0 antall prosjekter

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Prosjektetablering OSIRIS - Open Source Infrastructure for Run-time Integration of Services

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

ERA-NET-ERA-NET

HY-CO - ERA-net contract no. 011744

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte til SUPRAQUA søknad

NOAS Miljøkompetanse samarbeider med BECO Group BV (NL) og AZTI (ES) for å fremme en søknad under Call FP6-2003-FOOD-2-B (deadline 29. september 2004). Arbeidet i søknadsprosessen består av: 1. Et møte i Nederland på to dager, hvor partene blir enige om utforming av prosjektet, fordeling av arbe...

Tildelt: kr 41 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Utarbeidelse av EU-søknaden "Young Europeans: Work, Family and Welfare under tema " under tema 7 i EUs 6 rammeprogram.

Prosjektet tar sikte på å arbeide med data fra den neste datainnsamlingen av European Social Survey som gjennomføres i år, og data vil være tilgjengelig høsten 2005. Det er utarbeidet to nye moduler i tilknytning til denne datainnsamlingen som vil være re levant for prosjektet. En om Family, work...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Biomedical transducer for Blood purification System

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestfold

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Research stay for Gert Monstad Hana at University of Warwick, autumn 2004

...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn i media - stillstand og endring

Media omtales gjerne som den 4. statsmakt, som setter dagsorden i den offentlige debatten og påvirker hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Forskning foretatt i forbindelse med Makt- og demokratiutredningen viser at media er blant de mest kjønnsskjeve på redaktør og ledelsesnivå. Mellom 80-90 ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Innvandrerkvinner og arbeid - konstruksjoner av kjønn, etnisitet og klasse i arbeidslivet

I etableringsfasen for det større internasjonale prosjektsamarbeidet vil innsatsen gå med til å få utarbeidet felles faglig plattform samt utarbeidet søknadsskisser for enkeltstående prosjekter som søkes finansiert gjennom nasjonale forskningsråd (eventue lle andre finansieringskilder). Det vil i...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Utenlandsopphold for Arild Hoff i forbindlese med Doktorgradsstudier ved Høgskolen i Molde

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Genetiske markører for angiogenese og metastaser ved melanomer og hormonregulert cancer

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Definition and Early Prototyping for High Performance Detectors for Next Generation of Full-Body PET Scanners

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Vinterskoler i beregningsorientert matematikk 2004 - 2006

Ved norske universiteter gis det i dag en rekke kurs i teori og beregningsmetoder for partielle differensialligninger. De årlige vinterskolene i beregningsorientert matematikk har siden starten i 2001 etablert seg som et supplerende forum for formidling a v moderne beregningsmetoder og som en vik...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI- The Human Right to Food and Nutrition, and the Story of 840 Million Court Cases

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av EU prosjekt - Optisk diagnose av hudkreft.

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

New Social Movements and Substantial Democratiation in South Africa. (Utenlandsstipend)

Prosjektets formål er å analysere framveksten av nye sosiale bevegelser i Sør-Afrika. Det legges spesielt vekt på utvalgte bevegelsers kapasitet til å mobilisere sivilsamfunnet og å fremme sine interesser overfor staten og dermed bidra til en prosess med reell deltagelse for marginaliserte gruppe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Temporomandibular Joint Disorders: Proposal of a new calssification system for severity using MR imaging

Pasienter med ansikts-/kjevesmerter og kjevefunksjonsforstyrrelser utgjør en stor og heterogen gruppe som kan ha tildels betydelige plager. Det er vel kjent at myalgi knyttet til "stress" er en stor undergruppe i denne pasientkategorien. Prosjektet ønsker å fortsette forskning vedrørende en anne...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fagkonfeanse i bedriftsøkonomiske emer (FIBE) 2004

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Intermodal freight transport systems, technologies and strategies

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Logistics Best Practice

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Intermodal Freight Transport Management

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

AKLIMED-Klinisk medisin

Utvikl. av Dobutamin STress Ekkokardiografi med en ny kvantitativ ultralydsmetode, Strain Rate Imaging Videreutvikling i Brisbane, Australia

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Arrangere Den tredje norske konferansen for Asiastudier - NORASIA III

Nettverk for Asiastudier vil arrangere den tredje norske konferansen for Asiastudier i Bergen høsten 2004. Konferansens program og budsjett er beskrevet i vedlagte søknadsbrev.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Mat.nat.fak., UiO 2004-05

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Mat.nat.fak., UiTø 2004-05

Det er et mål for Universitetet i Tromsø at så mange som mulig får reise ut i sin forskningstermin for å arbeide ved andre institusjoner og utvide sitt erfaringsgrunnlag. Ved å opprette nye kontakter vil dette bidra til å styrke det arbeidet disse utfører i egen institusjon og det vil på sikt be...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSK-U-Forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin ved Høgskolen i Agder 2004-05

...

Tildelt: kr 78 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

VET & Culture Workshop: "Working Knowledge, Learning at School - Learning at Work, New Challanges in the Social Organization of Knowledge

Gjennomføring av årlig konferanse for internasjonalt forskernettverk (primært repr fra Finland, Sverige, Tyskland, England og Norge), "Vocational Education and Culture - European Perspectives", med utvidet deltakelse fra norske forskningsmiljøer og et økt antall internasjonale deltakere. Konfera...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Senior Scientist Visiting Fellowship to CICERO for Prof. Keith P Shine, University of Reading, UK (Re: Proj: 155949/720 KLIMAPROG)

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Oppdrag grenseløs forskningspolitikk

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Innlandet

COSTINF-COST Infrastruktur

Midler for forberedelse av søknad om ny "Cost action"

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo