0 antall prosjekter

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Nasjonalbiblioteket

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

...

Tildelt: kr 71,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 30,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forenklet kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak i barnevernet

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Generation

I Horizon 2020 prosjektet DigiGen er det utviklet viktig kunnskap om hvordan barn og unge bruker og påvirkes av teknologi i hverdagen. Dette inkluderer et fokus på viktige oppvekstarenaer som familie, utdanningsinstitusjoner, fritid og barn og unges samfunnsdeltagelse. I Forsterkningsprosjektet D...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitalisation and information about nature-based solution for polluted surface water in cities, and presentation of real-time data

DigiVEIVANN er et samarbeid mellom Oslo kommune og NIVA, hvor vi skal spre informasjon og kunnskap om bruk av naturbaserte løsninger for håndtering, rensing og gjenbruk av forurenset overvann fra veier i byen. Med overvann menes regn, snø og smeltevann som renner av veier og andre asfalterte og t...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution (NORqCHARM)

Selv om plastforurensning er en av de største miljøutfordringene vi har i dag, sliter vi med å forstå hvor stor forurensningen er og hvilken konsekvenser den har. En av nøkkelutfordringene er mangel på standardiserte overvåkningsprotokoller og en god forståelse for hvilken kunnskap beslutningstag...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

UiO participation in Nordic Energy Outlooks energy system modelling forum

Universitetet i Oslo (UiO) har, som en del av Nordic Energy Outlook, bidratt til to arbeidspakker, «Økt elektrifisering – elektrisitetsprodusenter og forbrukere» og «Fossilfri og ressurseffektiv transport». Sammen med andre institusjoner fra Sverige (IVL), Danmark (Energistyrelsen) og norske par...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forenklet kunnskapsoversikt over forbruksforskning

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en vikt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard in local and global perspective: an interdisciplinary science workshop organised by the Svalbard Social Science Initiative

The aim of the project is to develop innovative collaboration between Svalbard-related social science, natural science and the local community in Longyearbyen. The main activity is to plan and organize a 3-day workshop with participation from the Svalbard Social Science Initiative (SSSI), Oslo Sc...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

CleanExport-prosjektet analyserer muligheter for storskala, avkarbonisert energieksport fra Norge til Europa. Utvikling av ulike alternativer for ny, storskala og avkarbonisert energieksport avhenger av en rekke faktorer, inkludert EUs energi- og utslippspolitikk og taksonomier, teknologiutviklin...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Plattform for fornybar teknologienes rolle i “Clean Energy Transition” Partnerskapet.

Prosjektet har støttet utforming av den strategiske forskningsagenda for Clean Energy Transition Partnerskapet CET-P. Prosjektet har spesielt koordinert innspill fra muliggjørende teknologier.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholders

SPREAD har tatt for seg resultatene og anbefalingene fra det EU-finansierte Horizon 2020- prosjektet BuildERS (2019-2022), som fokuserer på å styrke samfunnets resiliens, spesielt blant de mest sårbare gruppene, i møte med katastrofer. Ved å se på sårbarhet som et dynamisk og situasjonsavhengig...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i n...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BYNORD-Nordisk samarbeid om byforskning

Bidrag til utlysning om bærekraftige byer

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Bidrag til NordForsk-utlysning om samfunnssikkerhet

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i ‘Origin of Species’. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Bioteknologi for reduksjon av lystgassutslipp (N2O) fra landbruket. Prosjektet har fulgt to spor for å utvikle bioteknologi som effektivt reduserer utslippet av N2O fra landbruksjord. Det ene er å bruke nitrifikasjons-inhibitorer (NI), stoffer som selektivt hemmer ammonium-oksidasjonen i jord. De...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle deler av verden vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengeli...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Korn (hvete, bygg og rug) er en matvare som dyrkes over hele verden og er blant de viktigste avlingene i verden. I Norge og Kina er hvete en betydelig matkilde, og har også en sosioøkonomisk innvirkning på utviklingen i begge land. Disse kornslagene er påvirket av patogener, skadeinsekter og ugre...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hva er utdanningsmulighetene for rohingya-flyktninger som bor i Bangladesh? Hvilke barrierer møter Rohingya-flyktningbarn for å få tilgang til kvalitetsutdanning? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger med å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvun...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

LowImpact-prosjektet har hatt som mål å utvikle kombinerte løsninger for en klimasmart produksjonspraksis med redusert negativ innvirkning på jordkvalitet, miljø og mattrygghet. Vi har fokusert på bruk av plantevernmidler og utslipp av drivhusgasser i grønnsaksproduksjon og potensialet for biokul...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Transatlantic Relations in times of Uncertainty. Drivers and Mechanisms of EU-US relations (TransAt)

Transatlantiske relasjoner har vært en hoved-pillar i internasjonale relasjoner siden andre verdenskrig, og utgjør i dag selve kjernen i det som ofte refereres til som den vestlige liberale verdensordenen. I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugees for Development - On the Nexus of Humanitarian Assistance and Development

Siden andre verdenskrig har den dominerende responsen på flyktningsituasjoner vært å gi mat, husly og grunnleggende tjenester til flyktninger, vanligvis i egen leire og for det meste gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). En viktig grunn for å ta i bruk denne "care and maintenance-mode...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland