1 194 prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen Telemarksforsking

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

ESSURVEY-European Social Survey

ESS-Nasjonal datainnsamling

...

Tildelt: kr 24,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet ser på sosiale interaksjonseffekter med spørsmål som: Under hvilke omstendigheter leder eksponering for minoriteter til endrede holdninger hos majoritetsbefolkninge...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Støtter til OsloMets publiseringsfond med inntil 50 % av institusjonens kostnader til åpen publisering i 2018.

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Public responses to climate policies - analyze empirical data in the ACT project - create a basis for comparative analyses

The Autumn 2019, the ACT project is in a phase of analyzing data and writing papers. Dr. Aasen’s research stay at Cambridge in this period is an important contribution to progress and research results in this ACT project in several ways. Firstly, the research environment at the Department of Land...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet undersøker vi om - og i så fall - hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. Videre undersøker vi hvordan koblinger mellom disse bærekraftsmålene kommer til uttrykk...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Formålet med studien er å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og er del av ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

AElevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på prob...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

European Management of Migration and Refugees - Consequences for mobility and political stability in transit countries

I dette prosjektet ser vi på flyktningemobilitet og flyktningpolitikk i fire områder: Amman i Jordan, Beqaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda. Vi spør hvordan europeisk politikk for å regulere migrasjon og beskytte flytninger påvirker: 1 Flyktningers rett på beskyttelse, sk...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

I 2020 fikk Russlands president Vladimir Putin gjennomført en grunnlovsendring slik at han kan regjere til 2036. Det er imidlertid mange trekk som peker på hvor liten kontroll han synes å ha. Det har alltid vært motstridende interesser innad i eliten, men kampen om makt og ressurser har de siste ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urb...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Conference on Domestic Violence 2019

Vold i nære relasjoner anerkjennes i økende grad som et samfunnsproblem over hele Europa. Innsatser for å forebygge og redusere forekomst samt håndtere konsekvenser - individuelle og samfunnsmessige - er betydelige over hele Europa, men med store variasjoner mellom land. Nasjonalt kunnskapssenter...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

Framtidens skole og samfunn vil preges av rask utvikling og store teknologiske endringer. Da blir kompetanser som kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og kritisk tenking viktig. Lærerutdanningen må utvikle profesjonelle lærere som kan gi elever denne framtidsrettede kompetansen. I forskningspros...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgias strategic path

I en situasjon hvor forholdet mellom Russland og Vesten blir stadig blir dårligere, befinner Georgia seg i en politisk skvis mellom Russland og EU. Mens Georgia for tiden beveger seg i retning av vestlig integrasjon, blir den georgiske utbryterrepublikken Abkhasia vanligvis sett som en russisk ma...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Balancing between integration and autonomy. Understanding the drivers and mechanisms of EUs foreign, security and defense policy.

EUFLEX studerer både hvordan EU, medlemsstatene og assosierte stater, som Norge, balanserer mellom hensynet til å ivareta nasjonal selvbestemmelse (autonomi) på den ene siden, og lojalitet til selve EU-prosjektet i form av integrasjon og tettere samarbeid på den andre innenfor utenriks og sikkerh...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia. Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Offentlig PHD innen kulturskoleutvikling, samarbeid TATO/Tynset kommune og UiA

Norsk Kulturskoleråd har visjonen «Kulturskole for alle». Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven og med dette som bakgrunn er det nærliggende å anta at kulturskoleopplæring er viktig for mange, både elever, lærere og foreldre. Alle kommuner har kulturskole, men de er ulike i utforming og er or...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Inclusive education in Nepal: a study of governance networks in selected municipalities.

'Leaving no one behind' er blitt et slagord for en global mobilisering for å sikre at alle barn får skolegang innen 2030. Før COVID 19 pandemien hadde nesten alle barn i Nepal, både jenter og gutter, muligheten til å gå på skole og det fant sted en enormt positiv utvikling i landet i løpet av en ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo