0 antall prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Making use of Arctic science - The Case of the Arctic Council

Arktisk råd har blitt berømmet for å produsere og syntetisere vitenskapelige funn og kunnskap. Basert på disse funnene har arbeidsgruppene i Arktisk råd kommet med anbefalinger om hva stater og det internasjonale samfunnet bør gjøre for å beskytte Arktis. Det er imidlertid mindre kjent når, hvord...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

China’s changing role in global environmental governance. A prism for understanding its key role in other world order issues.

Kina bidrar til globale miljøproblemer og er helt sentral i arbeidet med å løse dem. Kinas handlinger har dermed viktige implikasjoner for global miljøstyring. Landet har blitt en stadig viktigere aktør i internasjonale relasjoner generelt. Gitt Kinas innenrikspolitikk og rolle i internasjonal mi...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable management of coastal areas: Salmon farm locations and environmental status

Dette prosjektet har søkelys på forvaltningen av den norske kystsonen og hvordan beslutninger om lokalisering av havbruk påvirker bærekraftig arealbruk. Det sentrale forskningsspørsmålet dreier seg om hvordan beslutninger om lokalisering av lakseoppdretts-anlegg stemmer overens med målene om økt ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Understanding Energy Poverty in Norway (PowerPoor)

Energifattigdom (EF) er en tilstand hvor en husholdning ikke er i stand til å få tilgang til energitjenester i hjemmet opp til et sosialt og materielt nødvendig nivå. Det oppstår vanligvis når folk sliter med å dekke energiutgiftene og opprettholde levelige temperaturer i hjemmene sine. Til tross...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CANNOR-START 2.0: Initiating a Project on the Blue Economy in the Canadian and Norwegian Arctic

Maritime issues have been climbing the political agendas of Arctic states like Canada and Norway since the early 2000s. With the rapid changes underway across the Arctic and interlinked maritime domains such as the North Atlantic, questions are being asked about the profitability and sustainabili...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

NGOs Securing Fisheries Environments: Understanding NGO-State Fisheries Protection Programs

N-SAFE-prosjektet ser nærmere på den rollen som ikke-statlige organisasjoner (NGOer) i økende grad spiller i partnerskap med myndigheter i den globale kampen mot ulovlig fiske. Denne utviklingen er viktig fordi, dersom slike partnerskap fungerer godt, så kan de endre måten vi tenker på for å besk...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard Geopolitics and Social Science Network (GEO-SVALBARD)

In 2019, the Fridtjof Nansen Institute (FNI) organised a workshop with 25 participants (Svalbard alumni) in conjunction with the Svalbard Science Conference. This was the first step in engaging early career graduates from across disciplines who had a connection with research relating to Svalbard....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Land-use change and changing windpower governance: Process, practices and pressure

Prosjektet analyserer endringer i prosedyrer for beslutninger om konsesjon av vindkraft i Norge, og hvordan disse påvirker utfallets legitimitet og press på endring av arealbruk i urørte områder. Ved å anvende sammenligninger med Sverige og planlegging av hyttefelt vil funnene sikres en videre an...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges to Ocean Governance: Regional Disputes, Global Consequences? (OCEANGOV)

Klimatiske, økonomiske og teknologiske endringer medfører søkelys på hav og havpolitikk. Dette har blitt stadig tydeligere i visse maritime domener, som Polhavet, Svartehavet og Øst-Kina-havet. Hva avgjør fremveksten og utviklingen av disputter om marine ressurser og maritimt område en regional k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications

I Russland betraktes landets arktiske sone som en hjørnesten i landets økonomiske fremtid. Samtidig er regionen utsatt for store klimautfordringer. Russiske forskere har lenge observert klimaendringer. Det har vært lite faglig uenighet om at endringer faktisk skjer, men lenge var det ikke en saml...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. FNI skal styrke sin posisjon som relevant samarbeidspartner for utlysninger under Horisont Europa og drive frem flere søknader i partnerskap med europeiske forskningsinsti...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2019

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2019.

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Regulating Power in Norway Decentralization or centralization?

Reform av EUs elektrisitetsmakedslovgivning i 2019 ga nye rettigheter til konsumenter, lokale småprodusenter av fornybar energi, energikollektiver og aggregatorer for deltakelse i omstillingen av energisystemet og for tilgang til markeder. Disse endringene reflekterte en internasjonal trend med ø...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Committee on International Law and Sea Level Rise

Dette prosjektet skal bidra til å støtte og koordinere arbeidet som gjøres i Komiteen for internasjonal rett og havnivåstigning av International Law Association (ILA). Komiteen er en av i alt 20 internasjonale komiteer i ILA i dag, men dette er den eneste som fokuserer på klimaforandringene og ha...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Implementing network codes

Å vedta nye lover er en ting, men det er noe ganske annet er å sette dem ut i live. Hva skjer i den siste, avgjørende fasen, når politikk skal gjøres om til praksis? Dette er noen av kjernespørsmålene for INC, et fireårig forskningsprosjekt. INC undersøker hvordan EU-lovgivning innenfor energi...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Høsten 2017 besluttet Fridtjof Nansens Institutt (FNI) å orientere seg mot EU-finansiering under H2020 langt mer aktivt og i langt større grad enn tidligere. FNI har tradisjonelt fått det aller meste av sin finansiering fra prosjekter vunnet under Forskningsrådets ulike programmer, med lite fokus...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The Blue Potential on Svalbard: A New Hub for Arctic Fisheries? (SVALFISH)

Det er stadig mer fokus på potensialet for "blå økonomi" i Arktis, det vil si bærekraftig bruk av havets ressurser for å skape økonomisk vekst. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvordan dette potensialet kan realiseres. Dette gjelder ikke minst for Svalbard og lokalsamfunnet Longyearbyen, s...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Pathways to food security, poverty alleviation and livelihoods through the implementation of farmers rights to crop genetic diversity

DIVERSIFARM har til formål å identifisere veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Geopolitics and Geoeconomics of Maritime Spatial Disputes in the Arctic (GEOSEAS)

Det siste tiårets teknologiske utvikling og staters tiltakende interesse i utnyttelse av havet har ført til at vi trenger å bedre forstå konflikter og konflikthåndtering til sjøs. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis. Eksempler der inkluderer overlappende kontinentalsokkelkrav, opprette...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2018

Prosjektet går ut på å få refundert deler av FNIs utgifter til Open Access-publisering i 2018.

Tildelt: kr 5 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Snowballing and Tipping: Market Feedback, Regulatory Coalitions, and Institutional Change in Climate Politics

Hvordan og under hvilke betingelser kan markedskrefter drive det grønne skiftet fremover? Dette prosjektet setter søkelys på hvordan vekselvirkninger mellom policy, politikk, og teknologi kan endre egeninteressen til eksisterende industri og næringslivsaktører over tid, og på forutsetningene for ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway

Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad nye reguleringer og forvaltningstiltak fremmer miljømessig bærekraftig lakseoppdrett. Det fokuserer særlig på forekomsten av lakselus i produksjonsområder og på villfisk - en sentral indikator for bærekraft. Forvaltningstiltak og reguleringer ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

SSF-Svalbard Science Forum

SVALBARD ALUMNI

Each year, over one thousand researchers from approximately 30 nations participate in research studies, projects, and monitoring programs in Svalbard. The vast majority of these students and research professionals only spend a finite time conducting activities in Svalbard and engaging on-the-grou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

-

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Green Growth in the Russian Arctic: Examples from the Murmansk region

Russiske myndigheter er i sine planer og programmer opptatt av å spre investeringene i økonomien, og også innenfor innovasjon og teknologi. Med dette grepet kan de potensielt forene miljømessig og sosial bærekraft med økonomisk vekst i russisk Arktis, og slik bidra til at en grønn økonomi blir fr...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Høsten 2017 besluttet Fridtjof Nansens Institutt (FNI) å orientere seg mot EU-finansiering under H2020 langt mer aktivt og i langt større grad enn tidligere. FNI har tradisjonelt fått det aller meste av sin finansiering fra prosjekter vunnet under Forskningsrådets ulike programmer, med lite fokus...

Tildelt: kr 45 636

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-FNI-2017

Å få refundert utgifter til Open Access-publisering i 2017.

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Reform of EU Internal Energy Market Policies: Implications for the Norwegian Energy Policy Strategy

REMAP har analysert reformen av EUs energi- og klimapolitikk i 2019 med hovedfokus på endringer i kraftmarkedsdesign for engrosmarkedet og dets konsekvenser for handel med kraft til og fra Norge. Et effektivt og integrert kraftmarked har vært et viktig politisk mål for å realisere høyest mulig sa...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken