0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Natural Seabed - Middelhavet

Natural Seabed prosjektet har siden 2017 oppnådd ulike milepæler og er nå klar for å ta det neste steget ut i EU. 2017: Ideen Harbur Cleaning Concept blir født. Senere endres navn til Natural Seabed. Selskapet deltar på ryddeprosjekter av forlatte blåskjellanlegg i Vestland og tapte fiskeredska...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Framtidens skipsdesign

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hjemmesykehus for voksne pasienter

PhD- prosjektet utforsker ulike forhold ved hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune og bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentrale elementer. I hjemmesykehus ytes spesialisthel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mar 4.0: Marine Process Industry 4.0

Prosjektet Mar4.0 viser så langt gode resultater og en god mulighet for å innfri planlagte mål. Software for å behandle og modellere data fra in-line målinger er utviklet og i aktiv bruk. Nytt analyseinstrument er testet og vil bli implementert i prosessen. Store mengder med data fra prosess-styr...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP214 Safebook

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mulighetsstudie konsortium blågrønn sirkulærøkonomi på Nordmøre

Nordmøre har lang tradisjon innen offshoresektoren og er et naturlig logistikk- og serviceknutepunkt i Midt-Norge. Nedgangen i offshoreindustrien slo hardt ut i regionen, men samtidig har man sett en voldsom oppgang innen den marine sektoren. Marinservice industri favner bredt i regionen, og vi h...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte «Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering».

Som omtalt i målsetningene går deltagelse på arrangementet «Horisont 2020: Samfunnsutfordringer, IKT og digitalisering» ut på å samle informasjon, knytte kontakter og hente informasjon både til videreutvikling av aPOINTs egne tjenesteområder og til gjennomføring og tilpasning av det pågående Smar...

Tildelt: kr 6 797

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimized and documented cooling of Atlantic Salomon in HeliX-tanks.

Stranda Prolog utvikler og leverer slaktelinjer til oppdrettsnæringen. En viktig del av produksjonslinjen i mange lakseslakterier er HeliX-skruetanken, hvor fisken blør ut, blir kjølt og lagret før videre prosessering. Systemet består av en lang sylinderformet tank, med en skrue som fyller tanken...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of concept vessel with deck equipment and quality preserving technology for industrial seaweed cultivation

Det er svært gode vekstbetingelser for tare langs norskekysten, det er utviklet kultiveringsmetoder for ulike tarearter og det er en økende interesse for å drive med taredyrking i Norge. Dyrket tare kan potensielt benyttes som erstatning for flere ulike landbaserte råvarer, eks. som fôr og fôrtil...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Styresystem for flerbruks arbeidskatamaran.

Prosjektet har som målsetting å utvikle et nytt styresystem for en arbeidskatamaran slik at den kan brukes hele året både til fiskeri og til andre arbeidsoppdrag for havbruksnæringen. I forprosjektet skal man etablere en operasjonsprofil og definere ulike krav et slikt system må oppfylle for å ku...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8996 Subsea detection of corrosion

Formålet med SEADEC (SubsEA DEtection of Corrosion) prosjektet er å utvikle et system for tilstandskontroll av undersjøiske rørledninger og marine stigerør. Systemet skal spesielt se på aldrende undersjøiske installasjoner og som har dermed er risikoutsatt for strukturelle feil. Prinsippet bak S...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9069 Steel Pipeline Inspection for Corrosion Evaluation under Thermal Insulation

Formålet med SPICE prosjektet er utviklingen av et system for overvåkning av rørledninger kledd med termisk isolering. Slike rørsystemer er vitale deler i infrastrukturen for flere industrisektorer og er en vesentlig del av prosessystemer. Et middels stort oljeraffineri består for eksempel av ov...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

Morgendagens sykehjem - når pasienten får bestemme - Rokilde sykehjem - DP051TT

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Breaking the waves: Konstruksjon og testing av et fullskala bølgekraftanlegg på Gran Canaria.

Formålet med dette prosjektet er å bygge og teste en prototype på et bølgekraftanlegg på Gran Canaria som på sikt forventes å levere en stabil eneergiproduksjon til en konkurransedyktig pris. Langlee har tidligere mottatt støtte fra Forskningsrådet: 50% s tøtte til et BIP-prosjekt med budsjett på...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Steel Pipeline Inspection for Corrosion Evaluation under Thermal Insulation

It is estimated that there are more than 2 million km of overland pipelines globally and it is further estimated that up to 30% of those are within the European borders or are in the states that supply important resources to the European Union. These corr osion defects are often hidden under laye...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Subsea Detection of Corrosion

The principle of operation is based on the fact that modern pipe in pipe oil transport systems, with alternating concentric layers of pipes, insulation and armour are, in electronic terms, co-axial conductors capable of carrying high-frequency electromagn eti signals. The SEADEC apparatus inject...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Innovative device for Corrosion Detection under Thermal Insulation by Eis Tdr Transient Electric Field Emission

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Innovative Non-Destructive Corrosion Under Paint Integrated Detection System

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Spesialfartøy for undervannsoperasjoner i havbruk

Gjennom det MAROFF/industrifinansierte prosjektet "Servicefartøy 2010" har en fått mange innspill og synspunkter i forhold til den videre utviklingen av havbruksnæringen generelt og havbruksfartøy spesielt. Større oppdrettskonstruksjoner og mer avanserte operasjoner har økt behovet for å kunne "...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utnyttelse av longitudinell bølgeenergi til kraftproduksjon

Bølgekraft er et tilnærmet uutnyttet område med et totalt teoretisk energipotensial som overstiger dagens forbruk. Bare i Europa forventer man et marked på bølgekraft som overstiger 5 milliarder euro over de neste 7 årene. Dette prosjektet har som formål å oppnå en kraftig effektivitetsøkning fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Møre og Romsdal

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35296 Lyskniven

...

Tildelt: kr 59 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer m...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Ukjent Fylke og 2 andre

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of innovative and cost effective water treatment technology with ozonation and biofiltration/sandfiltration

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Produktivitets Konferansen 2006

Arrangementet Produktivitets Konferansen 2006 skal være en møteplass hvor oppdrettere og forskere kommer sammen om et felles tema som er produktivitet i akvakultur-næringen. Konferansen arrangeres 31.10-01.11.2006 og foredragsholdere hovedsaklig fra produ senter og forskningsinstitusjoner skal ta...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Møre og Romsdal og 2 andre

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Advanced Treatment of Water Intended for Human Consumption

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Møre og Romsdal

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Partnersøk for utvikling av ny teknologi for støpehjul.

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fra sjø til sløyemaskin

...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Møre og Romsdal