911 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

UiO participation in Nordic Energy Outlooks energy system modelling forum

WP2: This WP will answer the research question of how to design socially accepted and just future Nordic energy systems that meet the EU Green Deal. The project will build upon the collaboration between UiO-ITS and Include - Research centre for socially inclusive energy transitions particularly t...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forenklet kunnskapsoversikt over forbruksforskning

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

I FOOdIVERSE skal vi undersøke hva som karakteriserer et lokalt matsystem, og frembringe kunnskap om hvilke faktorer som kan bidra til å en mer sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraftig utvikling. Fem europeiske universiteter fra Tyskland, Storbritannia, Italia, Polen og Norge samarbeider...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en vikt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard in local and global perspective: an interdisciplinary science workshop organised by the Svalbard Social Science Initiative

The aim of the project is to develop innovative collaboration between Svalbard-related social science, natural science and the local community in Longyearbyen. The main activity is to plan and organize a 3-day workshop with participation from the Svalbard Social Science Initiative (SSSI), Oslo Sc...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

CleanExport-prosjektet analyserer muligheter for storskala, avkarbonisert energieksport fra Norge til Europa. Utvikling av ulike alternativer for ny, storskala og avkarbonisert energieksport avhenger av en rekke faktorer, inkludert EUs energi- og utslippspolitikk og taksonomier, teknologiutviklin...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Plattform for fornybar teknologienes rolle i “Clean Energy Transition” Partnerskapet.

Prosjektet har støttet utforming av den strategiske forskningsagenda for Clean Energy Transition Partnerskapet CET-P. Prosjektet har spesielt koordinert innspill fra muliggjørende teknologier.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

Hovedformålet med SPREAD er å spre kunnskap om hovedfunnene fra H2020 Builders-prosjektet til offentlige myndigheter, beredskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge. Vi planlegger å gjøre dette ved å: 1) Oversette BuildERS-funnene til norsk språk og kontekst, og lage anbefalinger ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Blant konsekvensene av denne oppvarmingen er en økning i ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Bidrag til utlysning om bærekraftige byer

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i Origin of Species. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé f...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle verdenshjørner vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengelig...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugees for Development - On the Nexus of Humanitarian Assistance and Development

Siden den andre verdenskrigen har store flyktningkriser primært blitt hånderter ved å sikre flytningenes humanitære behov inntil de trygt kan returnere tilbake til sine hjemland. De fleste flyktninger har derfor blitt holdt i egne leire med tilgang egne tjenester, hovedsakelig finansiert av det i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hvilke barrierer hindrer Rohingya-flyktningbarn som bor i Bangladesh fra å ta utdanning av en viss kvalitet? Hvordan kan disse barrierene brytes? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger til å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvungen migrasjon? Ro...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Network for Asian Studies

Det er ingen som helst tvil om at Asia vil spele ei heilt avgjerande rolle for å oppnå FN sine berekraftsmål. Regionen er i full fart på veg tilbake til si historiske rolle som verda sitt økonomiske sentrum og ei heil rekkje asiatiske land har fått til imponerande økonomisk utvikling og fattigdom...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Mapping marine resource conflicts across sub-Saharan Africa: patterns, drivers and solutions for coastal communities

Kystsoner verda over opplever befolkningsvekst, auka press på tradisjonelle næringar som fiskeri, og vekst i nye kommersielle næringar som oppdrett, energiproduksjon frå vind og bølger, og turisme. Slike endringar er antatt å auke sjansane for konfliktar i marine og kystnære strøk. FN anerkjenner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Is this Russias Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition

Begrepet "Kodak-øyeblikk" dreier seg om utfordringen med å forutse at nye teknologier og markedsmønstre vil undergrave etablert forretningsvirksomhet. Dette kommer fra det store amerikanske selskapet Kodak som lagde film for fotoapparater og mente at digitale kameraer ikke ville true deres marked...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

LowImpact-prosjektet har som mål å utvikle kombinerte løsninger for en klimasmart produksjonspraksis med redusert negativ innvirkning på jordkvalitet, miljø og mattrygghet. Vi fokuserer på bruk av plantevernmidler (pesticider) og utslipp av drivhusgasser i grønnsaksproduksjon og potensialet for b...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Water/Energy conservation and fairness in collective burden sharing

Vi har designet en stor survey med fire hoveddler. Den første delen måler incentiviserte oppfatninger om hvordan reduksjonen i vannforbruket under den siste tørken ble fordelt mellom fattige og rike i Cape Town. Den andre delen undersøker hva respondentene mener ville vært den rettferdige måten å...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hubs optimization approaches for Innovation, Landscape revitalization and Art development

While some areas of historic and cultural importance in Europe, being touristic centres, are well renowned and maintained, many other sites are facing abandonment and decay due to deindustrialization. The overall goal of the project is to accommodate four hubs of creativity and entrepreneurship ...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland