371 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Flushing into the ocean: Tracking antibiotic resistance in the marine environment

Avløpsvann inneholder blant annet avføring fra mennesker. Dette avløpsvannet kan derfor brukes til å undersøke forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i befolkningen. Tilførsel av avløpsvann til havet representerer en viktig kilde til antibiotikaresistente bakterier og antibiotikaresistens...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic ecosystem impact assessment of oil in ice under climate change

Klimaendringer gir redusert isdekke i Arktis og åpner opp sårbare Arktiske områder og økosystem for olje- og gassutvinning, samt nye potensielle transportruter. Petroleumsutvinning kan medføre uhellsutslipp av olje og er derfor strengt regulert av myndighetene. Selskaper som ønsker lisenser må få...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MarTERA BIOGLIDER, BIOGLIDER : Autonomous Exploration and Monitoring of Marine Ecosystems

BIOGLIDER er et MarTERA ERA-NET Cofund prosjekt med hovedformål å utvikle og demonstrere en smart løsning for måling og overvåkning av marin miljøstatus, marine økosystem og økosystemprosesser. BIOGLIDER vil kombinere akustiske og optiske sensorer for karakterisering av biologiske komponenter i v...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater Susinchain

This project will focus on the dissemination of results from the EU funded project Susinchain. Susinchain aims for upscaling and commercialization of the European insect sector in the short term and remving obstacles for an increased insect production and consumption in Europe. A shift from anima...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Taxonomy and ecology of hydroids in Norwegian waters

During the last decades, studies have demonstrated that the seabed represents heterogeneous ecosystems formed by a mosaic of different habitats, whose complexity and fragility requires special protection from human impacts. Related to this, the concept of Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) emerg...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

En av virkningene av klimaendringene er en økende hyppighet av ekstrembegivenheter, eller «klimapulser». Disse er typisk karakterisert av forsterkning av ekstreme utslag av variabilitet rundt normale klimatilstander. En type av ekstrembegivenheter, kjent som marine hetebølger, er vist å ha destru...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Fiskeriakustikk brukes til å overvåke de største fiske- og krillbestandene i verdenshavene og studere marine økosystemer. Et moderne fiskeri uten akustiske verktøy for deteksjon, inspeksjon og overvåking av havbunnen, fiskestimer og selve fangstprosessen er i dag utenkelig. Med ny bredbåndsteknol...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2020

Stimulere til OA-publisering

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

FACTS vil gi ny kunnskap og forbedre vår forståelse for hvor mikroplast i nordeuropeiske farvann kommer fra, hvilke ruter den transporteres langs og hvor den ender opp. FACTS vil bruke avanserte metoder for å måle og forutsi forekomster av mikroplast fra sørlige Nordsjøen til det arktiske Barents...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Robust Atlantic salmon through fine-tuned genome editing

En ytterligere utvidelse av lakseoppdrett i Norge er avhengig av bærekraftige løsninger på aktuelle problemer som sykdom, rømming, smoltkvalitet og bærekraftig fôr. Vi og andre har avslørt at små forskjeller i gener i laksen kan forklare viktige egenskaper som kjønnsmodning og sykdomsresistens. Y...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research Term at IMEDEA, Mallorca

My proposed reserach term will focus on two main activties; Ignacio Catalan and coworkers has extensive experience in working with telemetry. Currently, a high – resolution tracking system is in place to study behavioural patterns of pearly razorfish (Xyrichtys novacula) in a marine protected are...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New approach to produce all-female salmon avoids the use of hormones and can be combined with vaccination to achieve sterility

Noen av dagens viktigste bærekraftsutfordringer i lakseoppdrettsnæringen er lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks til ville populasjoner. Dersom man beholder smolten i en lengre periode på land vil oppholdstiden i sjøen bli kortere, og infeksjoner med lakselus vil dermed reduseres. På en ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of seismic sound on zooplankton

På hvilken avstand påvirkes dyreplankton av seismiske undersøkelser? Det er noe dette fireårige forskningsprosjektet (ZoopSeis) fokuserer på. Havet er ikke så stille som ofte skildret. Naturlige prosesser, som vind og bølger, og dyr, i tillegg til menneskelige aktiviteter, produserer lyder. Mange...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized ocean forecasts in a two-way data flow system

Værvarselet har blitt et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For de som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbane basert på havstrømmer, bølger og v...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Interactions between domesticated and wild Atlantic salmon - collaboration between Norway and Canada

Norway is today the largest producer of domesticated Atlantic salmon, followed by Chile, Scotland and Canada. Each year tens of thousands of fish are reported to escape from fish farms into the surrounding environment. Successful interbreeding and thus introgression of escaped salmon has been tho...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ARRANGEMENT AV KOMBINERT ICES FAST WORKING GROUP OG ICES FTFB WORKING GROUP, APRIL 20-24, 2020

Bakgrunn og behov ICES arbeidsgruppene innenfor fiskeriakustikk og fangstteknologi har eksistert siden 1982, og har årlige møter som flytter rundt mellom ICES landene hvert år. I år har Norge og Havforskningsinstituttet takket ja til å arrangere arbeidsgruppene, samt et fellesmøte mellom arbeid...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2020 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høyt fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskeren får informasjon via interne internettsider, påminnelse på mail, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsitnstitute øker kompetanse...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental DNA (eDNA) mapping and monitoring of marine fjord resources and biodiversity.

Når presset fra menneskeskapt aktivitet i fjorder øker, f. eks. fra havbruk og fiskeri, kreves det dedikerte forvaltningsmetoder, som er designet for å sikre bærekraftig bruk av fjordene. Et eksempel på dedikert forvaltningsmetode, er økosystembasert helhetlig forvaltning. For å klare dette, må v...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Det 14. Norske Fiskeernæringsseminar – Ernæringssikkerheit i norsk akvakultur

Det Norske Fiskeernæringsseminaret blir arrangert anna kvart år og er ein arena for å kommunisere det siste innan forsking på fiskeernæring og legge til rette for dialog mellom alle som jobbar med fiskeernæring i Noreg. Det overordna temaet for seminaret er ernæringssikkerheit for optimal ernærin...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM-OA 2019

Stimulere til OA-publisering

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Challenging the scientific legacy of Johan Hjort: Time for a new paradigm in marine research?

JUSTIFICATION: In 2019 we celebrate the 150-year anniversary of Johan Hjort (1869–1948), who introduced the fundamental theory for fisheries science with his concepts of the roles played by strong and weak year classes in population structure and productivity. Since then a wide range of new metho...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Resolving impacts of Atlantic cod body size on population replenishment and coastal ecosystem change

Bør vi la den store fisken svømme heller enn å fiske den opp? Stor torsk produserer langt flere egg enn små torsk. Studier av fisk i fangenskap har i tillegg vist at stor torsk gjerne produserer større egg med høyere energiinnhold som klekker til relativt store yngel. Imidlertid vet vi lite om hv...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Towards the sustainable production of male Atlantic salmon: The balance between genetic and environmental control for age at maturity

Det er stor variasjon i alder ved kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Noen individer blir kjønnsmodne mens de er små, mens andre utsetter modningen til de har nådd høyre alder og mye høyere kroppsvekt. I oppdrettsfisk er det en trend til at hanner modner før slaktestørrelse. Dette er et problem da ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nutrient-responsive epigenetic programming in Atlantic salmon and zebrafish muscle growth

Havbruksnæringen har i stor grad erstattet fiskemel som hovedingrediens i fôr med plantebaserte råvarer av både økonomiske hensyn og på grunn av at etterspørselen generelt har økt. Fôr til Atlantisk laks inneholder høye nivåer av plantebaserte råvarer som gir lavere nivåer av B-vitaminer og uunnv...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2019 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

SIPHINIFES-SIP ved HI

Strategiske satsinger ved Havforskningsinstituttet

SIS Høsting: Målet med prosjektet er å styrke grunnlaget for en bærekraftig fiskeriforvaltning i Norskehavet gjennom på den ene siden å utvikle kunnskap om prosesser i økosystemet som er relevante for fiskeriforvaltningen og på den andre siden utvikle et rammeverk for å ta kunnskapen i aktiv bruk...

Tildelt: kr 80,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Shellfish: Resources and Invaders of the North

Shellfish are the diamonds of the sea. They are a high-quality food source and support substantial fisheries in cold-temperate and polar areas. There is a strong interest in both the North Pacific and the North Atlantic concerning shellfish resources, their population dynamics and the management ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Blue growth opportunities in changing kelp forests.

Gjennom BLUECONNECT etablerer vi strategisk forskningssamarbeid og verdifulle opplæringsmuligheter mellom Sør-Afrika og Norge som sentreres rundt kunnskapsbasert forvaltning av tareskogens ressurser i hav i endring. Dette prosjektet vil måle tareskogens økosystemtjenester i Sør-Afrika og Norge, o...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare

Oppdrettslaks blir som regel ikke fôret av oppdretter i dagene før de skal gjennomgå en vesentlig håndteringsoperasjon. Dette blir gjort for å unngå avføringsrester fra fisken i vannet under håndtering, for å øke fiskens evne til å mestre stress og for å redusere fiskens oksygenforbruk (stort for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impacts of salmon farming on Atlantic cod stocks Salcod

Mer enn 1000 oppdrettsanlegg for laks er i drift langs Norskekysten. De overlapper ofte med viktige marine fiskeressurser. De er også lokalisert der folk bor, har sitt arbeid og sin fritid. «Trafikklyssystemet» ble innført i 2017 for å sikre en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Lakselus er i...

Tildelt: kr 21,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland