0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Verktøy for levetidsberegning av Francis løpehjul

Norske vannkraftverk designet er i stor grad bygd med tanke på en mest mulig jevn energiproduksjon med et begrenset antall start/stopp. Som følge at et deregulert og internasjonalt marked for kraft så er kjøremønsteret de senere årene i stor grad blitt styrt av markedsprisen på kraft noe som har...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium in High Voltage Subsea Cables

Høyspente sjøkabler er viktige for overføring av fornybar energi, for eksempel i forbindelse med vindkraftverk til havs. Tradisjonelt har strømlederen i slike kabler vært laget av kobber. Aluminium er et billigere alternativ, men det har vært påvist fenomener, hvis fukt tilstede, som kan begrense...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

3D Risk Management for Hydrogen Installations (Hy3DRM)

Prosjektet 3D Risikostyring for Hydrogeninstallasjoner (Hy3DRM) fokuserte på sikker bruk av hydrogen som energibærer. Det er vanlig å benytte en kvantitativ risikoanalyse (QRA) for å vurdere risiko knyttet til moderne energisystemer. I den forbindelse benyttes gjerne avanserte tre-dimensjonale (3...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Prosjektet har undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere varighet av avbrudd i strømforsyningen og samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd. Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer for å detektere ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient and environmental neutral Heating, Ventilation and Air-Conditioning pilot unit for train applications.

R744trainHVAC Energieffektiv og miljønøytral oppvarmings-, ventilasjons- og Air-Condition pilotenhet for tog. Togene til NSB er under kontinuerlig fornyelse og antall togsett med oppvarming, ventilasjon og AC-systemer (HVAC) er økende. I 2013 var det totale energiforbruket i NSB knyttet ti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Electrical insulation with low-GWP gases

Bryteranlegg brukes for å koble til og fra deler av kraftnettet ved f.eks vedlikehold og reparasjon. Bryteranlegg er kritiske for påliteligheten til kraftnettet og utgjør derfor et nøkkelelement i infrastrukturen til vårt moderne samfunn Kompakte bryteranlegg inneholder spenningsatte ledere og...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av fleksibilitet

Smarte nett kan lade flere elbiler samtidig Den sterke veksten i antall elbiler presser strømnettet når mange skal lade batteriene samtidig. For å møte behovet må nettselskapene oppgradere de lokale strømnettene. Eller kan de slippe? I prosjektet «ChargeFlex - økt nettkapasitet for elbil-ladin...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

The EnSol semitransparent PV Epi cell

Ekstra lag til solceller fanger mer lys fra solen. Vanlige solcellepanel er laget av silisium. EnSol AS har utviklet en nesten gjennomsiktig solcellefilm, en såkalt tynnfilm, med nanoteknologi. Denne tynnfilmen kan legges oppå en helt vanlig silisiumsolcelle uten at man trenger å gjøre noen andr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Participation in IEAs Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36

Gjennom deltagelse i IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36 knyttet til livsløpsanalyse (LCA) av hydrogen systemer har IFE tilgang til et internasjonalt nettverk med kompetanse innen LCA og hydrogen energisystemer. Dette bidrar til at vi kan videreutvikle våre energisystemmodeller sl...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Ny IEA-SHC Task - Multifunctional facades

Abstract - The present project includes the definition, establishment and start-up work of a new Task with working name "Task 5x : Multi-functional facades" within the IEA-SHC Implementing agreement. The project should ensure that the interests from Norwegian point of view are well represented, f...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - IFEs Deltakelse i EERA-JPGE (Geotermisk) Dette er forlengelse av løpende prosjekt

IFE has been member of EERA-JPGE since November 2011. We have joined JPGE as experts on tracer technology, corrosion and scaling, where we have a rich experience from oil and gas industry. The initiative came from Petroleum Sector at IFE which participated in two FP5 EU projects on geothermal ene...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 67 "Energy Flexible Buildings"

reference to the Annex 67 and its content is made here: Sartori, I. and Andresen, I. (2015) Klimaeffekten av bygninger / Effect of buildings on climate, Chapter in book: Miljøkonsekvenser av store investeringstiltak / Environmental consequences of large investment measures, Hagen, K. P. and Vo...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Opprettelse og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III

Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines".

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Design and Operational Strategies for Low Energy and High IEQ Buildings

Beregnet energiforbruk fra prosjekteringsfasen samsvarer sjeldent fullt ut med målt energiforbruk når bygget er ferdigstilt. Det er en rekke momenter det er vanskelig å vite på forhånd, som væreforhold, hva som blir reell bruk m.m. Prosjektet ønsker å analysere bygg i drift og se på innsparingspo...

Tildelt: kr 83 523

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: IEA Hydropower, Hydropower and Fish annex

IEA Hydropower (The International Energy Agency Implementing Agreement for Hydropower Technologies and Programmes)er en arbeidsgruppe bestående av medlemsland i International Energy Agency og andre som har en felles interesse i å fremme vannkraft over hele verden. Land som ikke er medlemmer av I...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8:Design and Operational Strategies for Low Energy and High IEQ Buildings

Beregnet energiforbruk fra prosjekteringsfasen samsvarer sjeldent fullt ut med målt energiforbruk når bygget er ferdigstilt. Det er en rekke momenter det er vanskelig å vite på forhånd, som væreforhold, hva som blir reell bruk m.m. Prosjektet ønsker å analysere bygg i drift og se på innsparingspo...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - IFEs Deltakelse i IEA-GIA ny annex

The objective of the project is to take part in establishing (or restructuring) a new annex and new tasks (within this annex) as a part of IEA-GIA (Geothermal Implementation Agreement), and taking active part in it. This annex will deal among others with new aspects of EGS (Enhanced Geothermal s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Arbeid i forbindelse med ny IEA område: Algae to energy

SINTEF Energi ved Judit Sandquist ble invitert i arbeidet med oppdatering av IEA Algal Biofuels rapport. Prosjektet som har følgende tittel og er ledet av Les Edye: Status and potential algal biofuels project. Invitasjonen er basert på SINTEF Energi sin deltakelse i IEA Task39 samt tidligere inte...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Window Integrated Solar Collector

Prosjektet handler om å lage vinduer som fanger opp den unyttige delen av solspekteret (IR-stråling / varmestråling) og gjør den om til elektrisk energi. Dette skal fås til vha. nanopartikler som sprer IR-strålingen sideveis så den forplanter seg bort til endene av glasset. Resiprositetsteoremet...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure

Arbeidet går etter planen. Siden siste rapporteringsperiode har prosjektet høstet meget positive resultater. Ut over det rent akademiske har arbeidet også fått gjennomslag blant industrielle aktører. ChargeFlex, et oppstartsselskap, som blant annet tilbyr betalingssystemer for el-bil lading har ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET CZTS absorber material prepared by Modified Activated Reactive Sputtering technique for high efficiency thin films solar cells

Cu2ZnSnS4 (CZTS) er et av de populære materialene i moderne fotovoltaisk teknologi på grunn av overflod, ikke-toksisitet, høy absorpsjonskoeffisient i det synlige området til solspektrene. Prosjektet handler om studier av materialegenskaper ved hjelp av ab initio-programvare VASP ved hjelp av Not...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Europeanisation of energy-technological innovation systems: drivers, consequences and strategic challenges for Norway

Prosjektet har analysert etablering og gjennomføring av EUs strategiske energiteknologiplan (SET-planen) vedtatt i 2008. Planen skulle forbedre styring av EUs forsknings- og innovasjonsinnsats på lavkarbonteknologier. Innsatsen skulle økes og konsentreres om prioriterte teknologier og fullskala ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader

Innovasjonen i WiVind-prosjektet var basert på en overordnet idé om å få frem trådløse sensorer for tilstandsovervåkning av vindturbinblader. Idéen er basert på å kunne benytte masseproduserte MEMS -sensorer og radio-moduler fra IT, telecom og bilindustri i kombinasjon med matematiske modeller so...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Simulation, Statistics and Experiments Coupled to develop Optimized aNd Durable micro-CHP systems using ACcelerated Tests

Hovedmålsetting for Second Act har vært å øke forståelsen av degradering av brenselscelle systemer. Gjennom å bedre forstå degraderingsmekanismene har målet vært å utvikle komponenter med forbedret levetid for PEM- og direkte metanol systemer. Gjennom analyse av data fra langtidstester av eksiste...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU Contaminant Risk Assessment

HyCoRA har et overordnet mål i å redusere kostnad av kvalitetskontroll av hydrogen drivstoff. Kartlegging av sannsynlighet for å finne forurensninger i drivstoff har vært gjort ved å utføre prøvetakning fra hydrogen fyllestasjoner og analyse av disse prøvene i henhold til gjeldende standarder for...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

India ERA-NET - Multi-Functional Nanocomposite Materials for Low-temperature Ceramic Fuel Cells

In this project UiO has investigated novel nanocomposite electrolytes for intermediate temperature fuel cells in collaboration with partners in India, Turkey, Portugal, and Finland. UiO has focused on studies to unravel the charge carriers and transport mechanisms in the composites. Nanocomposite...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Novel photoelectrocatalytic concepts for conversion of water, carbon dioxide, and nitrogen to fuels and chemicals

Today's route to fertilisers goes via ammonia (NH3) synthesized by the Haber-Bosch process, in which nitrogen (N2)and hydrogen (H2) react on a catalyst at high temperature and pressure, a very-energy demanding process driven by natural gas as hydrogen source, with huge CO2 emissions. In the PlusU...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybar...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

FCH JU High temperature electrolyser with novel proton ceramic tubular modules of superior efficiency, robustness, and lifetime economy

High temperature electrolysers produce H2 efficiently utilising electricity from renewable sources and steam from solar, geothermal, or nuclear plants. CO2 can be co-electrolysed to produce syngas and fuels. The traditional solid oxide electrolyser cell (SOEC) produces wet H2 at the steam side. E...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage