41 709 antall prosjekter

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Pre-project: Vocational education and training - challenges in the northern context

The background for this pre-project is that the dropout rates in VET and in apprenticeship training are higher in the northernmost counties than in most other counties in Norway. The main question posed is therefore; Why do so many pupils in apprenticeshi p training in the north fail to complete ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

PES - "artic earth observation and surveillance technologies"

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Tromsø

Hovedmålet er å oppnå minst en vellykket kommersialisering annet hvert år, og med delmål å produsere minst fire lovende idéer hvert år. Av disse skal minimum to utvikles så langt at de tas videre til Norinnova / TTO. Norut vil i 2009 ha fokus på følgende aktivitetsområder: · Idesøk, -stimuleri...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling.

Prosjektet skal følge, studere og samarbeide med aktører i et bedriftsnettverk i Troms, som opererer innen et forskningsfelt med økende kommersiell betydning i nordnorsk sammenheng, marin bioteknologi. Nettverket, Forum for bioteknologi og havbruk (FBH), er utviklet i tett samarbeid med det regio...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Regional biotechnology clusters in economic development - the case of Northern Norway and Estonia

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVKYST-Havet og kysten

Economic Effects of marine fishing tourism - the case of coastal regions in Norway

The Norwegian fisheries authorities have stated that the lack of research-based knowledge on marine fishing tourism overall makes it difficult to decide on future management measures to secure a sustainable management and an economically viable distributi on of coastal fish resources between mari...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land

Forprosjektmidlene vil bli brukt til tre formål: 1.Utviklingen av et nordisk forskernettverk bestående av forskere ved universitetene i Umeå, Oulu, Rovaniemi og Tromsø 2. Klargjøre betingelsene for bruk av det statistiske materiale slik det er beskrevet i hovedprosjektet. 3. Gjennomføre et ko...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Kukarenko, N RUS06/06-49

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Elsakov, V RUS06/06-25

...

Tildelt: kr 18 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Personalised Healthcare Using information and communication technology for prevention and prediction within the healthcare system

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Next Generation Peer-to-Peer Content Delivery Platform

...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Helping the Elderly to Stay Independent and Active

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Danks, Fiona UK STP 06/07

...

Tildelt: kr 41 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NATURNAER-Natur og næring

Interna.trade regulating organisations and Sout-East Asian regionalisation of trade agreements. Implications for Norwegian seafood industry

The study focuses on two overall questions: 1) What are the main trends of development of the WTO and regional trade organisations? and 2) What are the consequences for the Norwegian seafood industry? The region of South-East Asia is of strategic interes t to the Norwegian seafood industry, both...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Norut IT

FORNY infrastrukturmidler skal benyttes til å få fram en vellykket kommersialisering annet hvert år. Prosjektet vil sette i verk/videreføre følgende tiltak: 1. Systematisk idestimulering ved å gjennomgå alle løpende prosjekt med hensyn til kommersialiser ingsideer. 2. Nettverksarbeid mot nærings...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Canada - forskningssamarbeid vinterturisme

Hvordan fremme en tettere kobling mellom FoU-miljøer og turistnæringen for å bidra til innovasjon og produktutvikling innen vinterturisme? Dette vil være et sentralt aspekt ved samarbeidet mellom Norut Samfunnsforskning og Simon Fraser University. Turisme senteret ved Simon Fraser University har ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland - møte mellom russiske og norske bilder av hverandre i krysskulturelt samarbeide.

I Norut Samfunnsforsknings internasjonale strategier og prioriteringer står forskning på nordområdene og forskning i samarbeid med miljøer i nordområdene sentralt. Norut Samfunnsforskning søker å realisere disse strategiene og prioriteringene gjennom fler e tiltak. 1) Vårt strategiske instituttpr...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

New and improved remote sensing techniques for environmental monitoring

The proposed SIP will be divided into four main parts, EM Scattering properties, UAV technology, Environmental Informatics, and Applications. In the EM scattering properties part the main activity is improved understanding and modelling of the interaction of EM waves with the earth surface. This...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VS2010-Verdiskapning 2010

Videreutvikling av VS2010 Tromsø. Fra naturressurser til kunnskapsressurser

Hva fremmer og hemmer utvikling av nettverk av kunnskapsintensive bedrifter i Nord-Norge? Hvilket potensiale for læring og verdiskaping eksisterer for bedrifter og aktører i nettverk? Og hvilken rolle spiller tillit i slike sammenhenger? Dette er relevant e spørsmål vi vil utvikle i dette forpros...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Domestic implementation of rules of origin for seafood exports. The cases of Denmark, Iceland, and Norway.

More than 300 regional and bilateral trade agreements are now in force or about to be concluded. Rules of origin (RoO) are frequently used as a mechanism for deterring free riding on trade agreements. Norway is included in the EU internal market through t he 1994 EEA-agreement. Protocol 4 to the ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Mangfoldig likestilling i familiesfæren? Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk

Prosjektet tar utgangspunkt i en tilsynelatende motsetning mellom norsk likestillings- og mangfoldspolitikk, karakterisert som kjønnsproblematikken i flerkulturelle samfunn. Det har til hensikt å produsere systematisk kunnskap om relasjonene mellom likest illings- og mangfoldspolitikken i forhold...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Tillit som betingelse for samarbeid og utvikling i Nord

Prosjektet skal utvikle kompetanse om Nordområdeproblematikk gjennom teoretisk refleksjon og empiriske undersøkelser av sosiale/menneskelige vilkår for tillitsbygging, samarbeid og utvikling i Nordområdene. Gjennom å bruke tillit som inntak til å fokuse re på sosial organisering og sosiale rela...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INFRA-Infrastrukturtiltak

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av Norut Finnmark og NIBR Alta - samfinansiering av prosj.nr. 169008/V10

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - NORUT IT

FORNY infrastrukturmidler skal benyttes til å få fram en vellykket kommersialisering annet hvert år. Prosjektet vil sette i verk/videreføre følgende tiltak: 1. Systematisk idestimulering ved å gjennomgå alle løpende prosjekt med hensyn til kommersialiser ingsideer. 2. Holdningsendring og kultur...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Troms (FKM i Troms) Et prosjekt for samhandling mellom næringsliv og FoU-miljøer i Troms

I Troms er det etablert et regionalt partnerskap bestående av Troms Fylkeskommune, RDA-midlene (NHO) og Norut Gruppen. FKM i Troms er forankret i den regionale utviklingsplan (RUP) for Troms, fylkesplanen 2004-07, "Handlingsplanen for næringsrettede tilta k i Troms (RDA-midlene) og strategiplanen...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European coherent documentation and early warning system for flash-floods

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Pettinato, S. Italia. STP 05/06

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ungdom i Barents - arbeid og velferd.

I dette prosjektet undersøker vi ungdom i Barents-regionens relasjoner til arbeidsmarkedet og koblingen mellom velferd og arbeidsmarkedsstatus. Å etablere seg på arbeidsmarkedet har betydning for den enkeltes velferd og levekår. Ungdom står i en spesielt utsatt posisjon i forhold til svingninger ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Trusselbilder og definisjonsmakt. Forstudie for å analysere norsk sjømatnærings markedsutfordringer relatert til mattrygghet, miljø og etikk

Mattrygghet og miljøoppfatninger rundt matvareproduksjon og - konsum er tema som blir stadig mer aktuelle. Denne studien tar utgangspunkt i dynamikken rundt forbrukeres oppfatninger, holdninger og handlinger relatert til mattrygghet, miljø og etikk med fo kus på sjømat. En fokusgruppeundersøkelse...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KULTUREN-Program for kulturforskning

The politicised cod - contested knowledge in troubled waters

Cod is the major whitefish stock in the Norwegian economic zone. It provides work and meaning for commercial and recreational fishers and for managers and scientists. Fishers have taxonomically differentiated between different types of cod while the gover nment until the late 1970s, dealt with on...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa