0 antall prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Russian Hybrid Intelligence State

Hvordan former etterretning russisk innenrikspolitikk og utenriks- og sikkerhetspolitikk? Dagens Russland karakteriseres ofte som en «KGB-stat». Nåværende og tidligere etterretningsoffiserer, inkludert president Putin, dominerer i økende grad politikk og økonomi, og bringer med seg kultur, verden...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FramSki - The future of high-performance responsible skiing

Langrenn er viktig for nordmenn både som underholdning og som treningsform. Nytt utstyr med bedre ytelse er viktig for forbrukere, og noe av det som gjør at varemerker som Swix og Madshus står såpass sterkt. FramSki skal utvikle teknologi for langrennsski på tre nivåer: skikonstruksjon (makro), s...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

A comparative analysis of Chinese and Russian espionage and cyber operations

Etterretning- og sikkerhetstjenester opererer vanligvis ikke uavhengig av politiske føringer. I stedet er de som regel godt integrert i utviklingen og implementeringen av politiske målsetninger. Dette argumentet er således gjeldende for de to statene denne forskningen vil fokusere på, Russland og...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Construction and installation of large floating bridges

Statens vegvesen har som mål å bygge kunnskap og kompetanse innen bygging av svært store flytende konstruksjoner under utfordrende miljøforhold på vestkysten av Norge. Dette prosjektet er rettet mot å forstå og dokumentere hvordan en stor flytende struktur kan bygges trygt og kostnadseffektivt ve...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Geopolitics, Security and Military Power in the Arctic

The research exchange will facilitate activities that will improve knowledge production on the role of Military Power in the Arctic. In time of this application, a research cooperation between the NDUC and the MCU has already started. The cooperation aims at producing new peer-review articles, bo...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Contested Ukraine: Military Patrotism, Russian Influence and Implications for European Security

Siden 2014 har Ukrainas uavhengighet blitt utfordret både av Russland og opprørsstyrker, på Krym og i regionen kjent som Donbas. I prosjektet «Contested Ukraine» viser vi at denne utfordringen ikke kun er militær. Det er en pågående kamp for befolkningens politiske holdninger og følelse av tilhør...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Strategic Cyber Defence: Shaping the Operational Environment

Cybersikkerhet har utviklet seg fra å være en teknisk disiplin til å bli et sikkerhetspolitisk anliggende. En konsekvens av dette er at stater ser et behov for å utforske hvordan de kan forsvare sine interesser og ivareta nasjonal suverenitet i det digitale domenet. Det er i dag en økende konsens...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Si vis pacem, para bellum Motstandskraft i en nettverksverden

Cyberangrep har utviklet seg til å bli en stadig større utfordring for samfunnet. Påvirkning, sabotasje, tyveri og spionasje kan true samfunnssikkerheten og sette kritiske strukturer ut av spill. For Forsvaret er ikke informasjonssikkerhet et nytt fenomen. Allikevel utfordrer inntoget av Interne...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner og tilhørende beslutningsprosess ved vurderinger av skredfare mot veg. Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og bære med seg lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med til...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Reduserte livsløpskostnader for bruer – beslutningsstøtteverktøy for optimalisert vedlikehold av overflatebeskyttelse

Det overordnede målet med prosjektet har vært å forstå sammenhengen mellom beleggets levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden, for å kunne etablere kriterier for når og hvordan overflatevedlikehold skal iverksettes. Result...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norwegian Scientific Academy Summer School Svalbard 2021 - The Global Arctic – Reaching out to the Third Pole

The term “Global Arctic” is gaining currency in contemporary debates about how the Arctic and the rest of the world are interconnected. Academics use the term to show how what happens in the Arctic has global implications, as well as how events in other parts of the world impact the Arctic. Moder...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utmattingskapasiteten til lange hengebruer med brukasse enten i stål eller aluminium

Utmatting er definert som prosessen for initiering og vekst av sprekker gjennom en konstruksjonsdel som følge av gjentatte belastninger. Forekomsten av lokale utmattingsskader i stålbruer er en kjent problemstilling som i visse tilfeller har ført til konstruksjonssvikt. Derfor er det et stort be...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Characterisation and quantification of sulphide minerals in concrete aggregates; deterioration potential of different sulphide variants.

Målet med denne doktorgraden er å finne mer pålitelige analyseteknikker for kvantifisering og karakterisering av svært skadelige sulfidmineraler i (lokale) steinmaterialer brukt i betongproduksjon. Steinmaterialer fra naturlige grusforekomster som tradisjonelt har blitt brukt som betongtilslag i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hydraulisk effekt av gjentetting og traktformede innløp for sirkulære stikkrenner og kulverter

Gjentetting av kulverter fører til redusert kapasitet, oversvømmelse, avledning av vann og erosjon i området rundt kulverten. Dagens dimensjoneringsmetoder mangler metoder for å ta hensyn til mange typer gjentetting. Siden 1950-tallet har det vært kjent at man under passende strømningsforhold kan...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioDry- Teknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.

Målet med prosjektet er å utvikle, teste og demonstrere nye tekniske løsninger for robotisert tørking av prosessutstyr i lakse- og kjøttindustrien. Disse industriene kan ha utfordringer med dannelse av biofilm og vekst av bakterier, spesielt den patogene bakterien Listeria monocytogenes, på utsty...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tolkning av geotekniske feltundersøkelser ved bruk av maskinlæring

Geoteknikk omhandler hvordan jord og stein kan brukes som byggeteknisk materiale. Kunnskap om grunnens mekaniske egenskaper danner grunnlaget for forebygging mot jordskred samt prosjektering av fundamentering av alle typer konstruksjoner. For å kartlegge stedlige grunnforhold i enkeltprosjekt utf...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects

I Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39 ble et flytebrukonsept nylig vurdert som det beste konseptet for å krysse Bjørnafjorden. Flytebrukonseptet består av en 5km lang stålkasse som ligger på flere flytende pongtonger og er dermed utsatt for permanente laster, naturlaster (herunder vind, bølge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eiendomsforhold og registrering av grenser

I avhandlingen er eldre lovverk og praksis for håndtering av gater og veger som offentlig grunn («ikke-eiendom») satt i sammenheng med problemer knyttet til informasjonen om vegeierforhold og -grenser i dagens matrikkelsystem. Matrikkelinformasjonen brukes av mange som ikke er klar over at system...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Regnbed langs veg og gate Jord, planter og plantedesign

Målet med prosjektet er å finne hvilke jordblandinger, plantearter og plantedesign som er best egnet til bruk i regnbed langs veg og gate i Norge. Klimaendringer gjør at vi stadig oftere får mye regn på kort tid. Samtidig gjør fortetting i byer at det gradvis blir færre grønne arealer der van...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Automatisert laser- og laser-hybrid sveising av stålkonstruksjoner

Dagens metodikk for produksjon av stålbruer med tradisjonell lysbuesveising innbefatter mye manuelt arbeid og er også krevende og kostbart å kontrollere. Selve sveiseprosessen er i seg selv svært energikrevende. Med bruk av dagens teknologi er det vanskelig for lokalt næringsliv å være konkurrans...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fra nanoteknologi til bedre glid

Skisport, og særlig langrenn, regnes for å være Norges nasjonalidrett, og nordmenn identifiserer seg sterkt med denne idretten. Vi hører stadig toppidrettsutøvere uttale seg om gode eller dårlige ski etter fullførte renn, noe som betyr at de opplevde lite eller mye friksjon mellom ski og snø. God...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions

SALCUL er et flerfaglig prosjekt som har tatt utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsenvassdraget/Namsenfjorden og Deatnu-Tanavassdraget/Deanuvuotna-Tanafjorden, to av Norges mest produktive laksevassdrag og deres tilhørende fjorder. Ved å undersøke ulike kulturhistorier, praksiser, verdier og ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russias Politicized Economy, Elite Dynamics and the Domestic-Foreign Policy Nexus

Ved å innlede en fullskalainvasjon av Ukraina har Russlands president Vladimir Putin forandret russisk politikk og samfunn på dramatisk vis. Økonomien, maktrelasjonene mellom hjemlige eliter, landets forhold til andre land, forholdet mellom regimet og befolkningen, og viktigst av alt: forholdet m...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Dette prosjektet omhandler samordning i offentlig sektor, og spesielt statsforvalterens samordningsrolle. Politiske vedtak og tiltak utformes gjennom nettverk av offentlige institusjoner, og målet er likeverdig og god tjenesteproduksjon. I dette systemet er statsforvalteren i det enkelte fylke gi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Østlandsforskning

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-ramme for 2018 for Østlandsforskning

I 2017 ble betydelig ressurser styrt i retning av profilerings- og nettverksarbeid, og instituttet aktive deltakelse i organisasjoner hvis formål er lobbyerings, nettverks- og konsortiebygging rettet mot EU's forskningsprogrammer. Med den utviklingsjobben som er gjort i 2017, er kompetansen i EU...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Girl Tech Fest Lillehammer

Lillehammer bibliotek arrangerer Girl Tech Fest 11.oktober 2017 i samarbeid med Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Oppland fylkesbibliotek, Vitensenteret Innlandet, NORSIS, NTNU Gjøvik, Ikomm AS og Cyberforsvaret Jørstadmoen. Girl Tech Fest er for jenter på 4.trinn. Arrangementet består av en ...

Tildelt: kr 42 567

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammenhenger mellom stedfestet informasjon i vegdatabaser (NVDB), ITS og BIM

Prosjektet har studerer modellering av stedfestet informasjon relatert til vegnett i de tre applikasjonsdomenene GIS, ITS og BIM. - Offentlige vegmyndigheter forvalter informasjon om vegnettet i databaser basert på GIS (Geografisk Informasjonssystemer). Nasjonal vegdatabank (NVDB) er den sentral...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet