0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) - System for skip som vil gi lavere energibruk.

Rederiene er ofte i en konflikt med at de har behov for å vise at de tar miljøvennlige gjør tiltak for å støtte FNs bærekraftsmål og IMO sine ambisjoner om å kutte CO2 og klimagassutslipp, men samtidig må redusere sine kostnader. Målet til prosjektet er å utvikle et dokumentert og velfungerend...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Optimizing marine battery operations using 6 years’ operational data from commercially operating vessels

Det er et gap mellom insentiver og målsetninger for akselerert bruk av batterier i maritime sektor og de faktiske forbedringer som operatører og redere erfarer. Samtidig opplever flere norske skipsredere og operatører et økende økonomisk press for å gi betydelige bidrag til det grønne skiftet, ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

KrillSOFT-ONBOARD SMART MANUFACTURING OF ANTARCTIC KRILL PROTEIN FOR TARGETED HUMAN APPLICATION

Antarktisk krill er en rik kilde til næringsrike proteiner som i dag for det meste brukes som fôringrediens for den norske oppdrettsnæringen. Proteinene har et potensial til å bli en verdifull og viktig matkilde for mennesker. Dermed kan det bli et ekstra og bærekraftig bidrag til proteiner for e...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Kystkommuner er ofte små distriktskommuner som mangler kunnskap om miljøforhold i sjø for å avsette optimale arealer til havbruk. Regjeringa forventer at kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruk i sin kyst...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of advanced port operations using Port of Trondheim and "Nye Kystruten" vessel as a case

I prosjektet har en arbeidet med problemstillinger knyttet til havneoperasjoner i hardt vær. Som et eksempel har prosjektet valgt et fartøy fra Havila Kystruten (Havyard 923 design) og dette fartøyets innseiling til Trondheim Havn under krevende værforhold. I prosjektet har en vektlagt å bruke SI...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Havyard - Zero-Emission ROPAX Vessel

Batteri blir i dag brukt til å gjøre skip utslippsfrie på korte strekninger. Men selv med verdens største batteripakker kan et stort skip som kystruten bare seile mellom en og to utslippsfrie timer. Så hvordan kan man da få store skip til å gå lenger distanser og med høy hastighet og uten utslipp...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MarTERA:Integrated Technologies Longterm Deployment of Robotic Underwater platforms (INTENDU)

Motivasjonen bak prosjektet Integrated Technologies Longterm Deployment of Robotic Underwater platforms (INTENDU) var at ein treng kostnadseffektive metodar for å overvake havbruket sin påverknad på miljøet over lang tid. Det internasjonale prosjektet hadde som overordna mål å utvikle tekniske lø...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Møre og Romsdal

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Deep Sea International Consortium Pilot Project

Today's oil and gas subsea vessels have Remotely Operated Vehicles (ROVs) with a range of sensors and cameras that can collect information from the deep sea. The aim of the Deep Sea International Consortium Pilot Project is to explore possibilities for improving the knowledge of deep-sea habitats...

Tildelt: kr 54 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Vessel Concepts for Offshore Mining

Ambisjonen i prosjektet er å undersøke to fartøyskonsepter og fartøysdesign innenfor ulike typer offshore mineralgruvedrift (jernmalm og diamanter) og nettopp utvikle og analysere disse to forskjellige konseptene innenfor dette segmentet. For å vurdere og optimalisere de nyskapende fartøyskonsept...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling og optimalisering av norske rensesystemer for ballastvann basert på UV-teknologi for å imøtekomme nye krav fra USA

Store mengder ballastvann transporteres daglig med skip fra havn til havn. Dette er en betydelig kilde til spredning av invaderende organismer til nye områder både langs kysten og rundt havner i ferskvann. Kombinasjonen av filtrering og ultrafiolett bes tråling (UV-bestråling) er visst miljøv...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

PurSense: Operation monitoring and decision support for purse seiners

Dagens fiskefartøy er kompliserte og gir skipperen mange valg relatert til hvordan fartøyet skal drives. Typiske valg er hvilke motorer som skal være i gang, hvilket turtall de skal gå med, hvordan energien distribueres, valg mellom ulike variasjoner av dieselelektrisk, dieselmekanisk og hybrid f...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Møre og Romsdal

INFO-Informasjonsvirksomhet

Kaldt hav - hete spørsmål Vandreutstilling 2014 og 2015

Utstillingen skal profilere Norge som en havnasjon. Det blir en interaktiv utstilling med mange finesser og skal beskrive verdien av havet og dets ressurser for Norge. Den skal vises i alle større byer i Norge og er også spesielt myntet på barn og unge. Utstillingen er et felles løft der vitens...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Logging på ringnotsnurpere

Med driftsparametre menes her informasjon om tilstanden til og driften av maskineri (drivstofforbruk, motorturtall, propellstigning, osv.) og elektrisk anlegg (elektrisk forbruk, effekttap, osv.), informasjon om fartøyets posisjon og bevegelser samt meteo rologiske data som vær- og bølgeforhold. ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Phospholipids from krill: Development of nutraceutical applications

For decades various nations and companies have tried to exploit the worlds largests single biomass by trawling for krill in Antartica. So far, no company has been able to make this business profitable. The fishery is highly expensive and difficult as it t akes place in remote waters under extreme...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Møre og Romsdal

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord

Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny sensorteknologi. Kvalitetseffekten av systemet ble sammenliknet med konvensjo...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert akvakultur på Vestlandet: undersøking av teknologi, metodar og potensiale

Oppdrettsnæringa i Møre og Romsdal tilfører miljøet i havet store mengder næringsemne i form av avføring og forspill. Denne næringstilførselen kan ha negative miljøeffektar og føre til overgjødsling av fjordsystema våre. Ved å plante algar (tang) i nærlei ken av oppdrettsanlegg kan ein få til ein...

Tildelt: kr 58 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Gurskøy accommodation ladder GS 8000 - DP040

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Møre og Romsdal

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Film om sildas vandringar og økologiske rolle langs norskekysten.

Silda er tilbake. Og det i ufattelige mengder. Berre egga tilsvarer 3 gongar vekta av det norske folk. I februar kvart år blir havslettene utanfor Møre dekt av meter tjukt kvitt teppe av egg. Og alt dette byrjar å klekke? I ein vakker og spektakulær nat urdokumentar ønskjer vi å gi innsikt og b...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Møre og Romsdal

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34685 Utvikle nytt banebrytende fiskeprodukt

...

Tildelt: kr 64 700

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nytt agn og egnesystem - et fremskritt for krabbenæringen.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et praktisk og effektivt agn og egnesystem for teinefiske etter krabber. Gjennom arbeidet ønsker en å bidra til en mer konkurransedyktig og lønnsom krabbenæring. Det er pr i dag vanskelig å få tak i godt og rimelig agn innen krabbefisket. Økte kostnader kombi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal