0 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Warm threads – Clothing & landscape: Exploring local actions for changing the fashion story

Konferansen "Warm Threads - Clothing and Landscape" er et samarbeid mellom KRUS (BIONÆR), Nordhordland Biosfæreområde (UNESCO) og Lyngheisenteret for videreføring og satsingen på ull. Konferansen er bygget opp trinnvis. Mål og tema er de sammen, men antallet mennesker og arbeidsform varierer. D...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Social Media Use in Crisis and Risk Communication. Emergencies, Concerns and Awareness

Den vitenskapelige antologien Social Media Use in Risks and Crises handler om hvordan forskjellige aktører - som krisehåndterere, beredskapspersonell, informatører, journalister og samfunnborgere - har brukt sosiale medier til å kommunisere om risikoer og kriser. Det handler også om hvordan disse...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonalt seminar for utdanningsbarnehager

Innovasjonsprosjektet "Utdanningsbarnehager" gjennomførte 29.11.2017 nasjonalt seminar for alle barnehagelærerutdanninger i NOrge.Formålet var å dele erfaringer fra prosjektet og løfte frem og drøte noen sentrale problemstillinger knyttet til innovasjonsarbeidet.Videre ønsket vi å etablere et nas...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Pedagogy for the 21st century - working with "post- theories" in Norwegian early childhood education

Prosjektgruppa for Pedagogy for the 21st century: working with post-theories in Norwegian early childhood education består av: dosent (Phd) Ninni Sandvik, Høgskolen i Østfold, dr. Camilla Eline Andersen, Høgskolen i Innlandet og dosent (Phd) Ann Merete Otterstad, OsloMet. Prosjektgruppa har i e...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ISA RC52 Interim: Change in Professions and Professionalism?

Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt anmodet av styret i forskningsgruppen for profesjonssosiologi i den Internasjonale sosiologforeningen om å arrangere interimkonferansen våren 2017. Senteret ønsker å påta oss dette arrangementet. Konferansen er planlagt 8-10 j...

Tildelt: kr 91 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-Liste over artikkelavgifter (OA), regnskapsført 2016, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering. Når det gjelder publiseringsstøtte i et Open Access-tidsrkift må søkere demonstrere at: Tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neurorehabilitation- how plastic is the human brain? What promotes motor learning and cognitive function in rehabilitation?

Objectives of the project The primary aim is to share knowledge of how to promote and optimilize motor learning and cognitive function in neurologically disabled persons.We invite to an international seminar where leading neuroscientists from home and abroad can present their research and discuss...

Tildelt: kr 18 723

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forske...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2017

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design og designdidaktikk, slik som industride...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice 2016

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet ble opprettet og utga sitt første nummer i 2013. Tidsskriftet søker om midler til å utgi 2 temanummer i 2017. Det søkes om midler til redaksjonssekretær, teknisk støtte og spr...

Tildelt: kr 32 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus 2017

Antall søknader på HiOA økte fra 19 til 25 fra 2015 til 2016. I tillegg var kvaliteten på søknadene fra 2016 bedre, med en tilslagsprosent på 20% og fem nye prosjekter (kontrakter signeres i 2017). I tillegg kom to søknader på reserveliste og mange fikk score over threshold. Vi ser at det fortsat...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Økt kunnskap og bedre samarbeid for å forebygge vold mot gravide

Vold i nære relasjoner er av WHO erklært som et folkehelseproblem med flere negative effekter for helse på kort og lang sikt. I en omfangsundersøkelsen fra Norge har ca 9 % av kvinnene opplevd alvorlig vold fra partner. Vold i nære relasjoner rammer både kvinner og menn, men det kvinner som i stø...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Social justice and the smart city

Det er i dag lite kommunikasjon mellom de som forsker på byen som et samfunn eller som et politisk system, og de som jobber mer brukerorientert eller teknisk. Det er videre behov for mer kunnskap om smart byutvikling og sosial bærekraft for å utvikle gode løsninger for fremtidens byer. Norsk byut...

Tildelt: kr 99 865

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Visiting Research Fellowship Oxford 2016-17

There are two research agendas that I would like to pursue during my visit to Oxford. 1. The relationship between conceptual or theoretical learning and practical, work-based learning (e.g. placement) in undergraduate professional education programmes 2. The implementation of Learning Outcomes i...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-Liste over artikkelavgifter (OA), regnskapsført 2015, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil sikre at avgifter til Open Access-publisering ikke er til hinder for ansattes publisering. Når det gjelder publiseringsstøtte i et Open Access-tidsrkift må søkere demonstrere at: Tidsskriftet er et rent Open Access tidsskrift og registrert i Directory of ...

Tildelt: kr 98 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Children at 'risk' - Negotiating risks in early childhood education and care

The main project aims at exploring the notion of 'risk' in a broad context of ECEC. In order to highlight the cultural values and norms embodied in practices in Norway, we have chosen to implement a comparative study with kindergartens in France. The project will explore how everyday life in k...

Tildelt: kr 49 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIBR

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Formålet med prosjektet er å gi ut Tidsskrift for Ungdomsforskning som har som hovedmål å publisere forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål både til forskere og til et bredt publikum. Tidsskriftets målgruppe er derfor både forskere, politikere, ungdomsarbeidere, skoleansatte og andre som...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

Søknadsaktiviteten på HiOA økte kraftig fra 2013 til 2014. I 2015 har antallet stabilisert seg noe, men vi ser at det fortsatt er stort potensial for å øke antall søknader og ikke minst tilslag. I 2016 planlegger HiOA å sende inn ca. 13 koordinerte søknader til Horisont 2020 og andre PES-utløse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice

FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice er et fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet ble opprettet og utga sitt første nummer i 2013. Tidsskriftet søker om midler til å utgi 2 temanummere i 2016. Det søkes om midler til redaksjonssekretær og språkvask. TEMAN...

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2016

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design og designdidaktikk, slik som industride...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aldring i Norge. Lengre liv, nye mønstre? VI. Norske kongress i aldersforskning

Den sjette norske kongressen i aldersforskning finner sted 3.-4. desember 2015. NOVA har ansvaret for arrangementet i samarbeid med Fakultet for helsefag (HiOA) og Norsk selskap for aldersforskning (NSA). Kongressen er en viktig møteplass for forskere som arbeider med ulike sider ved aldring og ...

Tildelt: kr 76 358

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

International Workshop and Conference on Qualitative and Mixed methods Longitudinal Research with focus on Social Inclusion during Lifespan

Internasjonal workshop og forskningskonferanse: Qualitative, Mixed methods in longitudinal research. Institutt for sosialfag ved HIOA søker om midler til å arrangere en internasjonal forskningskonferanse i Oslo 7. og 8. mai 2015 for forskere, studenter og andre interesserte. Dagen i forveien vil ...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - Liste over artikkelavgifter (OA), 2014, HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus opprettet publiseringsfond (budsjettpost) til støtte for publisering i Open Access-tidsskrifter for budsjettåret 2013 - og 3 år fremover - med 300' pr år. Kriteriene for å motta støtte er: - forfatteren har tilknytning til HiOA og HiOA er kreditert på artikkelen -...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Fan Can: The media and football supporter communities as enablers of social change

Investigating communities of football fans can help us understand better the many ways communities and societies experience, debate, come to terms with and react to development and change related to multicultural aspects of community, belonging and identity. This network brings together Norwegia...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Eldre arbeidstakere og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense

I tråd med målsettingen for dette forprosjektet er det utarbeidet søknad om et kompetanseprosjekt. Tema for prosjektet er hvordan norske virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til eldre arbeidstakere. Søknaden er sendt inn til Forskningsrådet

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Better choices fashion - towards more sustainable consumption of fashion and textiles

The aim of the project is to increase awareness of sustainability, and to enable more sustainable lifestyles in relation to clothes and textiles, through gathering and sharing knowledge using ICT tools and networks in informative, interactive and viral ways. ICT will also be used to make it possi...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Familiestøttende tiltak for barn og familier som lever i en vedvarende familiekonflikt

Altfor mange barn opplever en konfliktfylt familiesituasjon, noe som kan gjøre dem ekstra utsatte på flere måter. Forskning har blant annet vist at konfliktfylte oppvekstforhold kan påvirke barns kognitive utvikling og mentale helse. Både i Norge og internasjonalt er det utformet en god del tilt...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The governance of climate services: Improving knowledge networks for resilient and socially just societies (GovClimServices)

GovClimServices er et flerfaglig forskningsprosjekt som analyserer forutsetninger for effektiv styring/governance av værvarslings- og klimatjenester i India og Norge rettet mot bønder (landbruksmeteorologiske tjenester). Prosjektet er et samarbeid mellom NIBR-OsloMet (som leder prosjektet), NIVA,...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til Open-Access-tidsskriftet FORMakademisk 2015

Open Access-tidsskriftet FORMakademisk har som hovedmål å publisere forskning av høy kvalitet innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen desi gn og designdidaktikk, slik som industrid...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo