100 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Prediction of ignition and spread of wildfires in Scandinavia: from experiments to models

Global oppvarming skaper høgare temperaturar, mindre regn og lengre periodar med tørre vêrforhold. Slike forhold aukar risikoen for skogbrannar – store, destruktive brannar som spreier seg raskt over skog eller sletter. Slike brannar oppstår no i regionar der dei før var sjeldne, slik som i Nord-...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Signed Language Depiction as an Engine for Promoting Inclusion, Communication, and Translation

Tegnede språk er fullverdige og selvstendige språk. Gjennom tegnspråk kan en uttrykke alle typer fakta, meninger, og følelser, akkurat som en kan via et talt språk. Norsk tegnspråk (NTS) er forskjellig fra andre lands tegnspråk. For eksempel så kan ikke NTS automatisk bli forstått av personer som...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IMPECT - Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests

De siste tiåra har ei rekke europeiske land innført krav om at innvandrere må bestå språkprøver og samfunnskunnkapsprøver for å få statsborgerskap. I 2017 innførte også Norge et krav om at innvandrere som vil bli norske statsborgere, må bestå ei samfunnskunnskapsprøve og ei prøve i norsk muntlig....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

From Knowledge to Action (K2A): Developing interventions to improve older adult care transitions between nursing homes and emergency wards

Hovedmålet i dette prosjektet er forbedret praksis knyttet til pasientoverføringer mellom sykehjem og legevakt/akuttmottak, med fokus på 1. hvilke overføringer kan unngås, og hvordan, og, 2. når overføringer ikke kan eller bør unngås, hvordan kan disse bli best mulig for pasientene. Innleggelser ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rehearsing Teaching Professionally (ReTPro) – Building Purposeful Teaching Repertoires to Bridge Theory and Practice in Teacher Education

ReTPro (Rehearsing Teaching Professionally) har som overordna mål å bidra til å etablera ei grunnskulelærarutdanning der lærarstudentane får høve til å øva på å vera den fagleg utøvande læraren, også når dei er på campus. Lærarstudentane vekslar mellom å øva på, utøva, undersøkja og reflektera ov...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

HYDROLOGICAL EFFECTS ON THE VARIABILITY AND EMERGENT HOT MOMENTS IN METABOLISM OF A HIGH ARCTIC LAKE

Regarded as a persistent source of carbon to the atmosphere, high latitude lakes can also represent an important sink for atmospheric CO2. In fact, these lakes are likely alternating between being CO2 sources and sinks depending on the timing and magnitude of OM inputs, catchment characteristics ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sårbehandling i Uganda. Oppbygging av en sårpoliklinikk ved Kisubi hospital i Uganda

Ved HVL har vi utviklet et hjelpemiddel for sårbehandling bestående av sinksulfat (4 mg/ml) og eddik 2%. Dette ble utviklet og testet ved laboratoriet på ingeniørutdanningen i Haugesund. Siden er det klinisk testet ved et sykehus i Danmark og et i Norge. Til sammen er middelet testet på ca. 80 pa...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hyperbar oksygenering i rehabilitering etter hjerneslag

I dette prosjektet ynskjer vi å bygge eit nytt og innovativt rehabiliteringstilbod for personar med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag. Det lever rundt 45000 personar i Norge med kroniske funksjonstap som følge av hjerneslag. Funksjontapa kan vere kognitive, motoriske, psykologiske eller ein...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

'The decade of restoration - nature management for the future.' Norsk økologisk forenings konferanse 2021

Norsk økologisk forening (NØF) er kontaktforum for økologar i Noreg, og fremjer økologi som fag i norsk, nordisk og internasjonalt perspektiv. NØF vart re-etablert i 2011 og har hatt ein formidabel vekst i medlemsmassen. Dei bi-annuelle konferansane er våre viktigaste fora, og dei har samla 200 d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Viral diversity and Interactions in a Changing Environment on Kelp

Tare er brunalger som tilhører ordenen Laminariales, og betraktes som en nøkkelart i det marine miljøet. De dominerer i kystområder med kaldt, relativt grunt vann og mye stein. På samme måte som andre marine fotosyntetiserende organismer gir tare grunnlag for primærproduksjon gjennom fotosyntesen...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Re-visiting the Barrovian metamorphic rocks of the Isbjørnhamna Group and equivalents (Wedel Jarlsberg Land and Sørkapp Land), RiS ID 11651

In this project, I am trying to define the tectonometamorphic evolution of the Isbjørnhamna Group and equivalent units in SW Svalbard using modern geothermobarometric and geochronological methods. The hypothesis is that the southern Wedel Jarlsberg Land is an example of a metamorphic core complex...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regional Governance of Responsible Research and Innovation in Norway

As a H2020 project, RRI2Scale project mentions facilitating the widespread adoption of its results as the strategic target of its dissemination and exploitation activities. This makes the ambitions of the project perfectly in line with the purposes of the current "NFR Forsterkningsmidler" call. R...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Norsk næringsliv står overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet skal vi analysere hvordan bedrifter, næringer og regioner håndterer disse utfordringene. Vi vil avdekke hvordan bedrifter og næringer tilpasser seg under krisen, hvordan de offentlige virkemidlene...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICTAC 2020 Conference Support

The aim of the colloquium is to bring together practitioners and researchers from academia, industry and government to present research results, and exchange experience, ideas, and solutions for their problems in theoretical aspects of computing. ICTAC also aims to promote research cooperation b...

Tildelt: kr 37 208

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

An International Network to Enhance Older Adult Transitions between Emergency Departments & Communities (iNET)

iNET skal etablere et verdensledende nettverk av forskere, beslutningstakere, tjenesteytere og studenter for å utvikle og teste strategier for pasientforløp mellom legevakt/akuttmottak og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I prosjektet skal vi søke å etablere en felles enighet om hva som k...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Publiseringsfondet ble opprettet som et ettårs pilotprosjekt høsten 2014, og evaluert høsten 2015. Fondets størrelse var i begynnelsen 150 000, og er nå økt til 1 000 000. Totalt ble det utbetalt 800 000 fra fondet i 2019; en nedgang på 135 000 fra 2018 som hovedsakelig skyldes færre utbetalinge...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

MultiLit-prosjektet skal utforska ei rekkje sider ved den norske språkstoda med eit komparativt blikk til den frisiske språksituasjonen i Frisland i Nederland. Hovudmålet med prosjektet er å undersøka kva bidrag variert språkintern skrivekunne har til læring, det vil seia i kva grad det å aktivt ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til re...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Building design for At-risk groups

Eldre og personer som sliter med rus og psykiske lidelser, er særlig utsatt for brannrisiko. For å øke sikkerheten for disse gruppene, vil BUILDER-prosjektet arbeide for å få bedre forståelse for hvilke utfordringer de har og foreslå sikkerhetsløsninger rettet mot bygg og innredninger. Kunnskapen...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker veksler på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles «metaspråklig bevissthet» (MSB), det vi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Barnevernet overtar årlig omsorgen for mer enn tusen barn. Beslutningen hviler ofte tungt på rapporter fra barnesakkyndige, som oftest psykologer. I 2010 ble Barnesakkyndig kommisjon etablert for å kvalitetssikre de barnesakkyndige rapportene. En rapport kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag fø...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltp...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Formålet med dette prosjektet å studere korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar verkar på befolkinga under ein pandemi. Prosjektet skal undersøke reaksjonsmønster i befolkinga ut frå tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og individ. M...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of plugging in multiphase flows with adhesive particles

I dette prosjektet undersøker vi prosessen bak et hverdagslig fenomen de fleste av oss har opplevd i kjøkkenet eller på badet: at avløpsrør blir blokkerte. En lignende type blokkering skjer også i oljerør, noe som kan lede til store økonomiske og økologiske tap. Blokkerte blodårer er dessuten bla...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Mass balance and energy optimisation in recirculating aquaculture systems (RAS), with focus on diurnal variations in water quality

Massebalanser og energioptimalisering i RAS systemer, med fokus på døgnvariasjoner i vannkvalitet. Oppdrettssystemer med resirkulering av vann (RAS) blir stadig vanligere. Samtidig er det en rask teknologiutvikling innen dette feltet. For å ivareta en miljøvennlig, velferdsmessig forsvarlig o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Geochemistry of Jan Mayen subglacial outlet streams, RIS ID 11394

We propose to conduct detailed studies of the hydrochemistry of the outlet stream of Sørbreen, a large, land-terminating outlet on Beerenberg Volcano’s south side. Because of the diurnal nature of glacier surface melt, a 24-hour sampling schedule will allow for assessment of the chemical effects ...

Tildelt: kr 50 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: ...

Tildelt: kr 1 351

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap

No changes to the original presentation.

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

COEMS Training Network

I COEMS prosjektet har deltakere fra industri og forskning videreutviklet teknologier til debugging av fler-kjerne systemer. Vi har utviklet en maskinvare-basert løsning for å behandle strømmer av henvendelser fra systemet. Vi har også designet et uttrykkskraftig spesifikasjonsspråk samt kompila...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Synchronous Languages meet Asynchronous Semantics

In the world of concurrent programs, futures are often used to synchronise asynchronous operations. In general, futures can be categorised as either implicit or explicit. With implicit futures, it is in general not possible to decide if a variable holds a future value or a concrete value in progr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland