0 antall prosjekter

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Deep Learning-based Facial Expression Recognition

...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Akershus

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU RISE FR

...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Supporting open sharing of FAIR Norwegian neuroscience data via the EBRAINS research infrastructure

Hjernen er den mest kompliserte strukturen vi kjenner til og det forskes intensivt for å kartlegge hjernens struktur og funksjon. Målet er å skape ny kunnskap som kan gi oss en bedre forståelse av hvordan hjernen fungerer, slik at vi kan simulere hjernens funksjoner og behandle sykdommer som ramm...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NORCE (2021-2025)

Posisjonen er relatert til nåværende strategiske initiativer i havbruk sitt område. Stipendiaten har muligheten til å utvikle spørsmål rundt modelleringen av fisk appetitt og fôring. Kandidaten forventes å ta hensyn til noen av de følgende biologiske parametere og teknologier for å fremme feltet....

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 6 SINTEF (2021-2023)

Tittel: Teknologiens påvirkning på bærekraftmålene (SDG) i et integrert perspektiv I dag står temaet bærekraftig utvikling i høysetet på agendaen til både samfunn, industri og forskningsinstitutter. Bærekraftmålene (SDG) initiert av FN er et rammeverk som regelmessig brukes for å belyse ulike asp...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NORCE (2021-2023)

Karbonfangst og -lagring (CCS) og geotermisk energiproduksjon er etablerte industrier med viktige bidrag til bærekraftig energiproduksjon. Både CCS og geotermisk industri bruker brønner for å injisere væsker (CO2 eller vann) i undergrunnen, og til å produsere injiserte væsker tilbake i geotermisk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 19 SINTEF (2021-2023)

Nettverket som ryggrad i distribuerte sanntidssystemer Industrielle systemer er i stadig økende grad mer sammenvevde og avhengig av tett kommunikasjon med andre komponenter i et større system. Slike distribuerte systemer stiller strenge krav til nettverket som binder det sammen, både for kontrol...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NORCE (2021-2025)

Prosjekt Dette prosjektet legger det tekniske fundamentet for en ny og fleksibel media modell, kalt control-driven (kontrolldrevet) media. Prosjektet undersøker en ny modell, hvor medieopplevelser i større grad settes sammen og presenteres i sanntid, gjerne på personlige enheter, basert på onli...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Advancing Knowledge on Methane in the Arctic (AKMA): Norway-USA Collaboration

Prosjektet AKMA (Avansert Kunnskap om Metan i Arktis) har som hovedformål å utvikle og etablere tverrfaglig utdanning og forskning med fokus på Arktiske metankilder. AKMA skal utdanne framtidige eksperter i Arktisk marin forskning spesielt knyttet til klimagass problematikk. Utdanning og forsknin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

Dette vellykket fullførte prosjektet indo-norsk samarbeid i autonome cyber-fysiske systemer (INCAPS) tok for seg brede områder innen forskning på autonome og cyber-fysiske systemer, inkludert smart sensing for autonome systemer, mmWave-sensorbasert systemdesign, desentralisert trådløs kommunikasj...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China

Vekst av mikroorganismer på overflater spiller en viktig rolle for mange naturlige fenomener som symbiose, sykdom og biofilm. Det finnes symbiose mellom planter og mikroorganismer som er viktig for landbruk, sykdom kan oppstå når mikroorganismer slår seg ned på overflater i kroppen (tarmepitel, t...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

INTPART-prosjektet NORUSCASA la opp til å utvide og styrke det systematiske samarbeidet mellom SINTEF og NTNU med sine internasjonale forskningspartnerne Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt University of Waterloo, Canada, og University of the Western Cape i Sør-Afrika. Hove...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration

Vårt primære mål var å ytterligere styrke vår entreprenørskapsutdanningstilbud ved å bruke en praksisbasert tilnærming og ved å legge til et tverrkulturell perspektiv. Vårt sekundære mål var å gjøre dette ved å øke samarbeidet med lokal industri. Partnerne ville styrke og utvide sine bånd til ind...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Pr...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and education on celiac disease

Dette prosjektet vil forene forskning og utdanning som skjer ved Universitetet i Oslo, Stanford University og University of Chicago rundt sykdommen cøliaki. I de siste årene er det skjedd store fremskritt i forståelsen av hva som går galt når sykdommen utvikles, og mange av oppdagelsene er gjort ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet har bidratt til dette gjennom et langvarig og godt samarbeid mellom Senter for kjønnsforskning, NTNU,...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

INTPART-prosjektet har styrket samarbeidet innen forskning og utdanning mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tokyo, RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Konan University, og Osaka University. Målet var først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes ogs...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell)

Kreft skyldes celler som deler og sprer seg ukontrollert, og forståelse av kreftcellers biologi er derfor et hovedområde innen kreftforskning. Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) har som mål å identifisere kreftens "Akhilles-hæler" som vil benyttes til å reprogrammere kreftceller til ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikling og vekst i slike markeder, er kritisk for aktører som skal jobbe i denne konteksten i fremtiden. Samtidig er det et generelt behov for å øke antall...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Som en del av Resourceful-samarbeidet har vi etablerer et nettverk mellom Universitetet i Oslo og topp-universiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -policy. Våre partnere er lokalisert på University of California Berkeley, Colorado Stat...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2

Produksjonsoptimalisering innebærer systematisk bruk av matematiske modeller og sanntids data for å optimalisere produksjonen samtidig som man tar hensyn til operasjonelle begrensninger relatert til sikkerhet, miljøhensyn og utstyrskapasitet. Dette avstedkommer komplekse optimaliseringsproblem...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africa and USA

MultiLings mål er å skape nyskapende kunnskap om individuell og samfunnsmessig flerspråklighet gjennom livsløpet, inkludert flerspråklig kompetanse, flerspråklig praksis og flerspråklighet, språkideologier og språkpolitikk. Særskilt er målet vårt å bygge bro mellom gapet mellom psykolingvistisk /...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Simulating the multi-scale pathophysiology of mental illness

SIMENT søker å styrke partnerskap mellom ledende forskere i Norge og California som sammen utvikler tilnærminger for å forstå sykdomsmekanismene ved psykisk lidelse. Metoder for å definere gener og genmodifikasjoner som gjør individer sårbare for psykiske lidelser forbedres i høyt tempo, og medl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Computing in Science Education

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle metoder for hvordan programmering og databeregninger kan integreres på tvers av disipliner. Dette har blitt gjort gjennom å utvikle nytt læringsmateriale, kurs for universitetslærere og læringsassistenter, og metoder for vurdering og evaluering som har ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins

Forsknings- og utdanningsaktiviteter fortsatte i perioden 2022-2023 innenfor rammen av HOTMUD-prosjektet. Felt- og utdanningsaktiviteter i samarbeid med de russiske partnerne som ble utsatt under utbruddet av COVID-19-pandemien (spesielt ekspedisjonene på land og til havs), måtte til slutt fryses...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med store negative konsekvenser for livskvalitet og dagliglivsfunksjon. Lidelsen rammer særlig de yngre deler av befolkningen. Vår kunnskap om årsaker til lidelsen er fortsatt begrenset, og identifisering av faktorer som bidrar til sykdomsfrembrudd o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage