0 antall prosjekter

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Hvordan sover vi? - Søvn i vår samtid

Arrangementet vil vare i to timer, hvor publikum vil få møte et bredt tverrsnitt av søvnforskning fra et forskningsmiljø basert i Trondheim. Den første timen vil bestå av en ledet paneldebatt mellom tre søvnforskere med ulik faglig bakgrunn, den andre timen vil bestå av mingling og dialog mellom ...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Standardisering av samhandling for ungdom og voksne med langvarig utmattelse av ukjent årsak og CFS/ME på tvers av offentlige sektorer

Mange oppsøker helsehjelp for langvarig utmattelse. Ved omfattende funksjonstap og tilleggssymptomer, og når annen årsak ikke blir funnet gjennom utredningen, kan diagnosen kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME) stilles. Spesialisthelsetjenesten utreder pasienter under 18 år....

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Healthy Healthcare: Systemic Interventions to Promote Healthcare Workers Wellbeing and Resilience, Quality of Care and the Organisation.

Wellbeing and resilience of healthcare workers are crucial in sustaining high quality affordable healthcare. The pandemic laid bare existing and revealed new vulnerabilities of healthcare systems affecting staff wellbeing and cost containment. To address the complex factors affecting the workers,...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

St. Olavs hospital - tidligfase teknologioverføring 2023-2024

St Olavs hospital søker om totalt MNOK 5 for perioden 2023-2024 i Tidligfase teknologioverføring, fordelt på 2.5 MNOK pr år. I søknaden stiller Helse Midt-Norge RHF, på vegne av St Olavs hospital, med et tilsvarende beløp MNOK 5 i egenfinansiering. Utover finnes finansieringsmuligheter gjennom: ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstand

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia

Trigeminusnevralgi er en smertetilstand som er blitt beskrevet som en av de verste smerter mennesker kan oppleve med en prevalens på ca. 0,2% og med få tilfredsstillende behandlingsalternativer. Vår forskningsgruppe har siden 2012 utført nyskapende forskning med sikte på å utvikle et nye behan...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework Grant 2021-2022-St.Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har et mål om å øke sin deltagelse i EUs nye rammeprogram Horisont Europa, og ønsker å være en naturlig partner i Norge for søknader som inkluderer klinisk behandlingsforskning og/eller medisinsk teknologi i Norge. St. Olavs Hospital har i samarbeid med NTNU og SINTEF et aktivt...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Deep learning cancer diagnostics from diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Dette prosjektet vil åpne for et nytt, ikke-invasivt virkemiddel for å vurdere kreft. Dagens tilstand for kreftdiagnose og behandlingsovervåking ved bruk av magnetiskresonanstomografi (MR) krever injeksjon av et potensielt skadelig kontrastmiddel, mens kontrastfrie alternativer er for ineffektive...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Covid-19-pandemien er forårsaket av viruset som heter SARS-CoV2. Alvorlighetsgraden av Covid-19 sykdom varierer fra milde symptomer i 80% av tilfellene til alvorlig sykdom i 15% av tilfellene. De siste 5% av pasientene blir innlagt på sykehus med behov for intensivbehandling, spesielt trenger hje...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2020-St.OLavs hospital

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horison Europe, med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horison Europe skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital har en strategisk mål om å øke sin innsats og bidrar til nasjonal måloppnåelse for Horison Europe. NorCRIN o...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

Norge har høye ambisjoner for deltakelse i Horisont med målet om at 2% av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske forskningsmiljøer. St Olavs Hospital ønsker å øke sin innsats for å bidra til nasjonal måloppnåelse for Horisont 2020. St. Olav Hospital prioriterer delta...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse 2020. Formidling av fag og forskning innenfor landbruk og helse i Norden.

I Norge som i norden forøvrig, så er sysselsatte i landbruket en viktig yrkesgruppe. Deres innsats og kapasitet har innvirkning på nasjonal matproduksjon, og et fokus på deres fysisk og psykiske helse og arbeidsevne er derfor viktig. Forskning viser at denne yrkesgruppen har en rekke utfordringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedopp...

Tildelt: kr 45 860

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2018-St.OLavs hospital

NorCRIN was established in 2010 by the University Hospitals in Norway. The initiative was strongly supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and NorCRIN was outlined as a key element in the recent Norwegian Strategy for Health, Research and Innovation (HelseOmsorg21). The Mi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

Ukjent-Ukjent

COgnitive REhabilitation in pediatric Acquired Brain Injury (CORE pABI). A randomized controlled study

Ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er til stede ved fødsel, men som skyldes for eksempel ulykker, hjernesvulst eller infeksjon. Slik skade rammer flere hundre barn og ungdommer i Norge hvert år og kan medføre redusert kognitiv funksjon, slik som oppmerksomhet, hukommelse, læring,...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2017-St.OLavs hospital

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble sterkt støttet av Helse ? og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble en strategisk viktig organisasjon i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å...

Tildelt: kr 57 076

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utforske mulighetene for oppgradering og uttesting av vurderingsverktøyet CONTINUUM for brukere med rus- og avhengighetsproblematikk

Rusmisbruk og avhengighet er en komplisert lidelse med mange involverte faktorer som krever en omfattende vurdering for å kunne tilby den rette behandlingen. Uten en slik grundig gjennomgang av helsetjenestebehov risikerer man pasientene behandles feil eller ikke gir de nødvendige tjenestene som ...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Improving health Care models of University hospitals on responsiveness, work environment and cost-effectiveness

The increased proportion of GDP spent on health in EU highlight the importance to have healthy working staff to obtain high-quality and cost effective health care. University hospitals are central for knowledge-based treatments, clinical trials and training and education of a country?s medical st...

Tildelt: kr 54 126

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aktiv overvåkning av kreft - behandling når det trengs

Vi ønsker å utvikle en tjenestemodell for aktiv overvåkning av lavrisiko kreft. Stadig flere får en vedvarende diagnose de må leve med. Sykdommen må følges opp av helsetjenestene, slik at man kan behandle sykdommen om/når dette blir nødvendig. Dette krever ny type samhandling mellom fastleger, sp...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Proposal preparation for Implementing Restraint Minimisation

Coercive practices such as mechanical restraint, seclusion (detention in a locked room) and rapid tranquilisation are still widely used in mental health in-patient services around the world to manage crisis situations. Their implementation has a serious impact on psychological and physical wellbe...

Tildelt: kr 8 829

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Repurposing of Endoscopic Injection of Botulinum Toxin A for Obesity Treatment in Adolescents

According to the AMA and the WHO, obesity can be considered a chronic disease and also leads to the development of other chronic diseases including diabetes. Obesity in adolescents is often difficult to treat by diet, physical activity and behavioural therapy. Gastric bypass surgery is very effec...

Tildelt: kr 52 020

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

NorCRIN ble etablert i 2010 av universitetsykehusene i Norge. Initiativet ble støttet av Helse og omsorgsdepartemenetet, og NorCRIN ble viktig i Norges nåværende strategi for helse, forskning og innovasjon (HelseOmsorg21). Departementet oppmuntret NorCRIN til å søke medlemsskap i ECRIN (ecrin.org...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Det overordnede hovedmålet til NorMIT (Norsk senter for minimalt invasiv bildeveiledet terapi og medisinske teknologier) er å forbedre pasientbehandlingen gjennom utvikling av medisinsk teknologi og metoder som gir mindre traumer for pasientene, økt sikkerhet og kvalitet i behandlingen samt korte...

Tildelt: kr 53,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLINISK-Klinisk forskning

Thalidomide versus Velcade in melphalan refractory multiple myeloma

Standard treatment of patients under the age of 65 with multiple myeloma is high dose melphalan followed by infusion of autologous blood stem cells (ASCT). Standard treatment of patients over the age of 65 is low dose melphalan and prednisolon. Most patie nts respond to this treatment, but patien...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Mohsen, Amr egyptisk spes 2007

...

Tildelt: kr 21 203

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Nada, Ahmed egyptisk spes 2007

...

Tildelt: kr 21 203

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Acar, Nuray tyrkisk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Teknologi og metoder for ultralydveiledet kirurgi

I 1995 startet et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom klinikere og ingeniører ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT)/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/SINTEF Unimed med hovedmål å utvikle brukervennlige, effektive og skånsomme ultral ydbaserte metoder for å forbedre tilbudet...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage