0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horizon CBE IA-05 2024 Bioaromatics from lignin

The project is a continuation and scale up of the RCN funded project 321427 Lignin to bioaromatics. Two technologies for depolymerisation of lignins (lignosufonates, kraft lignins, hydrolysis lignins) are ready for scale up. Borregaard plan to invest in a new demo plant for production of aromati...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Østfold

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

The Norwegian WHO Labour Care Guide trial: a stepped wedge multicentre cluster randomised trial for safety and wellbeing in labour

Det er om lag 55 000 kvinner som føder barn hvert år i Norge, og i dag benyttes en retningslinje for overvåking i fødsel og vurdering av fremgang i alle fødsler som er basert på forskning fra 1950 tallet. I 2020 presenterte WHO (Verdens helseorganisasjon) en ny retningslinje for å vurdere og over...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Østfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES BrighT FLAG

Borregaard has developed a unique and green chemistry platform (Bright) for the production of lignin-based biopolymers. These products can replace oil-based poly carboxylate polymers in markets where sustainable alternatives currently do not exist, such as detergents, pesticides and water treatme...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Østfold

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Familieforskere – gøy med funn og registrering i fjæra

Med dette prosjektet ønsket vi å engasjere familier til å registrere det de finner når de er i og ved havet, for å øke kunnskapen om det marine miljøet og bevisstheten rundt utfordringene dette står overfor. Et mål var også å øke merbruken av Havforskningsinstituttets registreringsverktøy "Dugnad...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Østfold

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Wood Extracts & MFC in sustainable Agriculture (WEMSA)

Borregaard see a potential to develop new applications for our bio-based nano cellulose in sustainable agriculture and also to further develop some of the successful results from our BACS project (RCN 295501) which was finalized summer 2022 and the ongoing L2BA (RCN 321427). So far we are working...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Reading instructions for children with intellectual disabilities who use augmentative and alternative communication

En av hovedårsakene til at elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser ikke får mulighet til å delta i leseopplæring eller tilegne seg leseferdigheter er ofte mangel på evidensbaserte leseprogram som er tilpasset deres behov. De fleste leseprogrammer er utviklet for barn som kan benytte sitt ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Østfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av integrerte tannhelsetjenester for personer utsatt for overgrep, tortur og som har odontofobi gjennom tverrfaglig samhandling

Den orale helsa i Norge har bedret seg de siste 40 årene, men det er fortsatt grupper av befolkningen som har store tannhelseutfordringer. De mest sårbare i samfunnet vårt, deriblant personer som er utsatt for overgrep, tortur og personer med odontofobi er blant de mest utsatte siden unngåelsesad...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PentaHelix - bedre klimaplaner

Kommunale klimaplaner er grunnsteinen i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Alle kommuner og fylkeskommuner er pålagt å planlegge for hvordan de skal redusere klimagassutslipp, energieffektivisere, bidra til økt produksjon av fornybar energi, og tilpasse seg et klima i endring. Men kvaliteten ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Østfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

OrChid -Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse -Focusing on the clinical forensic dental examinations

FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at hvert barn har rett til utdannelse, lek, helse og til beskyttelse mot vold og utnyttelse. Til tross for dette løftet har vold og overgrep mot barn blitt et stort folkehelse- og velferdsproblem i høyinntektsland. Effekten av vold og overgrep på den ora...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignin to BioAromatics

Skal vi nå klimamålene må vi også erstatte fossil plast og kjemikalier med biobaserte produkter. En stor andel av dagens mer verdifulle plast og kjemikalieproduktene inneholder aromatiske strukturer, dvs de har en stor andel av strukturer som inneholder benzen-ringer som består av svært stabile ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Østfold

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Forregion Viken

Formålet med Forregion Viken er å øke verdiskaping og sysselsetting ved å mobilisere næringsliv i hele Viken til å vurdere, og eventuelt ta i bruk forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Hovedaktiviteten i prosjektet har vært kompetansemegling ? utført av kompetansemeglere med og uten ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

XyloBond: Multi-functional binding additives from wood

Målet med Xylobond er å utvikle en rekke nye bærekraftige bindingsadditiver med høy ytelse som er spesialtilpasset spesifikke industrielle applikasjoner. Dette innebærer forskning på nye kjemiske ruter for å omdanne lignin råvaren produsert i Borregaards bioraffineri, inkludert lignin volum som i...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TERRITORIAL AND REGIONAL DEMONSTRATIONS OF SYSTEMIC SOLUTIONS OF KEY VALUE CHAINS AND THEIR REPLICATION TO DEPLOY CIRCULAR ECONOMY

The TREASoURcE project will innovatively utilize currently unused plastic, batteries and biobased side and waste streams by deploying systemic circular economy (CE) solutions. The systemic CE solutions will integrate the two main elements of the TREASoURcE project: stakeholder engagement pilots (...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Synergies in energy through technology, instruments and cooperation

The overall objective of Synetic is to deliver higher quality and consistency energy efficiency measures implemented through enhanced coordination of different metropolitan administrative levels. Moreover, it will contribute to the development of energy transistion 2030 or beyond roadmaps and str...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiBan - Lignin-Based Performance Chemicals

Voksende befolkning og fortsettende industrialisering øker belastningen på akvatiske økosystemer. I tillegg til å være nødvendig for liv, er vann viktig i mange bransjer. Noen sektorer som krever enorme mengder, for eksempel landbruk, ressursutvinning og sanitæranlegg. Disse vannintensive industr...

Tildelt: kr 19,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Østfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miniaturised Optical ROad Sensor

Prosjektet nådde målet om å utvikle det sentrale MEMS-filteret med nye innovasjoner i nyutviklede speilbelegget som øker sensitiviteten til sensoren betraktelig. Det ble bygget et sensorsystem som ga vellykket klassifisering av is, våt og tørre overflater under kontrollerte forhold, men på grunn ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilpasset undervisning i tverrfaglig programmeringsundervisning ved bruk av skaperverkstedmetodikk

En del av bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for programmeringsdidaktikk rettet mot elever i primær- og sekundærutdannelse i forbindelse med innføringen av programmering i flere skolefag fra høsten 2020. Samtidig søkes det å legge til rette for dybdelæring gjennom tverrfaglig utforskning ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Ny teknologi gjøres tilgjengelig for norskproduserte applikasjoner og markeder.

AgChem: Å komme inn i det norske agrokjemiske markedet er svært krevende. Forsøk på å tilby prøver for testing har hatt begrenset suksess. Ellers er det ganske stor interesse utenfor Norge. Vi håper den økende internasjonale interessen vil ha innflytelse på hjemmemarkedet. Potensialet er stort n...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Demonstration of High-yield Catalytic lignin breakdown into valuable compounds for specific market applications

This is a demo project. We will investigate 3 different technologies for depolymerisation of lignosulfonates from wood in water; 1. hydrogenation depolymerisation in water in flow reactors with Ni/C catalysts 2. oxidative sub critical aquous depolymersiation of lignosulfonates 3. electrochemica...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Virtual reality and Project management in the development of less complex commercial buildings

The majority of construction projects of commercial buildings are facing major challenges in the construction process, and are characterized by errors, delays, cost overruns and conflicts. Research done on building projects by RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) and SINTEF indicate that much of...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bio-active compounds from spruce

Prosjektet BioActive Compounds fra Spruce - BACS har utviklet prosesser for utvinning av bioaktive stoffer gjennom prosessering av gran, og applikasjoner for slike produkter innen landbruk, dyrefôr, hygieneprodukter og kosmetikk. Bærekraften til produktene har vært i fokus, og livssyklusanalyser ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES SUPROV

Prosjektets mål er å produsere bio-kjemikalier fra sidestrømmer i cellulose og papir industrien og bioraffinerier. Dette skal øke verdiskapningen, bidra til sirkulær økonomi og kaskade bruk av biomasse ressursene. De to hoved-råstoffene som er i fokus i dette prosjektet er i) avkapp fra...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Østfold

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering

Søknad om støtte til åpen publisering

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

WOCA - Wood Based Carbon Electrodes

Den metallurgiske industrien forbruker store volumer karbonelektroder i produksjonen av f. eks. aluminium, stål og ferro-legeringer. I dag består disse elektrodene av 75-85% kull/koks og 15-25/ kulltjærebek. Kulltjærebeken, som brukes som bindemiddel i elektrodene, inneholder betydelige mengder p...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ligno2G: 2nd Generation Performance Chemicals from Lignin

Polymerer er allsidige makromolekyler og kan brukes som funksjonelle tilsetningsstoffer i et bredt spekter av applikasjoner der de spiller viktige roller som blant annet bindemidler, dispergeringsmidler, komplekseringsmidler og lignende. I tekniske applikasjoner med høy verdi, som innen batterier...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Østfold

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INNOVATIVE ØSTFOLD - Mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Innovative Østfold er et tilbud til bedrifter i fylket som ønsker å ta i bruk forskning og utvikling i sitt omstillings- eller innovasjonsarbeid. Innovative Østfold har en gruppe personer som kalles kompetansemeglere til rådighet for bedriftene. I perioden 2017-2019 har disse hatt sitt virke med ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PentaHelix

Alle norske kommuner er pålagt å jobbe med klima- og energiplanlegging. I resten av Europa blir kommunene sterkt oppfordret til å utvikle energiplaner (SEAP - Sustainable Energy Action Plan). Både i Norge og resten av Europa varierer det hvor godt gjennomtenkte og forankrete disse planene er, og ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VASP - Value Added Sugar Plattform

Under denne siste perioden har vi fortsatt undersøkelsen av hvordan vi nøyaktig kan overvåke og kontrollere hydrolyseprosessen ved hjelp av forskjellige sensorer og analyseteknikker. Vi har også avsluttet den siste Biorefinery Demo kampanjen som vi har utført sammen med våre akademiske samarbeids...

Tildelt: kr 19,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Østfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES BIOFOREVER 2015

The BIOFOREVER project for which we aim to apply for funding under H2020, is a demo project where leading industries in europe collaborate to convert lignocellulosic biomass (spruce and a new species of polar) to bio-chemicals. The partners are DSM Suez Environnement SA Phytowelt GreenTechnol...

Tildelt: kr 76 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Østfold