0 prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringsstøtte. Høgskulen i Volda 2020.

Søknad om støtte til åpen publisering.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Møre og Romsdal

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence

Avvergeplikt i møte med partnervold Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partne...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Møre og Romsdal

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Global Sustainability: Science and Religion in Dialogue

The conference "Global Sustainability: Science and Religion in Dialogue" (ECSTXIX) takes place in Ålesund, Norway in May 2022. ECSTXIX brings science, humanities, social science, ethics and theology into interdisciplinary dialogue about questions of sustainability and about how religions, being a...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Deltaking i Horisont Europa – strategi og handling for Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har ambisjonar om å delta i Horizon Europe. For å lykkast med dette vil vi utarbeide ein strategi og handlingsplan for deltakinga. Vidare vil vi bygge kompetanse i fagmiljøa når det gjeld søknadsskriving og i forskingsadministrasjonen når det gjeld kvalitetssikring av søknader. ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinneløftet

Den årlege tilstandsrapporten for høgare utdanning og nyare forsking viser at det framleis er meir sannsynleg at mannlege enn kvinnelege førsteamanuensar vert professorar. Kjønnsbalanse i akademia er viktig utifrå perspektiv som prinsipp om likestilling, demokratiske ideal, nasjonale mål, forskin...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion

Brunvoll kontraroterende propell (CRP) i aksellinje, for skipsframdrift. Hensikten med prosjektet er å utvikle en serie med kontraroterende propellsystem for aksellinje. Herunder omfatter det å utvikle kompetanse innen de sentrale fagområder, som er: hydrodynamikk, mekanisk/hydraulisk design o...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringstøtte. Høgskulen i Volda 2019.

Søknad om støtte til åpen publisering.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering.

Søknad om støtte til åpen publisering.

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA. Søknad fra Høgskulen i Volda.

STIM-OA.

Tildelt: kr 6 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand er eit forskingsprosjekt som undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Noreg i dag har mange klasserom stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift er eksplisi...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Women Writers in Past European Culture

Denne søknaden gjeld posisjoneringsmidlar i form av reisestøtte til deltaking i to planleggingsmøte for H2020 søknad. Som aktivt medlem i nettverket 'Women Writers in History' har eg fått ansvar for å legge til rette for og utforme skisse til ein ny prosjektsøknad. Nettverket var tidlegare ein EU...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Møre og Romsdal

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Nordic Regions of Culture: Intercultural links between Norway and Scotland in the Eighteenth Century Mobile researcher: Silke Reeploeg , UK

The history and culture of Scotland has been shaped by its relationships with other cultures across the North Sea - in particular with Norway. From a Shetland perspective, for example, an affinity with Norwegian culture has persisted throughout the 500 y ears since the islands' transfer from the...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The function of special education

Hovudspørsmålet prosjektet har arbeidd med er dette: Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? I prosjektet er det samla inn eit omfattande empirisk materiale. Det er nytta spørjeskjema til klassekontaktar, elevar og foreldre, elevane har fått faglege prøver i norsk og matemati...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Møre og Romsdal

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar attraktive for høgt utdanna arbeidskraft?

Marin og maritim næring i Møre og Romsdal blir i stadig større grad kunnskapsbasert og tilstrekkeleg tilgang på relevant kompetanse er ein av føresetnadane for innovasjon og vidare utvikling Samhandlingsprosjektet i VRI Møre og Romsdal for perioden 2011-2 013 fokuserar derfor framleis på samspele...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Møre og Romsdal

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den 14. norske medieforskerkonferansen, Ålesund 2010

Konferansen vil ha nyhetsinstitusjonen i endring som et tema. Med dette vil vi sette på dagsorden de store strukturelle endringene preger debattene i Europa når medieforskere møtes, fordi vi gjerne vil fokusere på et tema som er viktig for norsk mediefor skning, og som også ligger fagmiljøet til...

Tildelt: kr 31 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Møre og Romsdal

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Games - Design and Research Conference

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Møre og Romsdal

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Forskningsledelse i Nordvest. Pilot.

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Theory meets reality - implementation of regional innovation instruments

It has been argued that the innovation system approach is a representative picture of how an innovation-driven economy works, and several innovation policy instruments have been developed with this approach as a theoretical foundation. VRI (Program for re gional R&D and innovation) is such an ins...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiVolda

Høgskulen i Volda (HVO) sitt overordna motiv for å søkje infrastrukturmidlar innanfor ramma av FORNY Møre og FORNY Midt-Norge for 2009 er todelt. For det første ligg det i våre strategiske prioriteringar generelt og når det gjeld FoU spesielt at vi skal v ere ein viktig regional utviklingsaktør. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Høyr og sjå! Audiovisuell språkstimulering i barnehagen

Prosjektet vil undersøkje korleis tekstar og formidlinga av desse kan vere med på å gi impulsar til aktivitetar og opplevingar for barn i barnehage og tidleg skulealder. Ei forskargruppe vil med utgangspunkt i nye nynorsktekstar for barn prøve ut ulike me todiske tilnærmingar til stoffet. Eit sen...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Møre og Romsdal

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn

Prosjektet fokuserer på ei etablert førestilling: at det i perioden ca. 1660-1870 fanst ei enkelt kulturell todeling i det norske samfunnet - ein elitekultur (der embetsmannsgruppa dominerte) og ein folkekultur (der bondegruppa dominerte). Prosjektet vårt set spørsmålsteikn ved eit slikt essensi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2018

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Volda 2008

Dette er ein søknad om infrastrukturmidlar frå Høgskulen i Volda. HVO er med i det regionale samabeidet FORNY Møre, der søknad med prosjektskisse og oversikt over samarbeidspartnarar er sendt inn separat. Prosjektet FORNY HVO 2008 skal i første rekkje dr ive med grunnleggande tiltak for å etable...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg.

Full barnehagedekning er ikkje berre eit spørsmål om å tilby barnehageplass til alle som ønskjer det. Det handlar også om å sikre barnehagane tilgang på motivert og kvalifisert personell. Førskulelærarane er sentrale i denne samanhengen, men det er også a ssistentane, som er i fleirtal blant dei ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Møre og Romsdal

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34757 Automatisert feieanordning for boligpiper

...

Tildelt: kr 15 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Inspirasjonsseminar for kvinnlege forskarar og studentar for auka verdiskaping i Møre og Romsdal

Høgskulen i Volda tek sikte på å arrangere eit inspirasjonsseminar for kvinnlege forskarar og studentar for auka verdiskaping i vårt distrikt. Inspirasjon, ideutvikling og konkretisering av kommersialiserbar kunnskap og forsking, med mål å mobilisere kvin ner til å skape nye arbeidsplassar, vil s...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Nye arbeidsmodeller for innovasjonsfremmende samhandling i Møre og Romsdal

Møre og Romsdals VRI-satsing omfatter virkemidler som skal bidra til å øke det regionale næringslivets konkurranseevne. Parallelt pågår en rekke partnerskapssamarbeid mellom bedrifter, næringslivsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner med formål å vide reutvikle kompetansen i regionen og den e...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastukturmidler 2007 - Møreforsking

Møre-regionen har lang tradisjon innen fiskeri og havbruk og regionen er kjent for nyskaping og stor vilje til å stå på for å oppnå kommersiell suksess. I prosjektet vil en arbeide for at forskningsresultater og idéer som har sitt opphav i forskningsmiljø et i Møreforsking skal bli vurdert i forh...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring

Prosjektet studerer kvaliteten på opplæringa i grunnskulen, knytt til omgrepet tilpassa opplæring, aktualisert av Kunnskapsløftet, men med ei mykje lengre historie. Grunnlaget for prosjektet er analysar av forsking om tilpassa opplæring som syner at ein i kkje kan definere kva tilpassa opplæring ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Møre og Romsdal

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Journalistikk i endring: Ny teknologi, ny økonomi? Nytt samfunnsoppdrag?

Kva rolle spelar samfunnsoppdraget i dagens journalistikk? Vi vil undersøke dette ved å gå inn i produksjonsprosessane der nyhendeprodukta blir til. Desse prosessane skjer under påverknad av ei rekkje forhold, der dei viktigaste er av teknologisk, økonomi sk og politisk karakter. Prosjektet vil b...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Volda

Dette er ein søknad om infrastrukturmidlar frå Høgskulen i Volda. HVO er med i det regionale samabeidet FORNY Møre, der søknad med prosjektskisse og oversikt over samarbeidspartnarar er sendt inn separat. Prosjektet FORNY HVO 2007 skal i første rekkje dr ive med grunnleggande tiltak for å etable...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal