0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Urban Margins, Global Transitions: Everyday Security and Mobility in Four Russian Cities

I 2019 startet vi å forske på ulikhet, sikkerhet, mobilitet, og urbane endringer i Russland i prosjektet «Urban Margins, Global Transitions: Everyday security and mobility in four Russian cities». To store, globale hendelser førte til endringer i våre forskningsplaner: den globale covid-pandemien...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The lean-digitalization paradox

Prosjektets hovedaktivitet i 2020 har vært å følge opp konkrete industrielle case hos bedriftspartnere som er egnet til videre kunnskapsutvikling i form av praktiske endringer og vitenskapelig og populærvitenskapelig formidling. Dette har vært basert på første prosjektleveranse (arbeidspakke 1 In...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

UPSKILL

UPSKILL-prosjektet har vært en ambisiøs satsing med mål om å skape en global nettverksplattform som knytter sammen individer, virksomheter og læringstilbydere, og som sørger for automatisk bred kartlegging av kompetanse uavhengig av bransje. Med dette adresserte prosjektet et sentralt samfunnspr...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Buskerud

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta opti...

Tildelt: kr 55,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

I CareMatch prosjektet ville partnerne utforske nye måter å organisere og levere demenstjenester på ved å ta i bruk en formidlingsplattform. Plattformen ble utviklet med utgangspunkt i to teknologier: 1: KUPA som eies av Noen AS, en metodikk for helsefremmende og forebyggende tjenesteyting utført...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Determined to Succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter ser ut til å klare seg gjennomgående bedre i utdanningssystemet, slik at gutter blir «hengende etter» på skolen. Prosjektet undersøker også konsekvensene av disse kjønnsforskjellene for videre utdanning og arbeidsmarkedsutfall. Prosjektet ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig eller ustabilitet for å finne tilflukt i Europa. Selv om de fleste land yter bistand og tjenester for å hjelpe flyktninger med å bosette seg, står de fortsatt overfor mange utfordringer. Dette prosjektet hadde som mål å utvikle et nasjonalt og int...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Målsettingen med prosjektet har vært å utvide kunnskapen om hvordan man kan forlenge og/eller øke arbeidsmarkedsdeltakelsen til personer i arbeidsfør alder som er diagnostisert med kroniske sykdommer. Fra tidligere forskningsresultater vet vi at personer med kroniske sykdommer har høyere risiko ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

SykFra: Sykefravær og arbeidsmiljøfaktorer: Evidens-basert HR som Innovasjon

Prosjektet har den siste tiden vist at PPS-spørreskjemaet som er utviklet av EBHR for å gjøre arbeidsmiljøkartlegginer i Norske/Nordiske forhold har utmerkede psykometriske egenskaper. Videre jobber prosjektet med to delprosjekter: 1) å identifisere hvilken effekt langtids- og korttids sykefra...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området....

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavlønnet arbeid. Vi søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært lav lønn....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Engasjement i helse og helse i engasjement. Forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger.

Andelen eldre i befolkningen, både i Norge og andre deler av verden, øker raskt. Dette skjer parallelt med at andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder går ned. Denne demografiske utviklingen medfører et betydelig press på helsevesenet og gir økt etterspørsel etter langtids helse- og omso...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan inntekter fra oljeproduksjon, og tilsvarende inntekter og overføringer fra andre kilder, påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av l...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

(Eye) Tracking individual differences in numeracy development. Interplay between skills, motivation and well-being.

Totalt er 265 barn (gjennomsnittsalder i første klasse: 6 år og 9 måneder; 120 gutter), deres foreldre og lærere deltakere i prosjektet. I løpet av de fire årene prosjektet pågikk, målte vi barnas prestasjoner innen matematiske ferdigheter, lesing, språk, eksekutive funksjoner, i tillegg til mate...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Can Motivational Interviewing facilitate Return-to-Work in sicklisted people with musculoskeletal disorders? a randomised trial within NAV

Muskelskjelett (MSK) sykdommer, skader og plager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Å bidra til raskere retur til arbeid og forebygge langtidsfravær er ett av hovedmålene til Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Bruk av Motiverende Intervju (MI) har blitt svært populært blant NA...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

A Norwegian Regional General Equilibrium Modelling System NoReg

NOREG 2 er en fleksibel og nyutviklet regional generell likevektsmodell som kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært benyttet i norsk økonomisk planlegging siden 1960 tallet, med regional modellering helt ned på kommunenivå. Modellen foreligger nå i versjon ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg nye endringer i krav til kvalifikasjoner og helse i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. Vi oss av registerdata i hovedsak fra Norge, men også fra USA, der vi samarbeider med Harvard University og NBER. Fra 1990 tallet til midten av 2000 talle...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors for gambling problems. Registry-based studies (REGGAM)

I dette prosjektet har vi brukt registerdata om pengespillatferd og helse for å identifisere risikofaktorer for å utvikle pengespillproblemer. Data om pengespillatferd (fra perioden 2011-2018) er levert av Norsk Tipping (NT). Data om patologisk pengespillidelse er hentet fra Norsk Pasientregister...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står der...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Unfit or unqualified? Understanding the impact of health and qualifications on school and labour market exclusion

Populærvitskapleg framstilling - Oppdatert (Norsk) I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgj...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

There is strong evidence that patients with severe mental illness can be successfully employed. Is the effect sustainable long-term?

Psykisk lidelse er den vanligste årsak til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med bakgrunn i psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Bare fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose i Norge er i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvalit...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap

Sivile og militære beredskapsetater gjennomfører jevnlig trening og større øvelser for å bygge ferdigheter i krisehåndtering. Men det er svært ofte uklare læringsmål, det er vanskelig å stadfeste læringsutbyttet, og det er lagt dårlig til rette bruk av moderne lærings- og ferdighetsbyggende prin...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

Sammenlignet med den store medieoppmerksomheten omkring frafall, har tilbakevending, det vil si hvem det er som returnerer, hvorfor og hvordan denne andelen kan økes, fått lite oppmerksomhet både blant forskere og politikere. Mye av det vi tenker på som frafall, definert som manglende fullføring ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

Begreper som dybdelæring, livslanglæring og kompetanser for det 21. århundre har i lang tid florert. Deres aktualitet har blitt forsterket som følge av de raske endringene i samfunnet og kunnskapsutviklingen. I tillegg til fagspesifikke kompetanser, vektlegges viktigheten av blant annet kompetans...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Buskerud