41 709 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Vikingtidens Agder mellom øst, vest og sør

Hvordan kan vi forstå Agder i forhold til andre regioner og nettverk i vikingtiden? I vikingtiden var det utbredt kontakt på tvers av Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen. Agder dekker et geografisk område som lå sentralt plassert i dette, men vi vet lite om Agder. Agders rolle og involve...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2028

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Novel Oxidation-Resistant Stable Electrolytes for High Voltage

Morrow Batteries jobber for å bli verdensledende på produksjon av bærekraftige og kostnadseffektive batterier. I 2024 åpner Morrows første batterifabrikk for prismatiske battericeller i Arendal i Sør-Norge, og Morrow har som mål å produsere 42 GWh battericeller årlig fra 2028. Morrow sin generasj...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bevegelseskompensert landingssystem for maritime droneoperasjoner

Offshore havvind er en raskt voksende industri, og behovet for å inspisere vindturbinene jevnlig er stort. Tradisjonelt har dette blitt gjort av klatrere, men dette er en risikofylt og arbeidskrevende prosess. Droner kan være et alternativ, men de er også utsatt for risiko for å gå tapt eller ska...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Stabilized RPAS Landing Pad for Small Naval Vessels

Concept and technical solutions to enable automatic take-off and landing of drones on small naval vessels equipped with a self-stabilising landing/docking solution. The drone will be equipped with radar and customized sensor fusion to locate and navigate to the landing platform.

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) Med økende digitalisering av samfunnet, har de fleste elevene tilgang til en egen digital enhet i skolen. Det er et stort potensial i denne teknologien for å legge til rette for gode læringsp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fishing-induced eco-evolutionary changes in coastal environments: Atlantic cod as a case study

Hva skjer med økosystemene i havet når man fisker målrettet på bestemte arter, og særlig de store individene av en art? Store fisk kan ha en viktig strukturerende rolle i kraft av å være predatorer på mindre arter. På den måten kan hele næringsnettet, og naturtypene der fisken lever, forandres gj...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ILLUQ - Impacts of Permafrost thaw on Pollution and Health in the Arctic (final titel TBC)

Rising temperatures induce thawing of permafrost, bringing an extra layer of complexity for assessing pollution and health risks in the Arctic environments. Greenhouse gases released from thawing permafrost threaten to cause irreversible changes in the Arctic and other regions. Thawing permafrost...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorteringssystem

Pukkellaksen har en 2-årig livssyklus, og det er foreløpig kun oddetalls-bestandene som har økt i antall. De siste oddetallsårene har dette utviklet seg til et stort problem, med risiko for mange alvorlige effekter på bestander av naturlig forekommende arter av laksefisk, annet biologisk mangfold...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Carbon sequestration potential of emerging ecosystems in polar and sub-polar seas (SEA-Quester)

During this PES phase, GRID-Arendal will engage with DTU Aqua and other partners to develop the proposal. We are co-leading the design and development of WP 5 on Management and Policy and contributing to the design of WP6 on Project Management, which includes work on Communications. In the projec...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Agder

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart Agriculture Data Fusion for Decision Support

Bondens samfunnsoppdrag har økt i viktighet, ettersom de skal produsere mer mat til flere mennesker på mindre areal og på en mer bærekraftig måte - parallelt med at samfunnets har et økt fokus på verdens matsikkerhet, selvforsyningsgrad og forbedret bærekraft i matproduksjonen. For at bonden sk...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Management implications of connectivity in marine coastal areas

For å ta vare på fisk, er det viktig å ta vare på de områdene og den naturen som er viktig for fisk som gyte- og oppvekstområder. Norge har en lang kyst, der store arealer ikke er naturtypekartlagt, og kunnskapsmangelen er stor. Det er likevel gjort registreringer av noen naturtyper, og mer hel...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Heterogeneous environment of digital twins for industrial applications

I løpet av de siste tiårene har det vært raske fremskritt innen automasjon og digitalisering på grunn av fremskrittene som er gjort innenfor feltene internet of things (IoT), datakraft og programvareutvikling. Disse, sammen med nye teknologier som big data, cloud computing, kunstig intelligens (A...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SE-metodikk i elevtjenesten: Implementering og effektmåling av et levekårstiltak i videregående skoler på Agder.

Hovedmålet med innovasjonsprosjektet er å sørge for gode og virkningsfulle tjenester på videregående skoler i Agder, spesielt rettet mot unge i risiko for å falle utenfor både skole og arbeidsliv. Prosjektet følger fire spor: 1) Undersøke hvordan såkalt SE-metodikk, som gir individuelt rettet og ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Agder

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

For å nå hovedmålet om å øke antallet deltakelser fra Agder samt regionens returandel i HE sammenliknet med H2020, har det etablerte regionale EU-nettverket Horizon South Norway (HSN) engasjert et knippe toneangivende aktører fra FoUoI, offentlig sektor, næringsliv og sivilt samfunn. Dette tverrs...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kvinnehelsens betydning i arbeidslivet - hva er det vi ikke ser?

Prosjektet vil utforske sammenhenger mellom kvinners helse og opplevde barrierer i arbeidslivet. Til tross for at Norge er et av verdens mest likestilte land, er arbeidslivet enda kjønnsdelt: Kvinner har høyere sykefravær og jobber i større grad deltid. De har i større grad lavstatusyrker, og det...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Grønn fiber i asfaltproduksjon

I prosjektet skall en nya cellulosefiber tas fram tillsammens med ett grönt bindemiddel som passer tilsammen med dagens norske asfalt. Ideen är att asfalten skall hålla längre och inte behöva legges om så ofte. Cellulosefibern skall fremstilles av restråstoff og vara anpassed til norsk asfalt. I ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Agder

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsmobilisering Agder

Målet med forskningstøttet innovasjon er skape nye og trygge eksisterende arbeidsplasser, økt konkurranseevne og verdiskaping for deler av Agders næringsliv. Innovasjon innenfor satsingsområdene forventes å bli svært viktige for næringsutviklingen framover. Siden oppstarten i 2017 har Forskningsm...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fylkeskommunen i et flernivåsystem

Offentlige administrasjoner er betydningsfulle både med hensyn til å formulere, initiere, iverksette og videreutvikle offentlig politikk. For å forstå hvordan offentlig politikk utvikles og praktiseres, er det dermed viktig å analysere hvordan beslutningsadferd påvirkes av både intern organisator...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Circular Hubs for Industrial Collaboration (CHIC)

For å oppnå bærekraftsmålene må innovative teknologier finne kommersiell anvendelse raskere i industrien. CHIC prosjektet fokuserer på koblingen mellom nyskapende teknologi leverandører og store industribedrifter som burde tar disse i bruk for å nå bærekraftsmålene. CHIC sikter mot å redusere ris...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

PROFORSK-Skole og samfunn

Utvikle metoder for praktisk og tverrfaglig læringsarbeid knyttet til bærekraft.

Risør videregående skole har bestemt seg for et overordnet mål om å utdanne elever som opplever at de FORSTÅR, FORANDRER og FORBERDRER verden. I 2020 etablerte vi vår egen BærekraftLAB, med egen prosjektleder og egen bærekraftsansvarlig i elevrådet. Vi er (så vidt vi vet) første videregående skol...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammen om god oral helse hos barn og ungdom utsatt for vold og overgrep – et prosjekt fra Statens Barnehus.

Vold og overgrep i barndommen kan føre til alvorlige helsemessige konsekvensene. Effekten av vold og overgrep på den orale helsen til de utsatte barna et lite utforsket området, men de få studier på dette temaet viser likevel at barn med volds- og overgrepserfaringer har dårligere munnhelse enn b...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av vold og overgrep på oral helse hos barn og ungdom - en studie fra Statens Barnehus Norge.

Hver dag utsettes barn og unge for vold og/eller seksuelle overgrep. Mishandling av barn kan føre til alvorlige folkehelseproblemer med dyptgående konsekvenser på kort og lang sikt. Dette spenner fra umiddelbare fysiske skader, til livsvarig negativ påvirkning av atferd, mental og ikke-mental hel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Pan-Arctic observing System of Systems (pan-AOSS): Implementing Observations for societal Needs - ArcticPASSION

Despite intense efforts by nations and international organisations and programs, the observing system elements in place are still segmented, often based on short-term research funding, and focused on research goals rather than the requirements of end-users. To make a transitional leap in tackling...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering mot H2020 GB 2019

Vi vil delta på 3 konferanser / messer i Europa i 2019 hvor vi vil vise frem vår teknologi og våre kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstreve å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på H2020 i fokus I tillegg vil vi se et...

Tildelt: kr 50 052

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HTTECH konsortium for et videre H2020-prosjekt

Bakgrunn Representanter fra HTTECH ble invitert som TOP 3 nominanter til Berlin 22-25 mai 2019. Denne invitasjonen ville ikke dekke reise og oppholdskostnadene i Berlin. Dette blir utfordrende for HTTECH økonomisk for øyeblikket og derfor søkes det om støtte for å kunne dekke reise og opphold i B...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel Embedded Technology forSmart Clothes

I dette prosjektet skal vi demonstrere bruk av våre batterier i bekleding som kan varmes etter behov COSMOS will develop and commercialise a radically new heating system for high-performance outdoor clothing. Compared to the State-of-the-Art (SOA), our unique heat patches not only integrate easi...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

High Energy Lithium Sulfur Battery

I dette prosjektet videreutvikler Morrow Batteries AS og SINTEF litium-svovelbatterier (LiS) med høy ytelse og lav kostnad for å støtte overgangen til et karbonnøytralt samfunn. Batteriet vil potensielt ha en praktisk gravimetrisk energitetthet på omtrent det dobbelte av de beste Li-ion-batterien...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Zero-waste solution for handling of liquid wastes from aquaculture

Problem description Growth of population requires increase of food production by 60-70% in 2050 compared to 2000. While we cannot produce enough food by agriculture, aquaculture production is growing rapidly. Fish deceases is a limiting factor when growing in natural conditions. Due to the techn...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene Coated Al foils for Li-ion batteries cathodes

The GALION project aims at integrating and scaling up an already developed technology, which uses graphene for coating Al foils between the interface between the cathode and the AL surface. This technology, developed and demonstrated by Graphene Batteries AS, introduces a step change in LIBs by o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder