28 prosjekter

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse

Antallet pasienter med behov for dialyse i Norge har mer enn doblet seg de siste årene, og prognosen viser fortsatt vekst. I 2017 ga Helsedirektoratet et styringskrav om at 30 % av pasienter med dialysekrevende nyresvikt skal få tilbud om hjemmebehandling, noe som hittil ikke har vært mulig å inn...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Continuation and strengthening of the Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) - "NorCRIN 2"

NorCRIN2 er en videreføring av NorCRIN som ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble sterkt støttet av Helse og omsorgsdepartemenetet. Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org), den all-europeiske infrastrukturen som er laget for å gi ...

Tildelt: kr 50,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning cancer diagnostics from diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Dette prosjektet vil åpne for et nytt, ikke-invasivt virkemiddel for å vurdere kreft. Dagens tilstand for kreftdiagnose og behandlingsovervåking ved bruk av en MR-skanner krever injeksjon av et potensielt skadelig kontrastmiddel, mens kontrastfrie alternativer er for ineffektive og upresise for k...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Mange faktorer påvirker hvor syke vi blir av en infeksjon. Med CUT Covid-studien ønsker vi å finne ut av hvorfor noen blir svært syke av Covid-19 mens andre bare får milde symptomer. I framtiden kan denne kunnskapen bidra til å utvikle forebyggende tiltak og bedre pasientbehandling. Covid-19 ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2020-St.OLavs hospital

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horison Europe, med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horison Europe skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital har en strategisk mål om å øke sin innsats og bidrar til nasjonal måloppnåelse for Horison Europe. NorCRIN o...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål til å redusere ventetid, å forbedre kvaliteten for pasienten mens vi beherske kostnadene. Prosjektenes hoved innovasjon er til å bryte gjennom den silo organiserte sykehuset ved å introdusere et taktisk planleggingslag som muliggjør integrert planlegging og kontroll av omso...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital ønsker å øke sin innsats for å bidra til nasjonal måloppnåelse for Horisont 2020. St. Olav Hospital prioriterer delta...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse 2020. Formidling av fag og forskning innenfor landbruk og helse i Norden.

I Norge som i norden forøvrig, så er sysselsatte i landbruket en viktig yrkesgruppe. Deres innsats og kapasitet har innvirkning på nasjonal matproduksjon, og et fokus på deres fysisk og psykiske helse og arbeidsevne er derfor viktig. Forskning viser at denne yrkesgruppen har en rekke utfordringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedopp...

Tildelt: kr 45 860

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

NorCRIN was established in 2010 by the University Hospitals in Norway. The initiative was strongly supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and NorCRIN was outlined as a key element in the recent Norwegian Strategy for Health, Research and Innovation (HelseOmsorg21). The Mi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Investeringar og drift av helsetenester utgjer ein betydeleg del av det norske statsbudsjettet generelt, og av sjukehus og spesialisthelsetenester spesielt. Fram mot 2019 skal det investerast over 24 mrd. kroner i sjukehusbygg i Noreg. Det er høgt etterslep på statleg eigde helsebygg, og vi treng...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en hjerneskade som oppstår etter fødselen som følge av for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan redusere det vi kaller kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring, språk o...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utforske mulighetene for oppgradering og uttesting av vurderingsverktøyet CONTINUUM for brukere med rus- og avhengighetsproblematikk

Rusmisbruk og avhengighet er en komplisert lidelse med mange involverte faktorer som krever en omfattende vurdering for å kunne tilby den rette behandlingen. Uten en slik grundig gjennomgang av helsetjenestebehov risikerer man pasientene behandles feil eller ikke gir de nødvendige tjenestene som ...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improving health Care models of University hospitals on responsiveness, work environment and cost-effectiveness

The increased proportion of GDP spent on health in EU highlight the importance to have healthy working staff to obtain high-quality and cost effective health care. University hospitals are central for knowledge-based treatments, clinical trials and training and education of a country?s medical st...

Tildelt: kr 54 126

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aktiv overvåkning av kreft - behandling når det trengs

Vi ønsker å utvikle en tjenestemodell for aktiv overvåkning av lavrisiko kreft. Stadig flere får en vedvarende diagnose de må leve med. Sykdommen må følges opp av helsetjenestene, slik at man kan behandle sykdommen om/når dette blir nødvendig. Dette krever ny type samhandling mellom fastleger, sp...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Virksomhetsarkitektur: Kartet til fremtidens helse

Visjon er god og effektiv organisasjonsutvikling for neste generasjons helsesystem. Mål for innovasjonsprosjektet er å realisere en arkitekturpraksis som muliggjør arkitektur-basert virksomhetsplanlegging og mer effektiv tjenesteutvikling i helseforetakene i Midt-Norge. Effekter av innovasjonspro...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Proposal preparation for Implementing Restraint Minimisation

Coercive practices such as mechanical restraint, seclusion (detention in a locked room) and rapid tranquilisation are still widely used in mental health in-patient services around the world to manage crisis situations. Their implementation has a serious impact on psychological and physical wellbe...

Tildelt: kr 8 829

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Repurposing of Endoscopic Injection of Botulinum Toxin A for Obesity Treatment in Adolescents

According to the AMA and the WHO, obesity can be considered a chronic disease and also leads to the development of other chronic diseases including diabetes. Obesity in adolescents is often difficult to treat by diet, physical activity and behavioural therapy. Gastric bypass surgery is very effec...

Tildelt: kr 52 020

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble støttet av Helse og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble viktig i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Viser til vedlagte PDF-dokument.

Tildelt: kr 53,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

"A link between Neonatal Intensive Care and Child Psychology" Nordisk workshop, med tema forskning knyttet til tidlig intervensjon

Neonatal intensiv seksjon ved Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Sjukehus søker arrangementstøtte fra Forskningsrådets program for klinisk forskning til workshopen. Ved avdelingen arbeider vi for å etablere et nasjonalt undervisningssenter for NIDCAP(New born Individualized Developmental Care an...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

KLINISK-Klinisk forskning

Thalidomide versus Velcade in melphalan refractory multiple myeloma

Standard treatment of patients under the age of 65 with multiple myeloma is high dose melphalan followed by infusion of autologous blood stem cells (ASCT). Standard treatment of patients over the age of 65 is low dose melphalan and prednisolon. Most patie nts respond to this treatment, but patien...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Mohsen, Amr egyptisk spes 2007

...

Tildelt: kr 21 203

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Nada, Ahmed egyptisk spes 2007

...

Tildelt: kr 21 203

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Acar, Nuray tyrkisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ

HMN har gjennom flere år investert store beløp i digital røntgen og bredbåndskommunikasjon mellom ulike helseaktører innenfor regionen. Alle de åtte sykehusene i HMN har nå tatt i bruk et felles PACS/RIS-system bygd på en bredbåndsløsning. HMN ønsker nå å starte et prosjekt som skal utnytte e...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage