0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Sensor system for PM measurements in the Norwegian recycling industry

Et system for måling av finpartikkel støv i kategoriene PM2.5, PM10 og PM100 (Partikler med aerodynamisk diameter under 2.5, 10 og 100 um henholdsvis) har blitt utviklet og nå blitt grundig testet innenfor resirkuleringsbransjen. Systemet ble bevist å kunne måle de relevante støvnivåene og gi nyt...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Norse Impact: Teknologi for treffsikre tjenester innen psykisk helse heime hos pasienten

Treffsikre psykiske helsetenester og rusbehandling på spesialistnivå og i kommunen er avgjerande for berekraft. Framover vil vi sjå kapasitetsutfordringar innanfor ein helsesektor med avgrensa ressursar. Størsteparten av tida eit menneske er i behandling i spesialisthelsetenesta eller mottek hjel...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ny effektiv og bærekraftig teknologi for mekanisk rensing av avløpsvatn

I forprosjektet skal vi legge grunnlaget eit større innovasjonsprosjekt for utvikling og testing av ulike prosesskonspt. I forprosjektet skal derfor følgjande aktivitetar gjennomførast: Dialog-/innspelsmøter med aktuelle FoU-partnarar og andre relevante samarbeidspartnarar. Presentasjon av tekn...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestland

Ukjent-Ukjent

Helseinnovasjonskonferansen 2023 - for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

-

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatiserte prosesser innen regnskap, revisjon og finans. Håndtering av Big data

En viktig oppgave vil være å bryte problemet kvalitetsanalyse ned i delproblemer og relaterte disse delproblemene til forskningslitteraturen. Relevante fagområder for dette arbeidet er kunstig intelligens, spesielt maskinlæring, samt spesifikasjon og analyse, samt domenespesifikke språk. Vider...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Helseinnovasjonskonferansen 2022 i Førde - tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

Den demografiske utviklinga gjer at dei offentlege helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Gjennom Helseinnovasjonskonferansen følgjer vi opp signala frå regjeringa om satsing på meir innovasjon for å løyse utfordringar i helsesektoren, jamfør Helsenæringsmeld...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

Over 240 millioner kirurgiske inngrep foregår verden over hvert år. Det er et vedvarende problem at ca. 30% av pasientene opplever alvorlig eller ekstrem smerte i forbindelse med inngrep. Dårlig behandlede akutte smerter gir økt risiko for komplikasjoner som infeksjoner og hjerteinfarkt, sein reh...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Dronar for effektivisering av helsenorge

Dagens logistikkløysingar for frakt av biologisk materiale til sjukehusa er ikkje tilfredsstillande, då dei manglar standardisering. Prøvar blir frakta i dels ukontrollerte former, og leveringstida vert påverka av trafikk, vêrforhold og geografiske avstandar. Dronar har i mindre grad blitt bruk...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde - fremming av tverrsektorielt samarbeid, verdiskaping og innovasjon.

Den demografiske utviklinga i distrikta gjer at helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Helsesektoren er avhengig av å ta i bruk teknologiske løysingar for særleg å kompensere for fråflytting, store avstandar og ein aldrande folkesetnad. Både nasjonale og regi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VErdiskapande Kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord

Med utgangspunkt i kulturopplevingar arbeider prosjektet med å auke verdiskapinga knytt til besøkande i Sunnfjord ved å kople saman kultur, reiseliv og handelsnæringa. Målsettinga er å innovere slik at ein samla sett får fleire besøkande, lengre opphald og høgare inntjening per besøkande. Gjennom...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av utgifter knytta til Open Access

Gjeld STIM-OA

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

ENERGIMARKED 2.0

Energisystemet i Norge møter flere utfordringer, blant annet gjennom økt elektrifisering, endret forbruksmønster og introduksjon av fornybar (ikke regulerbar) strømproduksjon. Forbrukersiden kan bidra til å forsterke disse utfordringene. For eksempel vil flere elbiler gi økt belastning i strømnet...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems

Prosjektet «Norse Feedback - building bridges between psyche and soma through personalized dynamic mental health systems” har vorte gjennomført i perioden 2017-2023. Hovudansvarleg for prosjektet har vore Helse Førde, og viktige samarbeidspartar har vore industripartnaren Norse Feedback AS, klini...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

A novel approach to reduce the ANFs and increase the nutritional value of Soybean meal in Atlantic salmon (Salmo salar) diets

Tilsetning av enzymer er vanlig i fôr til en-mage dyr og brukes i standard fôr til fjærfe og gris. Enzymtilsetning i disse diettene har vist økt næringsopptak og ytelse. Enzym tilsetting i fôr til laks har ikke blitt testet i samme grad som til andre husdyr og blir derfor ikke brukt i for til lak...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

One click cabin furnishing

Prosjektet vil bli todelt: 1. Utvikling av en helt ny modulær møbelserie for skip og olje rigger etc. 2. Utvikling av et helt nytt IKT-system. Hensikten med å utvikle en helt ny møbel serie er: a) Gjøre produksjon av møbler helt mod ulær b) Redusere antall komponenter ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland