0 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

TRYKKFORVALTNING OG MASKINLÆRING I VANNDISTRIBUSJONSNETTET

Maskinlæring (ML) og big data-analyse kan bidra til å redusere lekkasjer i vanndistribusjonsnettet, ved hjelp av f.eks. trykkoptimalisering. Prosjektet skal utrede hvordan ML kan anvendes for å effektivisere og optimalisere drift innen vanndistribusjon, i offentlig sektor. Hovedutfordringen for ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

Oslo kommune står i spissen i prosjektet LeakNor sammen med en rekke kommuner, SINTEF, teknologileverandører, forskning og undervisning, Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, vil bringe norske aktører innenfor drikkevannsbran...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt: Økt kunnskap om ekstremnedbør og nedbørstatistikk i Oslo kommune

Dette forprosjektet vil sette kommunen i bedre stand til å gjennomføre Handlingsplan for overvannshåndtering for Oslo kommune. Målet er på sikt å kunne bruke overvannet som en ressurs i byen samtidig som nedbøren håndteres på en sikker måte ved store hendelser. Prosjektet vil ta utgangspunkt i ek...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Økonomisk og robust overvannshåndtering for en by i vekst og et klima i endring.

Utfordringer knyttet til overvann og urban flom som følge av klimaendringer og fortetting er og vil være et viktig tema i årene fremover. Tradisjonelt transporteres overvann i lukkede overvanns- og avløpssystemer som dimensjoneres for kraftig regn. Med kraftig regn menes nedbørshendelser over 1 m...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo