0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Construction and installation of large floating bridges

Statens vegvesen har som mål å bygge kunnskap og kompetanse innen bygging av svært store flytende konstruksjoner under utfordrende miljøforhold på vestkysten av Norge. Dette prosjektet er rettet mot å forstå og dokumentere hvordan en stor flytende struktur kan bygges trygt og kostnadseffektivt ve...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Klimatilpasning og veitransport

(se kommentaKlimaendringer kan føre til store skader på veiene, og Statens Vegvesenet (SVV) og Nye veier AS (NV) vil løfte klimarisiko inn i beslutningsprosessen når vedlikeholdsprogram og behov for utbedring av eksisterende veier vurderes og når en ny vei skal bygges. Dette vil bidra til at vi s...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications

GEOSFAIR skal utforske bruken av instrumenterte droner og tilhørende beslutningsprosess ved vurderinger av skredfare mot veg. Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og bære med seg lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med til...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Reduserte livsløpskostnader for bruer – beslutningsstøtteverktøy for optimalisert vedlikehold av overflatebeskyttelse

Det overordnede målet med prosjektet er å forstå sammenhengen mellom beleggets levetid og vedlikeholdskostnader på den ene siden, og miljø-, konstruksjon-, og driftsparametere på den andre siden, for å kunne etablere kriterier for når og hvordan overflatevedlikehold skal iverksettes. Resultatet s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utmattingskapasiteten til lange hengebruer med brukasse enten i stål eller aluminium

Utmatting er definert som prosessen for initiering og vekst av sprekker gjennom en konstruksjonsdel som følge av gjentatte belastninger. Forekomsten av lokale utmattingsskader i stålbruer er en kjent problemstilling som i visse tilfeller har ført til konstruksjonssvikt. Derfor er det et stort be...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Characterisation and quantification of sulphide minerals in concrete aggregates; deterioration potential of different sulphide variants.

Målet med denne doktorgraden er å finne mer pålitelige analyseteknikker for kvantifisering og karakterisering av svært skadelige sulfidmineraler i (lokale) steinmaterialer brukt i betongproduksjon. Steinmaterialer fra naturlige grusforekomster som tradisjonelt har blitt brukt som betongtilslag i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hydraulisk effekt av gjentetting og traktformede innløp for sirkulære stikkrenner og kulverter

Gjentetting av kulverter fører til redusert kapasitet, oversvømmelse, avledning av vann og erosjon i området rundt kulverten. Dagens dimensjoneringsmetoder mangler metoder for å ta hensyn til mange typer gjentetting. Siden 1950-tallet har det vært kjent at man under passende strømningsforhold kan...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Bærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -

Involvering av rett kompetanse på rett tidspunkt har stor betydning for offentlige investeringer. Det gir bedre løsninger, lavere driftskostnader og grunnlag for effektiv gjennomføring. Fremtidens transportsystemer må bli mer bærekraftige og de offentlige midlene må utnyttes best mulig. Dette...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tolkning av geotekniske feltundersøkelser ved bruk av maskinlæring

Geoteknikk omhandler hvordan jord og stein kan brukes som byggeteknisk materiale. Kunnskap om grunnens mekaniske egenskaper danner grunnlaget for forebygging mot jordskred samt prosjektering av fundamentering av alle typer konstruksjoner. For å kartlegge stedlige grunnforhold i enkeltprosjekt utf...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Administrasjon og forvaltning av offentlige veger i Norge som utgangspunkt ved avklaring av eiendomsforhold og registrering av grenser

Målet med prosjektet er å beskrive eldre lovverk og praksis for håndtering av gater og veger som offentlig grunn, slik at informasjonen kan brukes i forbindelse med tiltak for å heve kvaliteten på dagens matrikkelinformasjon. Bakgrunnen er at det norske eiendomsregisteret for landområdene var e...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Analysis and optimization of a floating bridge with emphasis on structural behaviour and aerodynamic effects

I Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39 ble et flytebrukonsept nylig vurdert som det beste konseptet for å krysse Bjørnafjorden. Flytebrukonseptet består av en 5km lang stålkasse som ligger på flere flytende pongtonger og er dermed utsatt for permanente laster, naturlaster (herunder vind, bølge...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Regnbed langs veg og gate Jord, planter og plantedesign

Målet med prosjektet er å finne hvilke jordblandinger, plantearter og plantedesign som er best egnet til bruk i regnbed langs veg og gate i Norge. Klimaendringer gjør at vi stadig oftere får mye regn på kort tid. Samtidig gjør fortetting i byer at det gradvis blir færre grønne arealer der van...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Automatisert laser- og laser-hybrid sveising av stålkonstruksjoner

Dagens metodikk for produksjon av stålbruer med tradisjonell lysbuesveising innbefatter mye manuelt arbeid og er også krevende og kostbart å kontrollere. Selve sveiseprosessen er i seg selv svært energikrevende. Med bruk av dagens teknologi er det vanskelig for lokalt næringsliv å være konkurrans...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

GEOFENCING FOR SMART URBAN MOBILITY

Bakgrunnen for prosjektet var å undersøke nytten av å bruke geofencing for trafikkantstyring og trafikantinformasjon. Geofencing er metode for å digitalt kunne kommunisere med kjøretøy eller sjåfører. Teknologien er et lettfattelig og dynamisk hjelpemiddel som myndigheter kan ta i bruk for å regu...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Sammenhenger mellom stedfestet informasjon i vegdatabaser (NVDB), ITS og BIM

Prosjektet har studerer modellering av stedfestet informasjon relatert til vegnett i de tre applikasjonsdomenene GIS, ITS og BIM. - Offentlige vegmyndigheter forvalter informasjon om vegnettet i databaser basert på GIS (Geografisk Informasjonssystemer). Nasjonal vegdatabank (NVDB) er den sentral...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Current and wave induced flow around a submerged floating tube bridge

Rørbrokonsepter er aktuelle for flere fjordkryssinger i Statens Vegvesens prosjekt Fergefri E39. En rørbro er en fullt neddykket, flytende konstruksjon som erstatter tradisjonelle broer eller undersjøiske tunneler. Skjønt ideen ikke er ny, har det til dags dato ikke blitt bygget noen rørbro, hver...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Elektrisk Infrastruktur for Godstransport

ELinGO avholdt sin sluttkonferanse 12.juni 2018, hvor prosjektets hovedfunn ble presentert. Norge har satt seg ambisiøse klimamål; innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal Norge være klimanøytralt og ha kuttet minst 40% av utslippene. Dette innebærer at Norge i åren...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Open Transport Data

EU-direktivene PSI og Inspire sier at offentlige data skal være åpne, og ITS direktivet krever åpne transportdata. Intensjonen er at åpne data skal fremme innovasjon og gi nye tjenester og applikasjoner som samfunnet har bruk for. Så langt har dette skjedd i mindre grad enn forventet. Litterat...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av lagringstid på prøvekvalitet på finkornede jordprøver

Problematikken rundt jordprøveforstyrrelser er viktig å vurdere når man skal bestemme representative geotekniske egenskaper, spesielt for lavplastiske sensitive leirprøver. Disse leirene er ofte inhomogene, noe som gjør problemet enda mer komplisert og utfordrende. Prøveforstyrrelser er relatert ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Nye GodsData

Arbeidet med nasjonalt rammeverk for innhenting av godsdata er videreført og nye aspekter er inkludert, bl.a. hvordan billeverandørenes sporingsdata og Jernbaneverkets planlagt Terminal Operasjonssystem (TOS) kan benyttes. Billeverandørene logger lastebilenes bevegelser, og disse dataene kan bl.a...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

NonStop

Tunge kjøretøy skal veies i fart - prosjekt NonStop Tungtransport på norske veier skal nå bli kontrollert og veid automatisk - i fart. Innledning Avanserte sensorer i veibanen, kombinert med nummerskiltgjenkjenning, skal avsløre flere feillastede tunge kjøretøy enn i dag. Dette er kjernen i ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo