0 antall prosjekter

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Ruralis

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Knowledge note about food safety in the primary production and the food industry

Mattrygghet kan enkelt defineres som at man ikke skal bli syk av den maten man spiser eller vannet man drikker. Dette betyr at næringsmidler ikke skal inneholde helseskadelige biologiske, kjemiske eller fysiske komponenter når de konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Slike komponenter kan finne...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

IU: CRISPR/Cas9 editing to test and control genes implicated in influencing Aeromonas disease resistance in carp and salmon

Karpe er den fisken det produseres mest av rundt om i verden. Særlig Rohu karpe er en viktig næringskilde i India. Zebrafisk derimot er en modell art, som bl.a. kan brukes til å modellere genetiske forandringer i karpe iom at disse tilhører samme familie. Oppdrett av Atlantisk laks er en viktig i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Impact of land-based activities on the coastal environment (Coast-LaB): Seawater desalination and wastewater discharge

Coast-LaB-prosjektet var en del av SANOCEAN, et Norge-Sør-Afrika bilateralt forskningsprogram om havbærekraft. Prosjektet studerte virkningen av avløpsvann og saltlakeutslipp av sjøvann på det sørafrikanske kystvannet med fokus på kysten av Durban. Hovedmålet med prosjektet var å vurdere hvordan ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biotechnology applied for controlling diseases in aquaculture in Norway and India

I dette prosjektet har vi undersøkt effekt av bakteriociner på fiskepatogener bakterier som gir sykdom hos oppdrettsfisk i Norge og under tempererte strøk, som India. I tillegg har vi studert bruk av vaksiner for forebyggelse av en alvorlig virusinfeksjon hos tilapia. Intracellulære agens som smi...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Greenhouse gas emissions from biogas digestate applications to rice production systems

Avfall kan bli omgjort til energi ved å produsere biogass ved hjelp av spesielle mikrober i oksygenfritt miljø. Biogass kan brukes til f.eks. oppvarming og matlaging. Noe organisk materiale blir tilbake etter prosessen, det kalles biorest. Biorest er et godt organisk gjødselprodukt for landbruket...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Empowering small-scale farmers: towards the SDGs through participative, innovative and sust. livestock and poultry value chains

SPEAR undersøkte husdyrproduksjonsinngrep med sikte på å øke kunnskap og forskningssamarbeid om bærekraftig matsikkerhet, matteknologi og mattrygghet, matverdikjeden og bygdeutvikling og landbruksøkonomi. SPEAR brukte et systemperspektiv for å initiere en deltakende tilnærming til verdikjedeanaly...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

GrowPro-Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

Etterspørselen etter kjøtt og animalsk protein er stor og økende. En helt ny og mulig løsning på problemet er å dyrke levende muskelceller fra storfe ved bruk av bioreaktorer, helt uavhengig av dyreproduksjon. Utfordringen nå er å få til storskalaproduksjon som både er billig, miljøvennlig og eff...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til forskerlinjepilot i veterinærmedisin, NMBU

Fra høsten 2018 opprettes forskerlinjepiloter i følgende fag og ved følgende forskningsorganisasjoner: • Informatikk (Universitetet i Oslo) • Rettsvitenskap (Universitetet i Bergen) (oppstart i 2017) • Ingeniørvitenskap, utvalgte sivilingeniørfag (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Condensed tannins from Norwegian pine and spruce bark - antiparasitic effects and potential commercial exploitation

Parasittar i mage og tarm hos småfe er eit stort problem, både økonomisk for bonden og for dyra der parasittar kan føre til sjukdom og redusert velferd. Vidare er det eit aukande problem at parasittane utviklar resistens mot preparat som blir brukt til å behandle dyra. Det er vist at moderate men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

ALGAE TO FUTURE From Fundamental Algae Research to Applied Industrial Practice

Hovedmålet med ALGAE TO FUTURE (A2F) prosjektet har vært å bidra til å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge med bruk av norske naturressurser. Prosjektet har undersøkt algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, fettsyrer og karbohydrater til bruk i mat og fô...

Tildelt: kr 40,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods

FoodProFuture har undersøkt mulighetsrommet for å produsere og videreforedle planteråvarer til smakelige, helseriktige og attraktive matprodukter med høyt proteininnhold. Dette skal gjøre det mulig for norsk landbruk og matindustri å utnytte et marked som er økende, og som vil gi en tilpasning i ...

Tildelt: kr 39,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

SnowMAP - Using innovation and science to put the Norwegian Snowcrab on the MAP as a sustainable and high quality product

Snowmap er et verdikjedeprosjekt som ble etablert som et samarbeid mellom industrien og forskningen. Snøkrabbeindustrien i Norge har vokste eksplosjonsartet mellom 2013 og 2016 (fra veldig liten fangst til ca 10 000 tonn i 2016). Etter den raske veksten har fisket gått ned og litt opp er mer vari...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett årlig. Dette overskuddet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet var å øke verdien av animal...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

ENTOFÔR: From waste to resource

Insektproduksjon for fiskefôr får økende oppmerksomhet på grunn av insektenes evne til effektivt å konvertere forskjellige typer biologisk materiale til protein og fett, hovedkomponentene i fiskefôr. I EU er insektmel og insektfett tillatt brukt i fiskefôr, men europeiske myndighet for næringsmid...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Research and Education in energy efficient resource utilization in Food value chains between Norway and India

Prosjektet RE-food har resultert i økt samarbeid mellom flere institusjoner i Norge og India. Prosjektpartnerne har jobbet med integrerte fremgangsmetoder for å hanskes med de bioøkonomiske utfordringene knyttet til den økende globale etterspørselen etter ingredienser til mat og fòr. Re-FOOD har ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: PACK4US - forsknings- og innovasjonsnettverk for emballering av mat

Målet med nettverket er å skape bærekraftig vekst i omsetning og arbeidsplasser hos matprodusentene og i emballasjenæringen, og derigjennom styrke virksomhetenes konkurransekraft. Fokus vil være på økt verdiskaping og styrket konkurranseevne gjennom kunnskapsutvikling, innovasjon og tilrettelegg...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Nettverk for bærekraftig treindustri

Hovedmålet med å utvikle nettverket «bærekraftig treindustri» er generering av større FoU-prosjekter for å støtte opp under utviklingen av industrialisert urbant trebyggeri, og fremme utviklingen av den skog- og trebaserte bioøkonomien. Nettverkets målgrupper og deltakere er forskermiljø med ulik...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life

Nettverket er en videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life, som har vært et nettverk i perioden 2008-2011, 2012-2013 og 2014-2105. Medlemmene er bedrifter og bransjeorganisasjoner fra matsektoren. NTP Food for Life har jobbet med felles forskningsutfordringer og laget en fel...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS: Development of land use strategy for combating global environmental issues

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Stiftelsen RURALIS

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SAFEFOODERA Common pot: eTrace - electronic Traceability using EPCIS

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-NET Development of a novel subunitvaccine against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis that does not interfere with bov

Dette populærvitenskapelige sammendraget gjelder arbeid gjort ved Veterinærinstituttet i perioden 30.09.2013-30.04.2014. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en ny subenhetsvaksine mot paratuberkulose som ikke skal forstyrre diagnostiseringen av h verken paratuberkulose eller bovin tuberk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mechanisms and socio-economics of carbon sequestration and soil quality improvement of biochar in weathered, acidic agricultural lands

-

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk seminar om jorderosjon

Seminaret er utlyst på www.njf.nu

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of large scale offshore seaweed cultivation

The purpose of the project is to develop a cost efficient offshore seaweed cultivation system based on Seaweed Energy Solutions' patented Seaweed Carrier cultivation concept. The main tasks include definition of of a seaweed seeding strategy, development of the ideal Seaweed Carrier material, de...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian Fish in the European Market: Market Development, Environmental Labeling and Changing Consumer Preferences (NORFISH)

For å lykkes i det europeiske markedet, så trenger fiskeri- og oppdrettsnæringen detaljert informasjon om forbrukernes preferanser for ulike egenskaper til fisken. Prosjektet kartlegger disse preferansene, og undersøker ulike strategier som marin sektor kan bruke for å øke verdien på fisk solgt i...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Norwegian foods optimised for an ageing population (203193)

The main objective of this project is to investigate how product innovation based on Norwegian foods may help improve elderly consumer's diet and quality of life. Elderly consumers constitute a growing and diverse group in the population with different ne eds and requirements with regard to food ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Mycotoxin contamination in Norw. food and feed - modelling, reductive appro. and risk assesment w/regards to the whole food chain

Fusarium-sopper kan forårsake aksfusariose og andre sjukdommer på kornplanter. I tillegg til å redusere avlingsmengde og gi nedsatt spireevne, kan ulike Fusarium-arter produsere forskjellige mykotoksiner (soppgifter), blant annet trichothecener (deoksynivalenol (DON), T-2, HT-2), zearalenon og en...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Valuing Norwegian wool

The project responds to the programme main goal; to increase sustainable value creation from value chains based on natural resources through knowledge production enhancing innovation, profitability and market sensitivity. Contrary to other rural industr ies such as food production and tourism, ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo