0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Metodikk for vurdering av ballastpukk i eksisterende spor.

Det eksisterer i dag et stort behov for økt kunnskap om ballasten i jernbanespor og dens vedlikehold. Formålet med dette prosjektet er å utvikle en metodikk for vurdering av ballastkvalitet basert på lokale forhold som klima, terreng, vegetasjon og trafikkbelastning, og kvalitative data om ballas...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology

VitriPig prosjektet starter 1. april 2023. I løpet av de første månedene vil vi bygge opp praktisk kunnskap med en embryovitrifiseringsmetode som brukes i noen humane IVF-klinikker. Denne metoden har også vist seg å være vellykket for frysing av griseembryoer, men vi har ingen erfaring ennå. Dere...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Navn ikke bestemt

Om prosjektsøknaden (hentet fra utkast til tekst for WP 2: The objective of WP 2 is to develop a user centered, multi actor structure (Living Lab) for precise soil health management in a set of diverse plots with varying soil health challenges in Innlandet. The project will co-create an open pla...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utilizing spectroscopy and CASA to predict in vivo fertilization in cattle and pigs

De aller fleste befruktningene i svine- og mjølkeproduksjonen i Norge, skjer ved kunstig befruktning (inseminering). Moderne avlsarbeid baserer seg på å at avlsoksene og -rånene tas i bruk ved ung alder. Nye prosesseringsmetoder, som kjønnsseparering av sæden og embryoproduksjon, er blitt utbredt...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Innlandsmodellen i bygningsvern – innovasjon i bygningsvernet?

PhD-prosjektet skal utvikle kunnskap om effekten Innlandsmodellen i bygningsvern har hatt for det nasjonale bevaringsprogrammet for fredete bygninger i privat eie i Innlandet. Modellen ble opprinnelig etablert i daværende Oppland fylke for å være rustet til å nå det nasjonale miljømålet om at fre...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Positive avvik - en innovativ tilnærming for å forebygge og hindre ungt utenforskap

Formålet med prosjektet er å finne nye løsninger på hvordan NAV kan forebygge og hjelpe unge ut av utenforskap. NAV vil prøve ut en innovasjonstilnærming, der vi undersøker hvilken atferd og praksiser som bidrar til "positive deviance" (PD), eller på norsk "positive avvik". PD-tilnærmingen uttry...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Breeding for better cardiovascular and respiratory function of pigs - “A heart for pigs”

I dette prosjektet skal vi studere den sirkulatoriske og respiratoriske funksjonen hos gris. I det internasjonale markedet er det en økende bekymring at grisen ikke har god nok sirkulatorisk/respiratorisk funksjon til å håndtere stress. Man tror at dette kan være en av årsakene til at en del gfer...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Døren til realisering av oppdrettseventyret i Innlandet

Næringslivet i Innlandet i dag er i stor grad basert på jordbruk og skogbruk som de to største hovednæringene. Fylket har i tillegg store vannressurser som gir mulighet til å etablere landbasert fiskeoppdrett som en potensiell ny vekstnæring. Satsning på dette er derfor blitt en del av innlandets...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

How high can we get? High-yielding and winter hardy perennial ryegrass cultivars for higher latitudes

Sammenlignet med andre grasarter i vårt klimaområde er flerårig raigras overlegent når det kommer til avling, gjenvekst og fôrkvalitet. Dessverre er denne arten også en av de minst vintersterke artene i Norge, noe som begrenser dyrkningsområdet. Konsekvensene av klimaforandringer forventes å kunn...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Revealing oocyte quality parameters predictive for fertilising potential in Atlantic salmon

Havbruk er en av de største næringene i Norge og forventes å vokse i fremtiden. Atlanterhavslaks (Salmo salar) er en av de mest anerkjente og verdifulle sjømatproduktene blant laksefisk i verden, sammen med regnbueørret (Oncorhynchuss mykiss), som også er en populær matfisk. Variasjon i oocyttkva...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Demonstration of equipment and protocols for porcine embryo collection and transfer

Vårt mål med dette prosjektet er å demonstrere at vi har utviklet en metode og en instrumentportefølje som kan brukes til ikke-kirurgisk oppsamling og overføring av svineembryoer. Utfordringene er knyttet til anatomien i purkas livmor, med en betydelig avstand fra ytre kjønnsåpning til området i...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genes2behave - Using vision-related behavioral traits in commercial breeding programs for pigs.

Dårlig økonomi og økt etterspørsel fra forbrukere etter kjøtt produsert med god dyrevelferd har endret rammene for svineproduksjonen. Gårdene er større og med høyere dyrebelegg. manuelt arbeid har blitt automatisert og dyr-menneske interaksjonene er færre. Dette er faktorer som påvirker miljøet g...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bærekraftig forvaltning av genetisk mangfold i avlsprogram med genomisk seleksjon for gris

Den første artikkelen skal ta for seg hvordan tradisjonell innavl målt etter stamtavler og slektskap på papiret forholder seg til genomiske metoder å måle innavl på. Vi vet at to søsken med samme foreldre i teorien deler 50 % av genene, men i virkeligheten kan de dele en større eller mindre andel...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger

Hovedformålet med FoU-prosjektet er å utvikle og teste en prototyp av et system for automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger (AutoRegFv) i Innlandet fylke. Ved å bruke kamerateknologi i kombinasjon med maskinlæring er målet å automatisere tilstandsregistreringer av fylkesvegnettet uten å...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic improvement of feed efficiency of Norwegian Red cows

Hovedmålet med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan avle fram ei ku som utnytter fôret bedre. Det vil gi en mer effektiv produksjon av mjølk og kjøtt og være bra både økonomisk og fra et ressursutnyttelse- og klimaperspektiv. Systematisk avl for bedre fôrutnyttelse er mulig, men krever informa...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr

NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North er Norges ledende næringsklynger innen landbruk, havbruk og fiskeri, og representerer med sine til sammen 221 medlemmer en betydelig del av de biobaserte næringene og de sterkeste FoU-miljøene i Norge. Søkerklyngen...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Detecting the world's most accurate field boundaries

The proposed project's background: all precision farming services and in-field analytics start with accurate field boundaries and seeded acres. Unfortunately, existing field boundary data is outdated and inaccurate, which affects the entire agricultural value chain from pre-production to grain-pr...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

SpermVital AS har utviklet og patentert en revolusjonerende teknologi for immobilisering og dypfrysing (kryokonservering) av sædceller. Spermier immobiliseres i en alginat-gel, som gradvis oppløses inne i hunndyret etter kunstig sædoverføring. I motsetning til standard sæddoser der alle spermier ...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic-based breeding technology for the improvement of pre-harvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate

Høy produksjon av norsk hvete med matkvalitet er viktig for å nå myndighetens mål om å øke den nasjonale matproduksjonen. Alle hvetesorter på det norske markedet i dag har det genetiske potensialet som trengs for god bakekvalitet, men denne kvaliteten blir ofte ødelagt av aksgroing (PHS) ved fors...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Reverse Engineering som metodikk for verifikasjon av sikkerhet i digitale verdikjeder i en kritisk infrastruktur.

Prosjektet er et samarbeid mellom NVE, NTNU Gjøvik, University of Tulsa, Statnett og Elvia. FOU prosjektet vil ha fokus på sikkerhet i verdikjeden fra digitale sensorer i kraftsystemet til driftskontrollsystemet. Lange leverandørkjeder med komponenter fra ulike produsenter krever ny tilnærming...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION Innlandet: Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i regionene

Forskningsbasert innovasjon i regionene Innlandet (FORREGION Innlandet) er et regionalt utviklingsprosjekt der fylkeskommunene sammen med FoU-sektoren, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringslivet sammen skal stimulere til utvikling innenfor strategiske satsingsområder. I prosjektet har regi...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RecirkIrRu: Recycling of Iridium and Ruthenium

Platinagruppe-metaller (PGM) er seks elementer som har veldig like kjemiske egenskaper og består av: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir), Ruthenium (Rh) og osmium (Os). Uttakbare gruveforekomster er veldig sjeldne og finnes få plasser på verdensbasis. Sør-Afrika dominerer pri...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Setting the stage for immersion - project framework for research collaboration

Fra eldgamle tider har gjenskapelsen av historier vært del av menneskets kultur. Gjennom sivilisasjonens utviklingen ble praksisen foredlet og resulterte i teatret slik vi kjenner det i dag. Fra Aristoteles til Shakespeare og Ibsen har utvekslingen mellom scene og sal formet vårt samfunnet og bra...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Automatisk vurdering av adferd på hund basert på spørreundersøkelser og videoer sendt inn av hundeeiere via nettdugnad.

Et nytt og spennende prosjekt skal utvikle verktøy for registrering og analyse av adferd på hund. Verktøyene skal være digitale, og baserer seg både på spørreskjema og videoanalyser rundt hunders adferd. Målet er å legge grunnlag for å gi hundeeier en tilbakemelding på sin hunds adferd og som dok...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Selection for reduced methane emission in Norwegian Red cows

Hovedmålet med prosjekter er finne den beste strategien for å redusere klimaavtrykk fra norsk mjølkeproduksjon ved hjelp av avl. Før en ny egenskap som metanutslipp kan inkluderes i avlsarbeidet må vi ha kunnskap om hvor arvelig egenskapen er og om den har genetiske sammenhenger til andre egenska...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Large scale single step genomic selection in practice

Automatisert innsamling av genotype og fenotype informasjon har gjort det mulig å lage store datasett. Slike datasett er likevel ikke frie for feil eller mangler som igjen skaper vanskeligheter med avlsverdi beregninger. Målet med dette prosjektet er å redusere disse problemene og maksimere sikk...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nye materialer for kontrollert og reproduserbar immobilisering og frigjøring spermier

SpermVital AS har utviklet og patentert en teknologi for immobilisering av spermier kombinert med kryokonservering. Selskapet har lansert produktet i markedet for oksesæd, i Norge og i flere europeiske land, og opplever betydelig etterspørsel. Hensikten med teknologien er å gjøre tidspunktet for ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Virtual EO Constellation for Global Environmental Intelligence

The overall concept and objective of the EU project is to develop AI-based technology to enable coherent fusion of multiple EO systems to yield a single source of consolidated, robust and dependable and secure EO data, which is to serve as the baseline for machine learning models to help farmers ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet