41 709 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

Seminar om maskinlæring og samarbeid om hvitvasking i banksektoren

Hvitvasking av penger er et omfattende globalt problem som gjør det mulig å tjene penger på kriminelle handlinger. Dette prosjektet vil arrangere et seminar for å fremme kunnskapsdeling og samarbeid mellom banker i bruken av maskinlæring for å effektivt bekjempe hvitvasking. Stadig flere banker ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Predicting in High Dimensions

...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next generation Earth observation data analysis by integrating human knowledge and AI

Moderne AI-modeller er i stor grad datadrevne og er ofte trent fra mange (ofte tusenvis) eksempler av data med annoteringer. Med annoterte data mener vi data hvor innholdet i hvert sample er kjent. En svakhet ved slike datadrevne modeller er mangelen på sunn fornuft i form av å forstå kjente føri...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inclusive Digital Application

IDA-prosjektet dreier seg om kostnad- / nytteberegninger og effektmålinger av tiltak for universell utforming i IT- og IKT-systemer. Forskning viser at universell utforming er en god strategi for å forbedre mulighetene til personer med nedsatt funksjonsevne for å delta i det digitale samfunn på l...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for Strengthening Cybersecurity and Privacy in Healthcare

Informasjonssikkerhet og personvern er avgjørende faktorer i et helsevesenet som i økende grad må beskytte pasientinformasjon mot potensielle trusler og risikoer. For å kunne tilby effektive sikkerhets- og personvernløsninger må forskningsinstitutter, universiteter og sykehus samarbeide om fremr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NR

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NR

...

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

NordForsk: Future Food Security in the Nordic-Baltic Region: Merging Past, Present, and Future

Norden og Baltikum er blant de regionene som forventes å oppleve de største effektene av globale klimaendringer de neste tiårene. For å sikre langsiktig matsikkerhet må nordisk-baltiske planter tilpasses et nytt, framtidig klima. Det er viktig å starte denne utviklingen allerede i dag, da det kan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2023-2024

Rammeavtalen NR-2023-2024-RA-PES skal styrke Norsk Regnesentrals (NR) posisjon mot Horisont Europa (HEU). I samsvar med tidligere utarbeidet strategi og handlingsplan ønsker NR og instituttets norske partnere å ta del i utviklingen av HEU-initiativer. Dette innebærer å få instituttet og deres par...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR-Stim-OA

Dekke kostnader med gull open access artikler betalt av NR.

Tildelt: kr 3 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Historical Registers

Prosjektet skal utvikle en infrastruktur med tre deler: 1. et historisk befolkningsregister fra 1801, 2. et fullstendig nasjonalt register over alle eiendommer og boliger fra 1820 og 3. et system for kobling på tvers av tematiske historiske registre ved hjelp av befolknings- og eiendomsregisteret...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Based Scenario Management for Cyber Range Training

Samfunnet står overfor en prekær mangel på fagfolk innen cybersikkerhet, og gapet mellom behov og tilgjengelig arbeidskraft utvider seg. Det raskt økende antallet av dataangrep fører til hard konkurranse, og tømmer arbeidsmarkedet for ekspertise. Ifølge den seneste rapporten om cybersikkerhet fr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AIforScreening: Robust and trustworthy AI for breast cancer screening with mammography

AIforScreening: Robust og pålitelig AI for brystkreftscreening Dette forskningsprosjektet ser på metoder og tilnærminger for å oppnå robust og pålitelig kunstig intelligens (AI) til bruk for analyse av mammogrammer i brystkreftscreening. Prosjektet ledes av Norsk Regnesentral, med eksperter inne...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

GEOPARD - Geostatistical Event-based Object-model Predicted from Analogue Reservoir Deposits

Målet med GEOPARD-prosjektet er å få mer geologisk kunnskap inn i det statistiske rammeverket som brukes til å lage digitale 3D-modeller av geologiske avsetninger. Vi ønsker å gjøre modellene mer realistiske og enklere å bruke samtidig som det åpner opp for direkte bruk av data fra feltstudier so...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RObot Supported Education for children with ASD

Barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) kan ofte ha utfordringer med å utvikle god kommunikasjons- og sosiale ferdigheter. I ROSA-prosjektet skal sosiale roboter brukes som et hjelpemiddel for å lære disse elevene språk- og kommunikasjonsferdigheter kombinert med sosiale ferdigheter. Sosiale ro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2021-2022

Rammeavtalen NR2021-RA-PES skal posisjonere Norsk Regnesentral mot Horisont Europa programmet. Prosjektet skal sette instituttet i stand til å raffinere strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa (HEU) programmet. Dette arbeidet omfatter også posisjonering av instituttet i HEU ini...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR STIM-OA

Refusjon av kostnader knyttet til OA-publisering. NR har en artikkel som tilfredsstiller kravene.

Tildelt: kr 4 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NR (2020-2023)

Under boring etter olje og gass er målet å treffe reservoaret ved det planlagte inngangspunktet og plassere brønnen så godt som mulig i reservoaret. For å oppnå dette målet, brukes høypresisjonsinstrumenter for å nøyaktig navigere brønnen inn i reservoaret. Denne navigasjonsprosessen kalles geo-s...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Graph-based Neural Models for Dialogue Management

Talespråk er en naturlig form for kommunikasjon mellom mennesker. Siden vi ble født har vi alle lært hvordan språk brukes til å kommunisere med hverandre, og mye av hverdagen vår tilbringes i samtaler. Bruken av språk som kommunikasjonsmedium mellom mennesker og maskiner har gitt opphav til tekno...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data

Mange offentlig etater og private bedrifter har utfordringer med personlige data som de behandler, samler inn eller produserer. Slike data kan beskrive pasienter, kunder, mottakere av velferdstjenester eller til og med tiltalte i rettssaker. Databaser med slike data er ofte svært verdifulle, også...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2020

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i aktuelle EU forskningsprogrammer. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2020, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon, m.fl.

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

French-Norwegian Research Effort on Applied Dialogue Modelling

As stated above, the scientific exchanges will serve a two-fold objective. The first objective is a generic scientific exchange between the research groups, to foster collaboration on topics such as the creation of multilingual dialogue corpora or the development of socially-competent spoken dial...

Tildelt: kr 14 781

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2019

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2019, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2018

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2018, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, society, jordobservasjon...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til Norsk Regnesentral (2017-2020)

Automatisk kartlegging av land med fjernmålingsdata spiller en stadig viktigere rolle i flere anvendelser av jordobservasjon, som bærekraftig utvikling, autonomt landbruk og byplanlegging. På grunn av kompleksiteten til overflaten og miljøet, står nøyaktig klassifisering overfor mange utfordringe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt Robotdusj som et løft i omsorgsektor

Forprosjektet skal bygge oppunder en visjon om å skape egenmestring for mennesker som ikke lenger kan utføre personlig hygiene og stell i dusj: I stedet for pleiepersonell vil en robot assistere ved hår- og kroppsvask. Et slikt system vil avlaste helsepersonell og gi brukere en bedre hverdag. For...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Deep learning er en maskinlæringsmetode som har revolusjonert bildeanalyse-fagfeltet de siste 10 årene med nøyaktighet som nærmer seg menneskelig ytelse. Metodene er datadrevet og baserer seg på dype nevrale nettverk som lærer seg sammenhengen mellom data og beskrivelse fra eksempler. En viktig f...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med disse dataene. Personopplysning og persondata er...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response Services

Nødtjenester, som 113 for nødhelsetjenester i Norge, må fungere i vanskelige og tidskritiske situasjoner. Ved en medisinsk nødsituasjon kan det være mange usikre faktorer, og operatøren er ofte nødt til å vurdere en vanskelig og kompleks medisinsk situasjon basert på kun en informasjonskilde, nem...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo