0 antall prosjekter

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 49,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU FAFO

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Workers’ voice and the right to manage – the case of whistleblowing in a comparative context

Ansatte vil ofte være de nærmeste til å avdekke ulovlig eller uetisk praksis i virksomheter. At ansatte varsler om dette, og at ledelsen følger opp disse varslene, er sentralt for et velfungerende arbeids- og næringsliv. I dette prosjektet plasserer vi arbeidsgiverne i sentrum for våre analyser. ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Nordic labour market models facing pandemic crisis: A comparative study of policy responses, actor adjustments, and social outcomes

Koronapandemien rammet arbeidslivet hardt mens den pågikk. Mange ble permittert eller mistet jobben. Myndighetene satte inn tiltak for å motvirke de negative effektene av pandemien, og krisen vil kunne sette varige spor på arbeidsmarked, og på styringen og reguleringen av den. Frem til 2025 gjenn...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugees for Development - On the Nexus of Humanitarian Assistance and Development

Siden andre verdenskrig har den dominerende responsen på flyktningsituasjoner vært å gi mat, husly og grunnleggende tjenester til flyktninger, vanligvis i egen leire og for det meste gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). En viktig grunn for å ta i bruk denne "care and maintenance-mode...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Facing Up to the Digital Revolution: Polarisation and Dualisation Processes in European Labour Markets

a) Skisser kort EU-prosjektets overordnede idé, mål og samsvar med EU-utlysningen Gjennom komparative studier av årsaker til og virkninger av polarisering av yrkesstrukturen og dualisering av arbeidsmarkedene i sju europeiske land -- Sverige, Norge, Polen, Tyskland, Belgia, Sveits og Italia -- e...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SEC-06-FCT-2016 «Developing a comprehensive approach to violent radicalization in the EU from early understanding to improving protection»

I Horizon 2020 utlysningen SEC-06-FCT-2016 er ønsket resultat en forbedret evne til å forebygge og detektere radikalisering lokalt og nasjonalt. I vårt foreslåtte EU forskningsprosjekt vil vi bygge videre på metoder, nettverk og funn fra det NFR-finansierte FFI-ledede prosjektet RADISKAN (2014-20...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia Etter at Romania ble EU-medlem i 2007, har en jevn strøm fattige rumenere kommet til Skandinavia for å livnære seg av tigging, bladsalg, løsarbeid, gatemusikk, flaskepanting og kriminalitet. De fleste tiggere identifiserer se...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Fafo

...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

ISSC 2014-2018 (IRDR) Integrated Research on Disaster Risk Programme

Det søkes om midler til dekning av møteutgifter (2 møter) for Gudmund Hernes deltakelse som International Social Science Council's (ISSC) representant i styret for forskningsprogrammet Integrated Research on Desaster Risk (IRDR). Videre søkes det om midl er til dekning av 2 møter for Gudmund Her...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 FAFO

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Enhanced Social Science integration into, and impact on, the Integrated Research on Disaster Risk Programme (IRDR) of ICSU-ISSC-UNISDR.

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Industrial Relations and Labour Market Governance During Crisis - IREC Conference 2010

På årets konferanse Industrial Relations and Labour Market Governance during Crisis inviteres til papers og workshops om følgende tema: - Labour market crisis and unemployment: National and European policy responses - Wage policies and collective bargai ning: Implications of the economic slump ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Finansiell støtte til den nasjonale evalueringskonferansen/ EVA-seminaret/EVA-forum

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Konferanse - Den nordiske velferdsmodellen

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Preparation of project aiming to Increase the role of human resource development in local authorities

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Et kritisk blikk på norsk velferdsforskning

Slik vi oppfatter programstyret, ønsker det å få økt innsikt i to hovedspørsmål. Det første er hva karakteriserer den velferdsforskningen som programmet finansierer? Det andre spørsmålet er i hvilken grad kunnskapsproduksjonen oppfattes som relevant og ny ttig av de departementer som finansierer ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russia - Network on research on HIV/AIDS prevention and social inclusion in North-West Russia

The aids epidemic in Russia has spread dramatically. HIV/AIDS is still mainly considered a medical problem in Russia. We therefore want to establish a research network in the field of social sciences related to HIV/AIDS. The main activity will be to orga nise a joint seminar on research on HIV/A...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Nordisk nettverk om forskning knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvandrere.

Forskningsstiftelsen Fafo søker aktivitetsstøtte fra IMER-programmet for å videreutvikle og videreføre et påbegynt nettverksarbeid med nordiske forskere som arbeider med forskning knyttet til arbeidsmarkedsintegrering av flyktninger og innvandrere. Et vik tig formål med nettverket er å skape en m...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Poverty and marginalisation in Central and West Africa: autochthony and land rights

Autochthony is the hallmark of the crisis in Côte d'Ivoire, the controversial status of the Banyamulenge in the eastern part of the Democratic Republic of Congo and it is also the centrepiece of the so-called 'Mandingo-issue' in Liberia. The current obses sion with autochthony has facilitated a d...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2017

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Endringer i reguleringsformer og bedriftenes arbeidskraftsstrategier

Åpningen av markedene for arbeid, tjenester, kapital og varer mellom høy- og lavkostland i Europa skaper nye handlingsbetingelser for virksomheter og arbeidstakere både i gamle og nye EU/EØS-land. Grenseoverskridende endringer i mønstrene for bedrifts- o g arbeidsmobilitet påvirker tilpasninger ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Corporate Governance på norsk: Er det norske bedriftsdemokratiet liv laga i et moderne internasjonalisert arbeidsliv?

Et sentralt utviklingstrekk i arbeidslivets strukturendringer de senere år, er at eiersiden i norsk næringsliv har styrket sin posisjon, ikke bare ved at eierrollen har blitt mer sentral, men fordi en tradisjonell stakeholder tradisjon på viktige områder er blitt utfordret av krefter som ønsker e...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere

I prosjektet setter vi fokus på sammenhengen mellom offentlige pleie- og omsorgstjenester til de aller eldste og arbeidsmarkedsadferd til generasjonen under. Følgende problemstillinger vil bli undersøkt: I hvilken grad er yrkesaktivitet blant personer i a lderen 55 til 65 år, betinget av offentli...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat

Utgangspunktet for prosjektet er å forstå hvilke forhold som kan være med å fremme/hemme funksjonshemmedes yrkesdeltakelse. Vår ambisjon er å studere hvordan samspillet mellom teknologiske løsninger og offentlige tiltak under ulike markedsmessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og dermed fu...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen

Åpningen av markedene for arbeid, tjenester, kapital og varer mellom høy –og lavkostland i Europa vil skape nye handlingsbetingelser for virksomheter og arbeidstakere så vel i gamle som nye EU/EØS-land, og gir muligheter til å vinne ny komparativ kunnskap om hvordan økonomisk integrasjon mellom ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Teknologivurdering for etablering av fjerntolking i 3G mobilnett

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Variable Pay, Industrial Relations and Collective Bargaining (ECRP-prosjekt)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Trade Unions in Transition in Southern Africa

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

A life on one's own - A rights-based approach to the rehabilitation of victims of trafficking in Serbia

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Innvandring, kvalifisering og et inkluderende arbeidsliv

Forskning om minoriteter på det norske arbeidsmarkedet peker på to hovedutfordringer: 1) Personer med minoritetsbakgrunn må tilføres nødvendig kompetanse for å bli etterspurt, og 2) Arbeidsgivere må få kunnskap og erfaringer som reduserer den usikkerhet de opplever ved å skulle ansette personer ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo