0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold HF

Vi søker herved om tilskudd for å dekke 50% av artikkelavgiftene på vitenskapelige artikler som ble publisert åpent i 2021 ved Sykehuset i Vestfold.

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

The Child`s Right to Family Life and Stability in Foster Care

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har gjentatte ganger dømt Norge for brudd på retten til familieliv for barn i fosterhjem. I dommene fra EMD har Norge blitt kritisert for å ikke balansere hensynet til barnets beste med retten til familieliv. Stabilitet, det vil si, barnets tilgang...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Vindskip® a new type of Wind Powered ship

With its disruptive award-winning design Vindskip® communicates fuel efficiency and sustainability. While international shipping has been running on heavy fuel oil for many decades, causing ocean acidification, acid rain and other negative environmental impacts. Exhaust gases from ships are also ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SynoProtein - Feed Ingredient Production via Pyrolysis of Sawmill By-Products and Syngas Fermentation

1) Scope and concept development of the project to vertically integrate the value chain from sawmill by-products to fish and animal feed. 2) Feasibility study of the overall innovative process including pyrolysis, syngas conditioning, syngas fermentation, and single cell protein fermentation. 3...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Et samarbeid om økt skoleinkludering med utgangspunkt i det intensive kunnskapsbaserte hjelpetiltaket Skolelos i kommunalt barnevern

Bufdir Skolelos er et hjelpetiltak i kommunalt barnevern rettet mot ungdom i alderen 12-18 år som bor hjemme og som har behov for støtte til å mestre skolehverdagen. For å få kunnskap om hvordan tiltaket fungerer i praksis, og om tilhørende verktøy og opplæringsplattform er formålstjenlige, ble d...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan kunstig intelligens og lærende kontroller forbedre helserefusjonsordningen?

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører o...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold og Telemark

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IPN2022_RotoReformer. Compact, rotating reformer converting natural gas and water to hydrogen and liquid CO2

Den nye RotoReformeren som omdanner naturgass og vann til hydrogen og flytende CO2 Kombinert hydrogenproduksjon og CO2-fangst kan bli en viktig klimavennlig løsning. Utvikling av kostnadseffektive løsninger er helt nødvendig for å få til dette. Dette prosjektet utvikler en ny type kjemisk reakt...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115324 DolPOD - Efficient, sustainable and bioinspired electric marine propulsion system

Hovedmålet vårt er å utnytte Dolprops banebrytende teknologi for å øke ytelsen hos SeaDrive's elektriske pod. Disse podene er blant de mest effektive og miljøvennlige på markedet for maritim fremdrift. Likevel er de avhengige av tradisjonell propellteknologi. Når propeller spinner, lages det små ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Vi søker herved om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020 ved Sykehuset i Vestfold HF.

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Traceability Across Environments for Persistent Pollutants to Deploy Sustainable Technological Solutions (STSs) and Ensure Food Safety

The project GREEN TRACK develops Sustainable Technological Solutions for the remediation of contaminated sites affected by mobile persistent chemicals: metals and metalloids, PFAS, organics. We will consider sites with contaminated soil and/or water posing hazards for environment and human health...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Det nye totalforsvaret –organisering av samfunnets sikkerhets- og beredskapsressurser i møte med nye utfordringer

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen. Under den kalde krigen var totalforsvarskonseptet selve bærebjelken i det militære forsvaret av landet. Ved å trekke på samfunnets sivile ressurser, sto et lite land som Norge bedre rustet til å møte en ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Risk assessment and effective management of adolescents with serious behavior problems: Adapting RNR principles in residential treatment.

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om institusjonsungdom med alvorlige atferdsvansker og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom å tilpasse behandlingsmodellen for ungdomsgruppen. Alvorlige atferdsvansker hos ungdom defineres ut ifra barnevernloven hovedsaklig som alvorlig eller gjentat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES2021 for SynolysCarbon EIC Application

WAI Environmental Solutions has developed SynolysCarbon, a seamless add-on process equipment for new or existing anaerobic digestion plants that increases the biogas production by 100%, while also producing tar and biochar as valuable products. Our solution is a process technology that combines b...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig ca. 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. Helfo yter også veiledning og serv...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF.

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Commercial development of the Synolys technology on biogas plant upgrading and biochar production

Biogas is produced in anaerobic digester (AD) where microorganisms convert organic materials to methane and carbon dioxide. Biogas from waste is renewable energy and can significantly contribute to greenhouse gas (GHG) emission reduction. Compressed biomethane (CBM) and liquified biomethane (LBM)...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Use of microbially functionalized biochars to accelerate bioremediation of contaminated soils

Microbiochar addresses the microbiological decontamination of soils contaminated with heavy metals (focusing especially on Pb, Cu and Cd) and organics (polyaromatic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCBs) and phthalic acid esters) as well as complex mixtures of several of these conta...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terap...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ELEGANT (Next-generation 100%-electric pod drivetrain system for highly energy-efficient and intelligent boating)

The overall vision of the ELEGANT Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel electric pod drive propulsion package. Today slower going boat users have high costs and high maintenance issues. Furthermore, there is high cost on the environment, due to greenhouse gas emis...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Risk factors of dementia in a life-course perspective. Measures to overcome barriers to modification of health behaviour.

De siste årene har det vært økende interesse for hvordan livsstil gjennom hele livet påvirker risikoen for å få demens. Det er påvist sammenheng mellom livsstil og risiko for demens, men det er uklart om påvirkningen er sterkest tidlig, midt eller sent livet. Selv om det er en sammenheng mellom f...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Når og hvordan kan barnevernet samarbeide med foreldre som utøver vold?

Forskningen handler om å utforske praksiser i barnevernet som ivaretar beskyttelse av barn mot vold, og samtidig muliggjør samarbeid med foreldrene. Til tross for omfattende utvikling av kunnskapsbaserte metoder i barnevernet blir det stadig påpekt at praksis er mangelfull. Et tydelig signal er...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for EIC Accelerator: Energy-efficient and scalable drying technology to turn wet waste into value

Waister was established in 2012 with a mission to develop and commercialize novel technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. Waister's drying units are compact and highly efficient in terms of extracting liquid from all types of wet waste. Technology prin...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering 2018

Sykehuset i Vestfold er et helseforetak med lovpålagte oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid. Vi har høy forskningsaktivitet og ønsker at forskningen skal komme pasientene våre til gode, samt være tilgjengelig for alle. Publiseringsutgifter er for mange forskere ved Sykehuset i Vestfold en...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Equator X – Optimized Long Range Amphibious Electric Aircraft

Within 10 years most people should have access to efficient, cost effective and sustainable point-to-point transportation. Equator will be a key provider of aircraft and services to cater to the upcoming green mobility networks. Norway has as one of the first nations pledged to have sustainable ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En evaluering av opplæringsprogrammet for økt trygghet og sikkerhet for barn/ungdom og ansatte i barneverninstitusjoner.

Det bor ca 600 barn/ungdom på statlige barnevernsinstitusjoner. Ca 3900 ansatte har ansvaret for å sikre at de får forsvarlig omsorg. Å skape gode oppvekstvilkår for barn/ungdom er ett viktig ansvarsområde for Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat). I tillegg er det et mål å skape helsefremmen...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project establishment for EU Accelerator grant (SME instrument, phase 2) for an advanced wastewater treatment system development

The main project behind this application is to bring Biowater Technology's innovative product Hybrid Vertical Anaerobic Biofilm (HyVAB) to the European and global markets. Biowater Technology will apply for a European Innovation Council (EIC), Accelerator grant (SME instrument, phase 2) before th...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesti...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12808 - ADNSpine A revolutionary new Industry 4.0 digital spinal brace service

Skoliose (skjev rygg), er en lidelse som påvirker 1,6 millioner barn i Europa. Behandling for milde og moderate tilfeller er i hovedsak støtte med ortoser. Alvorlige tilfeller trenger kirurgi. Produksjon av ortoser på tradisjonelt vis, foregår ved gipsavstøpninger, noe som gjør det nødvendig at ...

Tildelt: kr 83 145

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES for H2020 SME-1 Feasibility study - from wet waste to pure energy

Waister is developing drying technology to transform wet waste into reusable products - from wet waste to value. The dryers are based on an innovative combination of mechanical fluidization and leading-edge superheated steam (SHS), creating compact and highly efficient units to efficiently extrac...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold og Telemark