0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Viral resistance

Bruken av genomikk i lakseavl har forbedret produksjonsytelsen og sykdomsresistensen betydelig i løpet av det siste tiåret. Imidlertid har identifiseringen av kausale gener og polymorfismer som ligger til bak spesifikke fenotyper vært vanskelig fordi laksens genom er delvis tetraploid og kompleks...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Precision Breeding for Viral Resistance

Dette prosjektet skal se på hvordan vi kan drive enda mer effektiv avl for resistens mot virus i Atlantisk laks. Oppdrettsnæringen sliter med mange smittsomme sykdommer som forårsaker store tap og redusert fiskevelferd. AquaGen leverer rogn til norske og utenlandske oppdrettere, og rogna kommer f...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Antisense delivery to Atlantic salmon eggs for large scale sterilization

Dyrking av steril fisk i akvakultur gir flere fordeler av miljømessig, økonomisk og sosial verdi. En pålitelig metode for effektiv sterilisering uten å påvirke fiskevelferd og ytelsesegenskaper vil ha betydelig innvirkning på oppdrettsnæringen. Vi har tidligere utviklet en metode for produksjon a...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition

Oppdrettslaks er utsatt for mekaniske påkjenninger og patogener som resulterer i sår på fiskens skinn. Skader på fiskens ytre gir fysiologiske utfordringer og redusert velferd, samt omdømmetap og dårligere økonomi for industrien. Robust skinn prosjektet ble initiert for å se om fisken skinnhelse ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New species, new traits, new opportunities

Dette prosjektet har hatt som mål å etablere de nødvendige verktøyene og metodene for å komme i gang med markør-assistert og genomisk seleksjon for rognkjeks (Cyclopterus lumpus), tilapia (Oreochromis niloticus) og havabbor (Dicentrarchus labrax). I tillegg har vi i prosjektet analysert nye egens...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Slektskapsanalyse med høy-tetthets genomiske verktøy: Spôring av rømt oppdrettsfisk og effektivisert avlsarbeid

Rømminger er et betydelig problem ved oppdrett av laks, og medfører risiko for genetisk innkryssing og miljøpåvirkninger på ville bestander. Antallet rømminger per år er betydelig, og mørketallene kan være store. Spôrbarhet i oppdrett av laksefisk er derfor av interesse, både med tanke på å bevis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling og validering av metodikk for bruk av høytetthets genotypingsplattformer i slektskapsanalyse og sporing av atlantisk laks

I oppdrettsnæringen er det en målsetning å minimere risiko for rømming av fisk. I den grad rømninger likevel forekommer, er det ønskelig at rømt/forvillet fisk kan skilles fra naturlig forekommende villfisk med stor grad av sikkerhet, samt kunne spôres tilbake til rett oppdrettsanlegg, også i til...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

The application of ultrasound technology in Atlantic salmon broodstock production

Ultralyd er kjent for mange fra medisinsk bruk, men kan også være nyttig i landbruket ved utvelgelse av kandidater for avl. I dette prosjektet var målet å etablere ulike metoder for å bruke ultralyd i produksjon og reproduksjon av atlanterhavslaks. Produsenter av stamfisk ønsker å vite kjønnet ti...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Landbasert produksjon av stamlaks for årstidsuavhengig produksjon av patogenfri rogn

Ved tradisjonell produksjon av stamlaks med to vintre i sjø er det med tilpassede lys- og temperturregimer mulig å styre gytetidspunktet i atlantisk laks fra begynnelsen av september til februar. Med denne produksjonsmodellen er det ikke mulig å levere rogn i tre måneder omkring sensommer og tidl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Genomikk mot IPN - markørassistert seleksjon for umiddelbar forbedring av IPN-status i regnbueørretoppdrett

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling og implementering av markør-assistert/genomisk seleksjon for resistens mot lakselus og andre egenskaper i avlsmålet

Prosjektet skal legge grunnlaget for systematisk implementering av markør-assistert seleksjon(MAS) og genomisk seleksjon i Aqua Gen sitt avlsarbeide. Aqua Gen har fra før hatt stor suksess med implementering av en QTL (quantitiative trait locus) for resis tens mot virussykdommen IPN. Vi ønsker nå...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development and use of DNA markers for increased viral resistance in Atlantic salmon breeding programmes

In this project, we seek to identify DNA markers associated with the two viral diseases Infectious Pancreatic Necrosis (IPN) and Pancreas Disease (PD), currently the most problematic diseases in European Atlantic salmon aquaculture. The IPN part of the st udy will build upon an earlier project in...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Svømmeutholdenhet hos oppdrettslaks:mål for hjerte/sirkulasjonsystemets funksjon og morfologi m.t.p. genetisk seleksjon for mer robust laks

Med bakgrunn i den nye driftsforskriften for akvakulturanlegg som vektlegger avl for en mer robust fisk samt tall fra Fiskeridirektoratet som viser et økende svinn i både settefisk- og matfiskfasen ønsker Aqua Gen å utvikle en metode som gjør det mulig av le for mer robust fisk. Hjertelidelser ho...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Marker-Assisted Selection for IPN resistance in Atlantic salmon

IPN is a major problem in salmon farming. DNA markers linked to resistance genes could be used to improve selection for resistance, through MAS. Here, we propose to combine experimental and theoretical approaches to lay the foundations for MAS on IPN in A tlantic salmon. Genetic material for the...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Atlantic salmon genes influencing resistance to salmon lice (Lepeophtheirus salmonis)

This project aims to investigate the potential for identifying molecular markers linked with differences in susceptibility to infection with salmon lice. These may be used to assist a selective breeding programme to reduce susceptibility of farmed Atlanti c salmon to infection with salmon lice. T...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bruk av MHC-gener i markørassistert seleksjon for øket sykdomsresistens hos laks

De statistisk signifikante assosiasjonene identifisert i FAIR CT97-3643 mellom spesifikke MHC-varianter og overlevelse mot patogene sykdommer hos atlantisk laks skal valideres gjennom nye smitteforsøk. Foreldre med antatt gunstige og ugunstige genvariante r skal identifiseres i årets avlspopulasj...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Genetisk resistens mot infeksiøs pankreasnekrose (IPN) hos atlantisk laks

Forskning og resultater fra praktisk avlsarbeid viser at det er mulig å øke fiskens genetiske resistens mot spesifikke infeksjonssykdommer. I Aqua Gens avlsarbeid på atlantisk laks inngår i dag seleksjon for resistens mot infeksiøs lakseanemi (ILA) og fur unkulose. Innledende forsøk i egen og and...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage