0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New principle for production of layered three-dimensional multi-material products

Prosjektet har som mål å utvikle en multimaterial produksjonsprosess for produksjon av geometrisk komplekse deler. Delene kan da bygges med de ønskede materialene på riktig sted i delen, slik som f.eks. et kneimplantat. Kneimplantatet kommer delvis i kontakt med bein og delvis med vev, hvor ett ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av Gull Open Access for 2020 - SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing søker om støtte til refusjon av to publiserte artikler via forskningsrådets utlysning

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Gjennom prosjektet Building Digital Twin Innovation Hub brukte vi innovasjon og løsninger fra den europeiske forskningsfronten innenfor digital tvilling for byggebransjen. Dette er en helt unik mulighet for norsk byggebransje og komme helt i front med kompetanse på digital tvilling for byggebrans...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Prosjektet har som hovedmål å øke kvaliteten, bærekraften og effektiviteten hos norsk vareproduserende industri gjennom implementering av DAT4.ZERO teknologi. - Øke digital kompetanse for å sette leverandører og vareproduserende industri i stand til å ta i bruk avanserte digitale løsninger i pro...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn og bærekraftig vareproduksjon i Norge; Produktivitet – Hjemhenting og Eksport

For å redusere negative effekter på klima og miljø, må verden og Norge gjennom en overgang til vareproduksjon og produkter med lavere miljømessig fotavtrykk. Det må sikres at industriell produksjon skjer på en grønn og bærekraftig måte, samtidig som vi skaper vekst. Norge er rikt på naturressurse...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon: The Intelligent Factory Space. A Concept for Observing, Learning and Communicating in the Digitalized Factory.

Støtteordning for publisering.

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Made in Norway

Vareproduserende industri og tilknyttede verdikjeder er viktig for norsk verdiskapning og arbeidsplasser, særlig når det er ventet en reduksjon i verdiskapningen fra olje og gass i kommende år. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF MANUFACTURING AS

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Manufacturing AS

...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Cyber Physical System Plant Perspective

Industricasene er blitt fferdigstilt og disse er rapportert til bedriftene. For den offentlige delen av sluttrapporteringen skrives set en bok på norsk. Denne er ferdig som et rå-utkast og vil bli utgitt av Fagbokforlsget i løpet av 2021.

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

4S Større, sterkere, smartere, sammen.

Det har vært færre bedrifter som har ønsket å sette igang nye utviklingsprosjektet i denne perioden.Mange av bedriftene har vært opptatt med pågående prosjekter.Bedriftene har i større grad fokusert på å utvikle/dele kompetanse med andre bedrifter. Det har vært 2 møter i 7sterkes produksjonnett...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastinnovasjonskatalysator

Plast- og plastkompositter er viktige bestanddeler i framtidige produkter for å redusere vekt, redusere ressursbruk samt øke funksjonalitet og ytelse innen en rekke produktapplikasjoner og bransjer. Samfunnsmessig er lettere produkter med lang levetid en del av framtidens grønne løsninger, da de ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk posisjonering for deltakelse KIC innen Added Value Manufacturing (AVM), call 2016.

Industry and research representatives from both Manufuture and EFFRA have expressed their strong desire for the launch of the proposed added-value manufacturing knowledge and innovation community (KIC). The work has been intensive since 2014 with a good Norwegian position in the consortium. SI...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norway in Manufuture SRA 2030

I den siste del av prosjektperioden har hovedfokus vært å bidra i fredigstillingen av Manufutures nye strategidokument "Strategic Research Agenda (SRA) 2030".

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Manufacturing: Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products

SFI Manufacturing er et samarbeid mellom 14 industribedrifter, 3 SINTEF institutter og 5 fakulteter på NTNU. Fra starten i 2015 har en viktig aktivitet vært overvåkning av forskningsfronten og trender innen utvalgte fagområder. Senteret har 16 PhD studenter og av disse har nå 8 disputert og flere...

Tildelt: kr 96,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk posisjonering for deltakelse Teknologiplattformen Manufuture i perioden 2015 - 2017

Deltakelse i en strategisk gruppe etablert av ICT programmet om ICT in Manufacturing i 9. rammeprogrsm.

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk posisjonering for deltakelse KIC innen Added Value Manufacturing (AVM), call 2016, for 2015

Industry and research representatives both from Manufuture and EFFRA have expressed their strong desire for an early launch of the proposed added value manufacturing knowledge and innovation community (KIC). A KIC in Manufacturing has however been on the Strategic agenda within Manufuture since 2...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk posisjonering for deltakelse KIC innen Added Value Manufacturing (AVM), call 2016

Industry and research representatives both from Manufuture and EFFRA have expressed their strong desire for an early launch of the proposed added value manufacturing knowledge and innovation community (KIC). A KIC in Manufacturing has however been on the Strategic agenda within Manufuture since ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Sintef Raufoss Manufacturing AS - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lean Forum Norge

Lean Forum Norge (heretter benevnt LFN)sin hjemmeside http://leanforumnorge.no/ viser forumets fortløpende aktiviteter og utvikling nasjonalt og regionalt.7240 besøk på hjemmesiden siste måned. Forskningsprosjektet Lean Operations bruker også hjemmesiden for å spre informasjon om prosjektet, se ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sustainable Manufacturing of Light Weight Solutions

Metoder for gjenbruk eller avhending av sammensatte produkter som er framstilt av polymerkompositt er utredet i dette prosjektet. For å kunne gjenbruke materialene, er det behov for å demontere og bryte ned produktene til enkeltmaterialer. Kompositten kan videre deles i en polymer og fiber ved k...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IdéAl- nettverket

IdéAl-nettverket skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse, teknolo gi og verdiskapning Dette påvirkes gjenno...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Manufuture Norge H2020

Manufuture 2020 er etablert både som en teknologisk plattform for EUs 7. rammeprogram (7FP) og som en visjon for en Strategisk F&U agenda. Dette for å styrke Europeisk vareproduserende industri til å bli mer kunnskapsbasert. Lykkes denne satsingen vil eur opeiske vareproduserende industri bli i s...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Innlandet

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JAPAN: Forprosjekt for fleksibel, adaptiv og intelligent automatisering ved hjelp av mikro- og nano sensorer

Dette er et forprosjekt for å etablere et prosjekt med NTNU og RTIM i Norge og Industrial Technology Research Center og National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan. Ny teknologi gir nye muligheter for automatisering so m er radikalt mer fleksibelt, rekonfigur...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Innlandet

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Manufuture Norge posisjonering EU's 7 rammeprogram

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Innlandet

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Processoriented network development (POND)

...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Innlandet