0 antall prosjekter

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Norse Impact: Teknologi for treffsikre tjenester innen psykisk helse heime hos pasienten

Treffsikre psykiske helsetenester og rusbehandling på spesialistnivå og i kommunen er avgjerande for berekraft. Framover vil vi sjå kapasitetsutfordringar innanfor ein helsesektor med avgrensa ressursar. Størsteparten av tida eit menneske er i behandling i spesialisthelsetenesta eller mottek hjel...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Helseinnovasjonskonferansen 2023 - for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Helseinnovasjonskonferansen 2022 i Førde - tverrfagleg møteplass for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

Den demografiske utviklinga gjer at dei offentlege helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Gjennom Helseinnovasjonskonferansen følgjer vi opp signala frå regjeringa om satsing på meir innovasjon for å løyse utfordringar i helsesektoren, jamfør Helsenæringsmeld...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

Over 240 millioner kirurgiske inngrep foregår verden over hvert år. Det er et vedvarende problem at ca. 30% av pasientene opplever alvorlig eller ekstrem smerte i forbindelse med inngrep. Dårlig behandlede akutte smerter gir økt risiko for komplikasjoner som infeksjoner og hjerteinfarkt, sein reh...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Dronar for effektivisering av helsenorge

Dagens logistikkløysingar for frakt av biologisk materiale til sjukehusa er ikkje tilfredsstillande, då dei manglar standardisering. Prøvar blir frakta i dels ukontrollerte former, og leveringstida vert påverka av trafikk, vêrforhold og geografiske avstandar. Dronar har i mindre grad blitt bruk...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Helseinnovasjonskonferansen 2021 i Førde - fremming av tverrsektorielt samarbeid, verdiskaping og innovasjon.

Den demografiske utviklinga i distrikta gjer at helsetenestene i framtida må løyse samfunnsoppdraget sitt annleis enn i dag. Helsesektoren er avhengig av å ta i bruk teknologiske løysingar for særleg å kompensere for fråflytting, store avstandar og ein aldrande folkesetnad. Både nasjonale og regi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av utgifter knytta til Open Access

Gjeld STIM-OA

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

NORSE: Building bridges between psyche and soma through personalized and dynamic mental health systems

Prosjektet «Norse Feedback - building bridges between psyche and soma through personalized dynamic mental health systems” har vorte gjennomført i perioden 2017-2023. Hovudansvarleg for prosjektet har vore Helse Førde, og viktige samarbeidspartar har vore industripartnaren Norse Feedback AS, klini...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland