0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan kan god tilpasset opplæring og universelle tiltak fremme skolenærvær hos sårbare grupper i grunnskolen.

Dette PhD-prosjektet har sitt utspring i Sunnfjord Kommune sitt eget arbeid med fravær i grunnskolen. Det representerer en ny tilnærming som utforsker sårbarhetsfaktorer man vanligvis ikke adresserer på et universelt forebyggende nivå. Hovedmålet er et mer inkluderende og effektivt rammeverk for ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Screening Early and Adaptively for Language Skills

Selv i Norge, et av de mer egalitære samfunnene i Europa, begrenser sosiale ulikheter i tidlig språkutvikling hos barn sterkt deres potensiale for senere suksess i utdanning og arbeidsliv. Derfor er det nødvendig med gode diagnostiske kartleggingsprøver for å oppdage og adressere disse ulikhetene...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Online video training for teachers to improve reading skills in children using augmentative and alternative communication

Nettbasert videopplæring til lærere for å forbedre leseferdigheter hos barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon: Lesing for alle intervensjon Leseferdigheter gir tilgang på informasjon, sosial samhandling, utdanning og sysselsetting. For elever med intellektuelle funksjonsnedsette...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New perspectives on inclusion as a process in diverse school environments

Forskningsprosjektet INCLUSCHOOL har som mål å utvikle ny kunnskap om inkludering og inkluderende praksiser i skolen. Prosjektet har et brukersentrert design og gjennomføres i nært samarbeid med en skole med et særlig stort og variert elevmangfold. Inkluderende utdanning står høyt på den global...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

UiT Norges arktiske universitet- tidligfase teknologioverføring 2023-2024

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har fra etableringen på 70-tallet bidratt til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. I starten særlig innen utnyttelse av marint "restavfall" og senere innen fagområder som marin bioteknologi, datateknologi, enzymteknologi, rom-jord teknologi, biop...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Reading instructions for children with intellectual disabilities who use augmentative and alternative communication

En av hovedårsakene til at elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser ikke får mulighet til å delta i leseopplæring eller tilegne seg leseferdigheter er ofte mangel på evidensbaserte leseprogram som er tilpasset deres behov. De fleste leseprogrammer er utviklet for barn som kan benytte sitt ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better equipped for school: Identifying children who needs extra language support in preschool

Forskningsprosjektet “Bedre rustet” har som mål å hjelpe barnehagelærere med å identifisere barn som kan ha utbytte av ekstra støtte til språkutviklingen. Noen barn strever med språkforståelse allerede i barnehagealder og dette kan få negative konsekvenser for videre utvikling dersom det ikke opp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support

Målet med prosjektet er å etablere et forskningssenter om spesialundervisning og inkluderende praksis for å styrke forskningen innen spesialundervisning og inkludering i Norge. Fem forskningsmiljøer for spesialundervisning i Norge, med Institutt for spesialundervisning ved Universitetet i Oslo so...

Tildelt: kr 32,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools

Formålet med dette forskningsprosjektet er å belyse hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen. Det kan være ulike årsaker til at barn og unge er stille og innadvendt. I dette prosjektet handler det om ungdommer som er engstelige, tilbaketrukket og selvbev...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters serious gameplay

Å kunne lese og skrive regnes som en grunnleggende ferdighet både for å lykkes i utdanning, opplæring og jobb, og for å kunne ha god livskvalitet. Mange elever strever imidlertid med å lære seg å lese. Selv om det er velkjent at tidlige tiltak er helt avgjørende for å hjelpe elever som står i far...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnet

Over en femtedel av norske elever på 5. trinn skårer på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver i lesing. Elever med lave leseferdigheter har økt risiko for å miste engasjement for skolearbeidet, oppnå svake læringsresultater og siden falle ut av videregående skole og arbeidsliv. Denne situasjon...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early intervention for children at risk of reading disorders in Northern Norway: A cluster randomised trial

Den pågående studien evaluerer effekten av intervensjonen vi har kalt «ReadWell». Formålet med studien: Intervensjonen har som mål å forbedre leseforståelsen gjennom å forbedre språkforståelsen og ordavkodingen, og deres forløpere. Metode: Studien fokuserer på elever i 2. og 3. klasse (alder...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effective school - work transition processes for students with mild intellectual disability

Personer med utviklingshemming blir vanligvis ekskludert fra det ordinære arbeidslivet. Dermed mister de mulighetene som et arbeid gir, som større økonomisk uavhengighet, opplevelse av mening, større grad av selvbestemmelse eller økt sosialt nettverk. Samtidig vil personer med lett utviklingshemm...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of pharmacological treatment and special education on school performance of children with ADHD

Barn og ungdom med ADHD har ofte problemer på skolen. Disse problemene har en negativ effekt på barna og deres familier. På lang sikt fører problemer på skolen til lav utdanningsnivå og arbeidsledighet og dermed lite trivsel også i voksen alder. Til tross for at problemer på skolen er en kjerneut...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn har ofte svakere ordforråd på norsk sammenliknet med barn med norsk som førstespråk. Svakt ordforråd kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ul...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement

I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er det viktig å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som omgjør muntlig språk til digital tekst. I prosjektet STIL (Speech Technology for Imp...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

Literate - Dysleksitest for barn

Nasjonale prøver viser at over 20 % av norske førsteklassinger strever med å knekke lesekoden. Flere av disse elevene har dysleksi, og vil ha store vansker med å utvikle funksjonell lese- og skriveferdighet lenge etter begynneropplæringa. Det er velkjent at skolen ikke greier å fange opp disse el...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-Støtte SMB fase 1

Literates screeningstest for barn vil være ferdig normert og digitalisert sommeren 2019. I etterkant av at denne er lansert i Norge ønskes det kjørt en "Feasability Study" på lansering av Literates screeningstest for barn i EU. Utvikling av forretningsmodell, partnersøk og marked/regulatoriske st...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder i første klasse: 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av de fire årene prosjektet pågikk, målte vi barnas prestasjoner innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til mate...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.»

Studien har utforsket hvordan lærere kan forebygge og sette inn tiltak ovenfor problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen ved å styrke samarbeidet mellom skoler og hjelpetjenester. Funnene i studien er presentert gjennom fire artikler, og peker på at de fleste lærerne i datautvalget s...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand-prosjektet undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Det er stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift blir eksplisitt undervist i i skulane. Nokre skular har u...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

System Work in the Norwegian Educational Psychological Service (EPS): Competencies, Legitimacy and Working Methods

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PP-tjenesten) har som oppgave å hjelpe skoler med å utvikle seg slik at opplæringstilbudet blir best mulig for elevene. PP-tjenesten har også i oppgave å utarbeide sakkyndige vurderinger av elevers behov for spesialundervisning. Innen rammene av dette to-delte man...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Telemark

VISJON2030-Visjon 2030

Securing education for children in Tanzania

Gode leseferdigheter er vesentlig for læring, for å klare eksamen og for videre utdanning og jobb. Alle barn i Tanzania tar nasjonale eksamener etter sju obligatoriske år i barneskolen. På grunn av svake leseferdigheter er imidlertid strykprosenten høy. For noen kan dette skyldes synsvansker som ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen.

Denne studiens formål har vært å undersøke hva det er som påvirker refleksjonen i profesjonelle læringsfellesskap i ulike skoler. Tidligere forskning på profesjonelle læringsfellesskap har vist at ulike faktorer har betydning for den kollektive refleksjonen, samtidig som kritikken mot kollektiv r...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speech sound misperceptions for children and adults with cochlear implants

Introduction: By using nonword speech sound identification tests (SSIT) in the assessment of the benefit from cochlear implants (CI), one avoids semantic influence on identification. The objectives of this study are to evaluate a new SSIT for both cochlear implanted (CI) and normal-hearing (NH) c...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Down Syndrome LanguagePlus-project

DSL+- prosjektet hadde som målsetting å utvikle en forskningsbasert og innovativ digital vokabularintervensjon for førsteklassinger med Down syndrom og evaluere effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet har bidratt med/vil bidra med ny teoretisk kunnskap om barnas...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Preventing and Improving Special Needs Education in Children with Language Problems: A Campbell Review and Randomised Controlled Trials

Å være i stand til og forstå og å bruke språket aktivt er en forutsetning både når det gjelder skoleprestasjoner og deltagelse i samfunnet. Dessverre er det mange barn innenfor gruppen med spesielle behov og spesialundervisning som strever med dette. Flere tidligere studier gir imidlertid grunn t...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

On Track - Reducing the number of children with reading difficulties

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Rogaland