0 antall prosjekter

Ukjent-Ukjent

Rammeavtale for analyser og utvikling av indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

YouCount - Empowering youth and cocreating social innovation and policy-making through development of youth citizen social science in Norway

Prosjektet YouCountNor+ vil styrke gjennomslagskraften til EU-prosjektet "YouCount - Empowering youth and co-creating social innovation and policy-making through development of youth citizen social science" i Norge ved å formidle fersk forskning om a) samskapende samfunnsvitenskapelig folkeforskn...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenester for Alle: konferanse om universell tjenestedesign

Universell utforming handler om å forme omgivelser slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når man lager noe som er universelt utformet, søker man å nå alle målgrupper gjennom en og samme løsning (definisjon fra digitalis...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Replay or renew? Learning from 20+ years of Norwegian-Russian collaboration on health and social welfare in the Barents region (RE:BARENTS)

I prosjektet RE:BARENTS vil vi studere effekten av norsk-russisk samarbeid på helse- og velferdsområdet i Barentsregionen i perioden fra 2000 til i dag. Prosjektet vil frembringe kunnskap om langvarige virkninger av prosjekter og programmer, samt aktivitetene til komitéer, råd og ekspertgrupper, ...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Growing Inequality: A Novel Integration of transformations research - the future of work in Norway and the three forces transforming it

Horizon-prosjektet GI-NI skal bidra til et inkluderende Europa gjennom en bedre forståelse av tre store transformasjoner: teknologisk fremgang, globalisering og migrasjon. Det skal også tilby policy- og styringsløsninger for å sikre mer like muligheter og resultater. Tilleggsfinansieringen vil bl...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom DiCE-FORSTERK vil ARENA gjennomføre aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sen...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Karin Eva Lehnigk

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen Telemarksforsking

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

ESSURVEY-European Social Survey

ESS-Nasjonal datainnsamling

...

Tildelt: kr 24,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Støtter til OsloMets publiseringsfond med inntil 50 % av institusjonens kostnader til åpen publisering i 2018.

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet hadde som hovedformål å flytte forskningsfronten for studier av sosiale interaksjonseffekter i Samfunnsøkonomi, Sosiologi, og Statsvitenskap. Vi mener at vi klart det...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Institutionalizing Indigenous Peoples Rights in China: From a Paternalistic Evolutionist Paradigm to Self-determined Development

Som følge av den økende globale bevisstheten om urfolks rettigheter i Europa, Afrika, Latin-Amerika og Asia, har verdenssamfunnet gjennomgått en rekke juridiske reformer. FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP) i 2007 representerte en milepæl i arbeidet for global fremme av menneskerettighe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Public responses to climate policies - analyze empirical data in the ACT project - create a basis for comparative analyses

The Autumn 2019, the ACT project is in a phase of analyzing data and writing papers. Dr. Aasen’s research stay at Cambridge in this period is an important contribution to progress and research results in this ACT project in several ways. Firstly, the research environment at the Department of Land...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for transformational change across scales

I dette prosjektet undersøker vi om - og i så fall - hvordan FNs bærekraftsmål 5 om likestilling mellom kjønn og mål 13 om klimahandling sees i sammenheng i internasjonal, europeisk, nordisk og norsk politikk. Videre undersøker vi hvordan koblinger mellom disse bærekraftsmålene kommer til uttrykk...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

Violence against women migrants and refugees: analysing causes and effective policy response

Formålet med studien er å undersøke vold mot kvinner i migrasjon og flukt for bedre å forstå hvilke særlige utfordringer kvinner har som flyktninger og migranter før og etter ankomst til Norge. Prosjektet gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og er del av ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

Elevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på matem...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NIFU

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING AS

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU CMI

...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS CMI: Forskning for læring og innovasjon i utviklingspolitikken

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS PRIO: PRIO Middle East Centre (P-MEC)

...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU STATISTISK SENTRALBYRÅ (SSB)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS NUPI: Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

-

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century – undersøker vi hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og bedrer forståelsen av hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtida. Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter kritikk for ...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Conference on Domestic Violence 2019

Vold i nære relasjoner anerkjennes i økende grad som et samfunnsproblem over hele Europa. Innsatser for å forebygge og redusere forekomst samt håndtere konsekvenser - individuelle og samfunnsmessige - er betydelige over hele Europa, men med store variasjoner mellom land. Nasjonalt kunnskapssenter...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig eller ustabilitet for å finne tilflukt i Europa. Selv om de fleste land yter bistand og tjenester for å hjelpe flyktninger med å bosette seg, står de fortsatt overfor mange utfordringer. Dette prosjektet hadde som mål å utvikle et nasjonalt og int...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland