0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autoagri - EIC accelerator

Autoagri will help improve the resilience of the European food supply chain and security, by improving agricultural productivity and fostering environmentally sustainable technologies. Autoagri has developed an autonomous and electric implement carrier (tractor) for agriculture, parkland, and con...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energidagene 2022

Energidagene i Trondheim er en årlig fornybarkonferanse som samler sentrale aktører som skal løse og gjennomføre utfordringene og ambisjonene i det grønne skiftet – fra næringsliv og industri til forskning, offentlige myndigheter, finans og virkemiddelapparat. Vi står midt i en energikrise. Men...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Selective Breeding of Copepods

CFEED produserer hoppekrepsegg for den marine oppdrettsnæringen. Industriell hoppekrepsproduksjon er en forretningsidé som fortsatt er i tidlig fase, og CFEED er i dag det eneste operative selskapet som produserer hoppekreps til den globale akvakulturnæringen. Selektiv avl er et kraftfullt verktø...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RE-CReATE: Next generation of recycled food-grade PP crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular Economy

Gjenbrukskasser / returkasser brukes til å pakke og beskytte mat under transport fra matprodusenter til grossister og dagligvarebutikker. De bidrar til mer effektiv transport, produktbeskyttelse og mindre matsvinn og muliggjør dermed bærekraftig logistikk. Slike kasser er som oftest laget av m...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selv...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

European Maritime Day Lisboa 19

Deltakelse på European Maritime Day 2019 i Lisboa 16.-17.mai hvor fageksperter, gründere og maritime ledere fra næringsliv, myndigheter, offentlige institusjoner, NGO’er og akademia møtes for å drøfte og øke kunnskapen om maritime problemstillinger og blå vekst.

Tildelt: kr 13 560

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Mekanisk dispergering av oljesøl. Reisestøtte til bilatteralt samarbeid

Gjennomføre 3 reiser til USA i 2019 for å teste, demonstrere og formidle Blue Impact sin teknologi for mekanisk dispergering av oljesøl. Vi har fylt ut et vedlegg til søknaden om reisestøtte for reisen til San Ramon. For de andre planlagte reisene har vi tatt dette inn i vedlagte regneark. Hvis ...

Tildelt: kr 59 420

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mechanical dispersion of oil on sea

I løpet av 2017 har vi gjennomført to omfattende tester av teknologien. Første test ble gjennomført på SINTEF i relativt stor tank med strømmende vann og flere oljekvaliteter. Disse forsøkene gav god innsikt i hvilke utfordringer som må løses og grunnlag for videre teknologiutvikling. Høsten 2017...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Å bygge en ny kommune - evaluering av omstilling i forbindelse med etablering av Indre Fosen kommune.

Kommunene Leksvik og Rissa vedtok å slå seg sammen til en ny kommune. 1.1.2018 ble Indre Fosen kommune satt i drift. For å realisere sammenslåingen ble det etablert en prosjektorganisasjon. Innbyggere, politiker og ansatte er berørt av prosessen. Arbeidsprosesser, organisering og rutiner er eller...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Copepoder i akvakultur

De fleste marine fiskeartene produserer små fiskelarver som har behov for levendefôr de første ukene etter at plommesekken er brukt opp. En vellykket startfôring er helt avgjørende for å oppnå god vekst og overlevelse i oppdrett. Copepoder er det naturlige byttedyret for de fleste marine fiskelar...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

C-Feed - Copepode pilot plant - BG-12-2014 application

C-Feed's business idea is an industrial production of copepod eggs, to serve the aquaculture and aquarium industry with a high-quality live feed in a stable and predictable way. Today C-Feed is successfully producing copepods in small scale in SINTEF's la boratories, but upscaling is necessary. I...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ATX-101: A novel peptide drug for the treatment of bladder cancer

Utvikling av peptider som øker effekten av cellegiftbehandling til bruk i blærekreft Ved cellegiftbehandling ønsker man å påføre kreftcellene så mye skade at kreftcellene dør. Grunnen til at denne strategien dreper flere kreftceller enn friske celler er at kreftcellene oftest deler seg raskere e...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a Novel Autonomous Non-Invasive Absolute Intracranial Pressure Measurement Device Based on Ultrasound Doppler Technology

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

FLUOrescent CAncer DEtection

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A knee prosthesis entirely made of polymers to enhance implant performance

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage