetter en viss grad av kulturell integrasjon av befolkningen. Med svekkelsen av den tradisjonelle, monokulturelle nasjonalstaten må slik integrasjon finne sted på nye, postnasjo nale og kosmopolitiske måter, og håndtere...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Oslo og 2 andre