0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Landsdekkende våtmarksdatasett

Prosjektet har som mål å utvikle et heldekkende kart for våtmark i Norge. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Kartverket (prosjektansvarlig), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Norsk Regnesentral, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Miljødirektoratet. Bærekraftig arealbru...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Buskerud

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Towards automated 3D geospatial objects from optical imagery using novel Ai methods

Målet for prosjektet er å utvikle kunstig intelligens for å skape 3-dimensjonale representasjoner av bygninger uten menneskelig innblanding. Ambisjonen er å gjøre dette kun ved bruk av flybilder. I Norge har vi store mengder geografiske data som innehar et stort utnyttelsespotensiale. Den nåvære...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn

Innovasjonsideen til prosjektet er en skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse for massemarkedet med centimeters nøyaktighet. Prosjektet skal utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner (GNSS SSR) og en ny og umoden teknologi med stort potensial: posisjonsbest...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Buskerud

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Harsson, Bjørn G. norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Solheim Dag, norsk spes til Kina 2007/08

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Bye, Bente Lilja Norsk spes til Kina 2007/08

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

USA - bilateral cooperation on the establishment of the reference frame with a special focus on marine applications

A joint Workshop between NOAA and NMA with partners is to be arranged. The main objective is to discuss how to to improve the reference frame with a focus on marine applications. It is foreseen that the Workshop will result in application proposals to NFR , NSF, EU to study the determination of t...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

China - cooperation with Norway in SEA level observation -Evaluation of Chinese Tide Gauge Network based on ESEAS quality control standards

Cooperation in sea level observations between Norway and China will open a new area for research and cooperation. The importance of such cooperation lies in the common interests two countries have and are looking for. Although Norway is a small country co mpared to the size of China, it has a lon...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Japan - bilateral cooperation in Arctic Climate Studies

Prosjektet vil bygge relasjoner til mellom Japan og Norge innenfor geofysikk/klima studier i arktiske strøk med tanke på en fremtidig søknad til NFR. Prosjektet vil arrangere en workshop våren 2007 diskusjon av fremtidige problemstillinger/muligheter for søknader innen klimaendringer, slik som ...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Buskerud

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Improved Accuracy and Reliability of the Real Time Kinematic Global Navigation Satellite System Cpos

The aim of the project is to improve the performance and accuracy of the CPOS service. To be able to optimize the service, it is important to have the best fitted coordinates. Such an improvement will give the users of CPOS a more reliable result accordin g to the height determination. Today the ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2007 - Samspill mellom geodatatjenester i ekommuner

Kartdata og geografisk informasjon spiller en viktig rolle både i samfunnsplanlegging og for verdiskaping og utvikling av tjenester rettet mot næringslivet og innbyggerne. Tilgang på geodata er avgjørende for kommunal saksbehandling og utvikling av kvalit ativt gode tjenester. For næringslivet li...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Etablere en informasjonsportal for nordområdene med under-liggende elektronisk tjenester til bruk for regjering og fylkesmenn i nord.

geoPolar skal etablere dynamiske kunnskapsbaser som grunnlag for bærekraftige beslutninger, økt verdiskapning, redusert konfliktnivå og risiko i Nordområdene. Gjennom et omfattende forvaltningssamarbeid, koordinert av Kartverket, skal prosjektet sikre at eksisterende og nye kunnskapsbaser gjøres ...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

geoPortal 2005 - økt samhandling og medvirkning basert på geografisk informasjon i eNorge

Som fyrtårn for Høykom programmet under Norges forskningsråd skal prosjektet gjøre synlig viktige resultater fra satsingen på geografisk informasjon. Prosjektet skal synliggjøre muligheter for å modernisere arbeidsmåter innenfor offentlig sektor ved å ta i bruk moderne informasjons- og kommunikas...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

OCTAS - Ocean Circulation and Transport Between the North Atlantic and the Arctic Sea

...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Buskerud