349 prosjekter

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre on Wind Energy

Northwind er et forskningssenter for vindkraft. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker. Vindkraft er i rask utvikling og forventes å være en ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2029

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Dynamic loading of transformer insulation

Transformatorer er nøkkelkomponenter i strømnettet. Et transformatorhavari kan gi stor skade på omgivelser, og det medfører som regel strømbrudd. En årsak til havari er kortslutningsstrømmer som forårsaker store elektromagnetiske krefter som kan deformere delene inni transformatoren, og i verste ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribution network planning and operation with flexibility resources

The main purpose of this call is to increase the impact of Norway's participation in EU's H2020 projects. Directly fitting to this objective, the following activities are envisioned in this FlexPlan supplementary project. These activities include the early involvement of relevant stakeholders in ...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Ledelse av området for "Hydrogen distribusjon uavhengig av naturgassrørnett" innen "Clean Hydrogen for Europe"

Prosjektet skal finansiere en lederposisjon i programmet Clean Hydrogen for Europe som er med og definerer forsknings og utviklingsaktiviteter relatert til hydrogen som energibærer. Clean Hydrogen for Europe (CHE) relaterer seg til den Europeiske strategiske energi teknologi planen (SET Plan) gje...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

CCShip - Deploying Carbon Capture and Storage for ships to enable maritime CO2 emission mitigation

Som en effektiv transportmetode har sjøfart vært ryggraden i verdensøkonomien, og utgjør over 75% av den globale handelen per volum. Internasjonal skipsfart er derfor ansvarlig for 2% av de globale klimagassutslippene. For å oppnå målet i Paris-avtalen er det avgjørende å redusere utslipp av driv...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO IEA Hydropower TCP, Annex XIII, Hydropower and Fish 2021

Even though hydroelectric production is the leading form among renewable energy sources its environmental impact, especially on fish populations, challenges the sustainable use of the technology. In order to approve new hydro projects or renew commissioning on existing ones environmental concerns...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkning - TotalControl

Formidlingsaktivitetene i prosjektet er en kjerneaktivitet for å bidra til nettverksbygging og formidling av forskningsresultatene fra TotalControl. Kommunikasjon er et verktøy for å bidra til økt impact og innovasjoner fra TotalControl i norske nettverk. Hovedaktiviteten vil være å gjennomføre ...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Batteries European Partnership Association (BEPA) - Executive Board Representation

The Batteries European Partnership Association (BEPA) has been established to ensure both a focused development of battery technology to meet current demands with regard to economy, sustainability and circularity, and the timely and effective up-take of these technology developments by the indust...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New gases for GIS - long-term reliability and fundamental understanding of insulation properties

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å om...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Enabling hydrogen in Norwegian gas export

Today Norway is one of the largest sources of gas for the European energy system, providing between 20 and 25 per cent of EU’s gas demand, more than 1200 TWh per year. This makes Norway the third largest gas exporter in the world. It is important both for Norway and Europe that Norwegian clean en...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UK

Andelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner

Formålet med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad om hovedprosjekt innenfor infrastruktur for grønn energiforsyning i havner til Grønn Plattform. Reduksjon av utslipp fra maritim transport vil kreve en utbygging av infrastruktur for produksjon, lagring og bunkring av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nye nettløsninger for lønnsom havvindutbygging

Dette forprosjektet vil legge grunnlaget for et større prosjekt med mål å utvikle nye løsninger for nettinfrastruktur for lønnsom havvind. Prosjektet vil bidra til grønn omstilling og kvalifisering av norske industriselskap til å kunne levere teknologi og kompetanse til den internasjonale havvin...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybrid - Operation scheduling for hybrid systems of solar power and energy storage

The pre-project will form the foundation for a main project focusing on operation scheduling of hybrid systems of floating solar and hydropower. Norwegian power companies and SINTEF Energi AS/NTNU has a long history of optimal scheduling of hydropower systems, and the knowledge from Norwegian act...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Multi-horizon power-market mechanisms and Connection to the wider European energy system

The McMee pre-project will form the foundation for a main project within the field of power-market mechanism design and linking to the de-carbonized energy carrier Hydrogen. In order to establish an export industry within this field consisting of both products and services it is important to unde...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 11th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-11)

Det søkes om arrangementsstøtte (kNOK 200) til gjennomføring av The 11th Trondheim CCS Conference (TCCS-11), som går i tidsrommet 22-23 juni, 2021. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore energy system optimisation considering load and storage flexibility

Dette prosjektet tar for seg energisystemet på offshore olje- og gass-installasjonar med mål å bidra til reduserte klimagassutslepp gjennom å utnytte variabel vindkraft saman med fleksibilitet i bruk av energi og i lagring av energi. Prosjektet vil: 1) Undersøkje i kor stor grad det er teknisk ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Zero Carbon Energy Hub - Pre-study

The “Zero Carbon Energy Hub” (ZCEH) - is a joint "Grønn Plattform" initiative by SINTEF Energi and Equinor to prepare for a more detailed industry-study on how Norway can build a future role as exporter of low carbon energy to Europe and attract energy intensive industry to Norway, seeking a low ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Twin for Optimal Design and Operation of Compact Combined Cycles in Offshore Oil and Gas Installations

Målet med DIGITAL TWIN er å utvikle de underliggende modellene nødvendig for å designe en digital tvilling for en offshore damp syklus med mål om å optimalisere effektivitet og driftssikkerhet. Den digitale tvillingen vill bli designet for bruk i nye installasjoner for å simulere drift av damp sy...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Waste-to-Energy and Municipal Solid Waste management systems in Circular Economy

Norge er 2,4% sirkulært (2020), så det er rom for forbedring. Økt sirkularitet vil kreve en fullstendig omorganisering av samfunnet vårt, noe som gir utfordringer, men også muligheter. Når man implementerer Sirkulær Økonomi (CE - Circular Economy)-prinsipper, kan det forventes radikale endringer ...

Tildelt: kr 19,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

LH2 Pioneer - Ultra-insulated seaborne containment system for global LH2 ship transport

Hydrogen regnes som en viktig energibærer for lav- til nullutslippsløsninger, med mulige sluttbrukere m.a. i transport-, energi- og industrisektorer. En nøkkelutfordring for å få dette til er å skape kostnads- og energieffektive løsninger for hydrogenlagring og -distribusjon, slik at produsenter ...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable wood stoves through stove, building integration and value chain optimisation

Bioenergi er viktig i Norge, og vedfyring som har lange tradisjoner utgjør mer enn 40% av det totale biomasseforbruket for stasjonære energiformål, og dekker 12% av oppvarmingsbehovet. Vedfyring er viktig for forsyningssikkerheten i Norge, hvor vi i dag er meget avhengige av elektrisitetsnettet ...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Next generation Biogas production through the Synergetic Integration of Gasification

BIOSYNGAS skal bidra til å forbedre mange aspekter ved biogassanlegg i Norge. Slike anlegg har utfordringer knyttet til håndtering av det såkalte "digestatet", et biprodukt som burde utnyttes bedre fordi det inneholder viktige næringsstoffer. I dag brukes det i varierende grad som et jordforbedri...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO IEA-HEV TCP-Task 45 Electrified Roadways

The goal of net-zero carbon transportation is universal; however, many transportation sectors or industries have their own specific requirements, targets and expectations which may make electrification difficult and costly. Electrified Roadways (E-Roads), or Electric Road Systems (ERS), have the...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive hydrogen-elektriske framdriftssystem for Clean Aviation

Parisavtalen har satt strenge klimakrav for å begrense den globale temperaturøkningen. Flere transporttyper, for eksempel veitransport, er godt i gang med et skifte til grønne og utslippsfrie alternativ, mens luftfarten ser ut til å være en av de mest krevende bransjene å endre. EUs partnerskap C...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - SINTEF Energi AS

SINTEF Energi søker for tredje gang refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA.

Tildelt: kr 28 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Educational Program for Sustainable Heating and Cooling Solutions for India

India er det nest mest befolkede landet i verden og har den tredje raskest voksende økonomien. På bakgrunn av dette er det en økende etterspørsel etter grunnleggende termiske bekvemmeligheter, som for eksempel varmtvann og klimaanlegg. Per i dag er utslipp av skadelige klimagasser fra India veldi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan

Både Norge og Japan er fiskerinasjoner med veldig god kunnskap om fiskeforedling og kuldeteknologi for prosesserering av sjømat. Japan har en høy andel fiske-import, mens Norge mest driver fiske-eksport. I 2017 var direkte eksport av sjømat til Japan på over 114.000 tonn, med en verdi på 4 mrd NO...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Planning Clean Energy Export from Norway to Europe

CleanExport-prosjektets målsetning er å gi strategisk veiledning om hvordan Norge kan forberede seg på fremtidig avkarbonisert energieksport til Europa. For å oppnå dette kombinerer prosjektet omfattende datainnsamling og kartlegging av rådende og fremtidige rammebetingelser, modellering av energ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksep...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage