0 antall prosjekter

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Miljø/klima)

...

Tildelt: kr 45,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhanced impact of SisAl Pilot in Norway

SisAl Enhanced har som mål å gi norske interessenter tilgang til kunnskapen som er oppnådd i Horizon 2020-prosjektet SisAl Pilot, og legge til rette for mulige aktører i det norske samfunnet til å initiere nye relevante forsknings- og innovasjonsaktiviteter, spesielt til å utforske og utnytte syn...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Post-Paris policy relevance: Climate science-policy interactions and impacts after the Paris Agreement

In order to meet the objectives set out in the Paris Agreement, fruitful science-policy interactions are key. However, the scientific literature is ambiguous and inconclusive in terms of how such fruitful science-policy interfaces can be established, maintained and further developed, not least ac...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NILU (2021-2023)

I dette prosjektet vil målinger av drivhusgassen metan brukes sammen med en atmosfærisk kjemitransportmodell (ACTM) for å utarbeide et «ovenfra-og-ned» estimat av metanutslippene fra kilder på høye nordlige breddegrader. Atmosfærens innhold av metan kan måles med forskjellige metoder, for eksempe...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS) Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

Integrated Carbon Observation System (ICOS) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som danner et observasjonsnettverk for overvåking og analyse av mengden drivhusgasser i atmosfæren. ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av CO2, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjone...

Tildelt: kr 34,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 NINA (2021-2023)

Siden siste rapportering i april ferdigstiller vi nå artikkelen for modellering av klimaets innflytelse på amerikansk fuglemigrasjon, og studerer hvordan årlige forskjeller i temperatur og nedbør over Nord- og Sør-Amerika historisk har påvirket fuglevandringstidene om våren og høsten, og hvordan ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIBIO (2021-2023)

Skogsektoren trenger et godt utbygd og vedlikeholdt nettverk av skogsbilveier for å kunne forsyne foredlingsindustrien med råvarer fra skogen. Transport av virke fra skogen til industrien foregår med tømmervogntog. I dag har en slik tømmervogntog en totalvekt opp til 60 tonn og en lengde opp til ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Akershus

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NGI (2021-2023)

Å forstå hvordan sand oppfører seg mekanisk er viktig for alt fra å bygge trygge fundamenter for bygninger og infrastruktur til å forutsi geofarer som jordskred og flytning (eng. liquefaction) under jordskjelv. Sand karakteriseres som et granulært materiale, noe som betyr at det består av en saml...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NGI (2021-2023)

Betong er ett av de mest brukte byggematerialene i verden og utgjør også en stor andel av avfallet som genereres i bygg- og anleggsbransjen. Det er et klart ønske både fra industri og myndigheter å øke gjenvinningen av betong for mer bærekraftig ressursbruk. For å oppnå dette er det nødvendig å s...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 CICERO (2021-2023)

Prosjektmål Dette PhD-prosjektet handler om land-atmosfære-interaksjoner, nærmere bestemt den kombinerte effekten av landoverflateforhold og atmosfærisk sirkulasjon for dannelsen av hetebølger i Nord-Europa. Prosjektet tar sikte på å skille ut i hvilken grad egenskapene til ulike landoverflater p...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NINA (2021-2023)

Vann er et viktig økologisk krav for liv på jorden. Det utgjør mer enn 70% av planetens overflate, mens bare omtrent 2% av overflaten er ferskvann. Ferskvannsøkosystemer regnes som hotspots for biologisk mangfold, og gir et habitat til omtrent 10 % av alle beskrevne dyrearter. Globalt blir ferskv...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NINA (2021-2023)

Denne oppgaven ser på bevaringsøkologi gjennom menneskelig bruk og hvordan mennesker forvalter naturen. Spesielt ved å teste kommunikasjonstiltak i nasjonalparker og vurdere tiltak for å legge til rette for bærekraftig menneskelig bruk av naturen. Forvaltningen har ofte brukt kommunikasjon som et...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NINA (2021-2023)

Bruk av genetiske metoder innen forskningen på ville dyrearter har åpnet en ny verden av muligheter. I dette prosjektet ønsket vi å utvikle nye analysemuligheter, og utforske hvordan genetiske data kan brukes til å gi oss bedre kunnskap om individers slektskap og forflytning innen ville bestander...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NR (2020-2023)

Under boring etter olje og gass er målet å treffe reservoaret ved det planlagte inngangspunktet og plassere brønnen så godt som mulig i reservoaret. For å oppnå dette målet, brukes høypresisjonsinstrumenter for å nøyaktig navigere brønnen inn i reservoaret. Denne navigasjonsprosessen kalles geo-s...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of EXHAUSTION

Hetebølger og luftforurensninger er sentrale klimarisikofaktorer i Europa. De to risikofaktorene henger sammen, ettersom temperaturøkning kan påvirke luftkvalitet via en rekke ulike mekanismer, inkludert via økt risiko for skogbranner. Hetebølger fører til økt dødelighet og sykelighet knyttet til...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Theorem Proving from the Mindset of Parameterized Complexity Theory

Å bevise eller motbevise matematiske setninger ved hjelp av automatiserte prosedyrer har vært en appellerende idé i minst et århundre. Likevel, selv om forskingsfeltet om automatiserte resonnement har nådd viktige milepæler de siste tiårene, er det fortsatt uavklart hvorvidt datamaskiner i vesent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystem i Norge og Tibetplatået er under økende belastning, spesielt som følge av pågående temperaturøkninger og menneskelig aktivitet. En forståelse av hvordan belastningene har utviklet seg historisk, og hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, har vært manglende. En detaljert fors...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Project WildMap: Putting wildlife population dynamics on the map through spatially explicit estimation of abundance and demographic rates

Tenk om vi kunne kartfestet tettheten og dynamikken til viltpopulasjoner? Og tenk om vi, slik som med værkart, kunne lage prognoser for dynamikken til populasjonene i tid og rom? Siden 2019 har WildMap prosjektet jobbet med viltforvaltere og forskere innen økologi og datavitenskap med å endre hvo...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Stipend, Nao Takashina: Developing a method for evaluating ecological resilience to achieve sustainable fisheries

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC prosjektet har det blitt analysert hvordan transporten av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren har endret seg på grunn av pågående klimaendringer i Arktis. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av fe...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Bidrag til drift

...

Tildelt: kr 263,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Ukjent Fylke

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Factors influencing the formation, fate and transport of microplastic in marine coastal ecosystems

FORTRAN-prosjektet var et samarbeid mellom forskere ved SINTEF Ocean, universitetene i Stellenbosch og Western Cape i Sør-Afrika, og den sør-afrikanske organisasjonen WildOceans. Prosjektet undersøkte faktorer som påvirker dannelsen av mikroplast fra plastavfall som havner i havet. Laboratoriefor...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Ekstra bidrag til konstruksjon

...

Tildelt: kr 67,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kreftforeningen 2017

Den samla gåva frå Kreftforeningen til UiB blir nytta til mange større eller mindre prosjekt med same siktemål: utføre grunnforsking som kan ha betydning for behandling av kreftsjukdomar.

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment

For nesten 30 år siden (1994) ble et 19,6 Hz-lyd signal for første gang sendt over Polhavet i «Transarctic Acoustic Propagation» (TAP)-eksperimentet. I CAATEX ønsket vi å gjennomføre et nytt akustisk termometrieksperiment for å sammenligne med målingene fra TAP-eksperimentet. I akustisk termometr...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

4D Computed Tomography of Porous Materials

Prosjektet «4D-CT» handler om å kunne gjøre 3D bilder av systemer som utvikler seg over tid. Et godt eksempel på dette er flerfasestrømning av væsker i porøse materialer som f.eks. stein og jord. For å få høy oppløsning både langs tid- og rom-dimensjonene, er det behov for gode målemetoder og alg...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

SOIL-WATER influence on Trace Elements and Organic Matter in River Water in Arctic (RIS-ID: 10962)

This master project has the objective to study soil-water influence on the trace elements and natural organic matter in Bayelva river in the Ny-Ålesund Svalbard. This to better understand and explain the fate of possible accumulated trace metals in the organic soil layer as well as influence of t...

Tildelt: kr 19 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

23rd International Radiocarbon Conference, Trondheim 2018

Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet arrangerte den 23. internasjonale Radiokarbon konferansen i Trondheim i juli 2018. Dette er en serie internasjonale konferanser som har vært arrangert ulike steder i verden hvert 3. år siden 1954. Deltagerne på konferansene er ansatte f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage